بررسی وضعیت فعالیتهای آموزشی و پرورشی فرماندهی آموزشهای هوایی شهید خضرایی و تأثیر آن بر بهره وری آموزشی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه هوایی شهید ستاری

2 دانشگاه هوایی شهید ستاری، معاونت آموزشی

3 دکتری مدیریت دولتی، مرکز تحقیقات مدیریت و بهره وری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قزوین، ایران

چکیده

این تحقیق با هدف بررسی وضعیت فعالیتهای آموزشی و پرورشی مرکز آموزشهای هوایی شهید خضرایی  و تأثیر آن بر بهره وری آموزشی این مرکز صورت پذیرفته است. این تحقیق بر مبنای دستاوردهای تحقیق از نوع توسعه ای کاربردی بوده و بر مبنای اهداف تحقیق از نوع توصیفی- موردی می باشد که با روش پیمایشی داده های لازم جمع آوری و با روش همبستگی تحلیل گردیدند. جامعه آماری تحقیق جمعی از خبرگان آموزشی نهاجا می باشند که با روش نمونه گیری غیر احتمالی هدفمند (قضاوتی) تعداد 50 نفر انتخاب گردیدند. داده های لازم با استفاده از ابزار پرسشنامه جمع آوری گردیده و با استفاده از آزمونهای آمار استنباطی (تحلیل واریانس، ضریب همبستگی، رگرسیون چندگانه) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند؛ نتایج تحقیق حاکی از ان است که فعالیت های شبانه روزی آموزشی (آموزش رزم مقدماتی، آموزشی دروس زبان و دروس عمومی و تخصصی) و نیز فعالیت های شبانه روزی پرورشی (فعالیتهای فرهنگی و ورزشی) بر بهره وری آموزشی تاثیر دارد. همچنین فعالیت های شبانه روزی آموزشی و فعالیت های شبانه روزی پرورشی اثر متقابلی بر روی همدیگر دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the situation of educational and developmental activities of Shaheed Khazraei air training center and its effect on training productivity

نویسندگان [English]

 • Ali Farhadi 1
 • Esmaei Asadi 2
 • Mohammad Zakeri 3
1 Shahid Sattari University
2 Shahid Sattari University
3 management department, Roudehen branch, IAU, Roudehen, Iran
چکیده [English]

Nowadays Training and organizational investment on training is one of the most important programs and a major part of human resource management. Especially in defense sector and military organizations formal training courses are so important. This research was conducted with the aim of investigating the status of educational activities of Shaheed Khezraie Air Training Center and its effect on educational efficiency of this center. This research based on research achievements is an applied developmental type and based on research objectives is a descriptive-case study. Data were gathered by survey method and analyzed by correlation method. The statistical population of the research is a collection of top-notch educational experts that using non-probabilistic sampling method (judgment), 50 people were selected. Data were collected using a questionnaire and analyzed by inferential statistics (variance analysis, correlation coefficient, multiple regression); the results of the research indicate that educational boarding activities (elementary combat training, language lessons and general and specialized courses), as well as cultural boarding activities affect educational efficiency. Also, educational boarding activities and cultural boarding activities have a mutually reinforcing effect.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Educational activities
 • Developmental activities
 • Training productivity
 • Shahid Khazraei air training center
 • اسدی، اسماعیل؛ مرادی آیدیشه، شعبان؛ ذاکری، محمد؛ وثوقی نیری، عبدالله (1392). بررسی تأثیر دوره‌های آموزش عالی رسته‌ای بر توانمندسازی روانشناختی کارکنان (مطالعه موردی: نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران)، فصلنامه علمی پژوهشی مدیریت نظامی، شماره 50
 • خادم الحسینی. سیدمحمد و دیگران (1388). تأثیر دوره آموزش نظامی بر سلامت روانی دانشجویان دانشکده افسری، فصلنامه طب نظامی، شماره 11
 • دانش فرد، کرم الله؛ ذاکری، محمد (1390). رابطه دوره‌های آموزش وظیفه عمومی و توسعه مهارت‌های شخصیتی، فصلنامه طب نظامی
 • دانش فرد، کرم الله؛ ذاکری، محمد (1391). بررسی تأثیر دوره‌های آموزش نظامی بر توانمندسازی روانشناختی سربازان تحت آموزش نزاجا، فصلنامه علمی پژوهشی مدیریت نظامی، شماره ۴۵
 •  رمضانی، رضا (1384)، تعیین شاخص‌های عملکردی مراکز آموزشی نهاجا، پایان نامه تحقیق، چاپ نشده، نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران، دفتر مطالعات و تحقیقات
 • سید جوادین، رضا (1384)، مروری جامع بر نظریه‌های مدیریت و سازمان (مفاهیم، تئوری‌ها، اصول ...) تهران نگاه اندیشه.
 • سید اصفهانی، میرمهدی؛ سکاکی، حمید (1375)" بهره وری مدیریت، شاخصی نو. شیوه‌های عملی ارتقای بهره وری نیروی انسانی"تهران:. انتشارات مرکز آموزش مدیریت دولتی.
 • شایان، مهین (1375). عوامل مؤثر در بهره وری نظام آموزش عالی در تربیت نیروی انسانی " شیوه‌های عملی ارتقای بهره وری نیروی انسانی. تهران:: انتشارات مرکز آموزش مدیریت دولتی.
 • صادقی نیا. علی (1385). تأثیر یک دوره آموزش سربازی بر روی برخی از عناصر آمادگی جسمانی و سلامت روان سربازان در پادگان‌های نیروی زمینی سپاه، پایان نامه کارشناسی ارشد، تهران، دانشگاه جامع امام حسین (ع)
 • عبداللهی، حسین (1387). طراحی مدلی برای سنجش بهر هوری آموزشی اعضای هیأ ت علمی دانشکده‌های علوم انسانی دانشگاه تهران"رساله دکتری مدیریت آموزشی دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران.
  • Barr,Robert B.& Tagg, John(2008)"From Teaching to Learning A New Paradigm for Undergraduate Education" U.S.A.Internet
  • Buckley, R. and Caple, J. (2007), The Theory and Practice of Training, 5th ed., Kogan-Page, London.
  • Cascio, W.F. (2000), Costing Human Resources: The Financial Impact of Behavior in Organizations, 4th ed., South-Western, Cincinnati, OH.
  • Epstein, J. L. (1992). School and Family Partnerships. Report No. 6.
  • Hutchinson JW, Greene JP, Hansen SL. (2008). Evaluating active duty risk-taking: Military home, education, activity, drugs, sex, suicide and safety method. Mil Med.173(12):1164-7.
  • Keep, E. (1989), “Corporate training: the vital component”, Human Resource Management, Vol. 6 No. 2, pp. 5-21.
  • Noe, R.A., Hollenbeck, J.R., Gerhart, B. and Wright, P.M. (2006), Human Resource Management: Gaining a Competitive Advantage, 6th ed., McGraw-Hill Irwin, Boston, MA.
  • Prais, S.J. (1995), Productivity, Education and Training: An International Perspective, Cambridge University Press, Cambridge.
  • Ramírez, Yuri W.& Nambhard. David.A. (2004)” Measuring knowledge worker productivity, A taxonomy” Journal of Intellectual Capital, Volume 5 Number,pp. 602-628.
  • Swanson, R.A. (1995), “Human resource development: performance is the key”, Human Resource Development Quarterly, Vol. 62 No. 2, pp. 207-13.