انتخاب مطلوب ترین سامانه موشکی و توپخانه صحرایی توسط فرماندهان در نبردهای آینده با استفاده از الگوریتم فازی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه فرماندهی و ستاد آجا

2 دانشجوی دکتری آینده پژوهی دانشگاه بین الملی امام خمینی قزوین، عضو هیئت علمی دانشگاه فرماندهی و ستاد آجا

چکیده

 این مطالعه باهدف تبیین چگونگی انتخاب سامانه­ مناسب موشکی و توپخانه صحرایی در محیط نبرد آینده با استفاده از الگوریتم فازی و ارائه راه‌کارهای حل مسئله تصمیم‌گیری در این خصوص انجام شده است. معیارها و شاخص‌های مختلفی وجود دارند که در انتخاب سامانه­ مناسب موشکی و توپخانه صحرایی در محیط نبرد آینده تاثیرگذار می‌باشند و هر یک با مزایا و محدودیت‌هایی همراه می‌باشد. از طرفی بر اساس تئوری مجموعه‌های فازی فرآیند تحلیل سلسله مراتبی فازی، یکی از قدرتمندترین تکنیک‌های تصمیم‌گیری چند معیاره است.  لذا در این مقاله قصد شده، از تکنیک‌های تصمیم­گیری چند معیاره فازی جهت ارزیابی معیارها و اولویت­بندی گزینه­ها استفاده کنیم. هشتاد فرد خبره به عنوان جامعه نمونه انتخاب شد و اطلاعات پرسش‌نامه جمع آوری شد. برای ارزیابی و اندازه­گیری معیارها از مقیاس دو قطبی استفاده شد و در ادامه از روش آنتروپی شانون برای وزن­دهی به معیارها و از روش تاپسیس فازی برای اولویت­بندی گزینه­ها استفاده گردید. نتیجه‌گیری کلی حاصل از تحلیل داده‌ها حاکی از آن است که سامانه موشک آزاد/هدایت شونده با وزن 58/0 بهترین سامانه و توپخانه سنگین با وزن 55/0، توپخانه متوسط با وزن 39/0 و توپخانه سبک با وزن 32/0 در اولویت­های بعدی می­باشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Selection of the most desirable missile system and field artillery by commanders in future battles using fuzzy algorithm

نویسندگان [English]

 • faramarz azizi 1
 • Ebrahi Ijabi 2
1 DAFOUS AJA
2 عضو هیئت علمی دانشگاه فرماندهی و ستاد آجا
چکیده [English]

This study aimed to explain how to select the appropriate missile and artillery system in the future battlefield using fuzzy algorithm and provide solutions for solving decision problems in this regard. There are various criteria and indicators that are effective in choosing appropriate missile and artillery systems in the future battlefield, each with benefits and limitations. On the other hand, based on the theory of fuzzy sets, the process of fuzzy hierarchy analysis is one of the most powerful multi-criteria decision-making techniques; therefore, in this paper, fuzzy multi-criteria decision-making techniques were used to evaluate the criteria and prioritize options. Eighty experts were selected as sample population and information was collected through a questionnaire. The bipolar scale was used to assess and measure the criteria; in the following, the Shannon entropy method was used to weight the criteria and the Fuzzy TOPSIS method was used to prioritize the options. The results of the data analysis showed that the guided missile system with a Weighted mean of 0.58 is the best system and heavy artillery with weight of 0.55, medium artillery with weight of 0.39 and light artillery with weight of 0.32 are in the following priorities.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Selection of missile system
 • field artillery
 • future battle
 • fuzzy algorithm
 • حیدری، کیومرث، جنگ‌های آینده، سال 1390
 • دهنوی، غلامحسین، آتشبار تیر، مرا تو اصفهان،1382
 • شوندی، حسن، نظریه‌های مجموعه‌های فازی و کاربرد آن در سری صنایع ومدیریت-انتشارات گسترش علوم پایه اول 1394
 • عارف، غلامرضا، تاریخچه، مأموریت‌های تاکتیکی و سازمان برای رزم توپخانه،  انتشارات مرآتو اصفهان، سال 1388
 • عارف، غلام‌رضا، کلیات و مهمات توپخانه صحرائی، مرکز آموزش توپخانه،1383، فصل 1صص10-1
 • عارف، غلام‌رضا، مأموریت‌های تاکتیکی و سازمان برای رزم، انتشارات دانشکده توپخانه صحرایی سال1386صص 57الی54
 •  کتاب نقشه‌برداری، انتشارات دانشکده توپخانه صحرایی ،ویژه دوره عالی،سال86صص2الی1
 • کتاب هدایت آتش جلد ۱ و ۲ چاپ مرکز آموزش توپخانه سال۱۳۸۶
 • عارف، غلامرضا، تاکتیک تخصصی توپخانه، مرا تو اصفهان، 1377
 • عقیلی‌عطار، علی، کتاب نقشه‌برداری، انتشارات دانشکده توپخانه صحرایی ،ویژه دوره عالی،سال 1386
 • قلی پور محمد، محمد زاده لقمان، منطق فازی، چاپ سوم، انتشارات آتی نگر، سال 1393
 • کاسکو، بارت، تفکر فازی، مترجمان، غفاری علی و مقصود پورعادل ، انتشارات دانشگاه صنعتی خواجه‌نصیرالدین طوسی، سال 1389
 • گرینت، کیت، مدیریت فازی (ایده‌های تطبیقی و عملی در کار)، مترجمان، آذر، عادل، شائمی، علی، موسسه نشر علوم نوین، سال 1388
 • زهتاب­سلماسی، یعقوب، جنگ­های آینده، انتشارات دانشگاه فرماندهی و ستاد آجا، 1394.
 • صارمی،کریم، پرواس، سید رضا، جنگ ناهمتراز، انتشارات دانشگاه فرماندهی و ستاد آجا، 1393 .
  • Chu TC, Lin YC, (2003), A Fuzzy TOPSIS Method for Robot Selection, Int J Adv Manuf Technol 21:284–290.