تحلیل اقتصادسنجی فضایی از رقابت تسلیحاتی در کشورهای حوزه‌ی خلیج فارس

نویسنده

دانشجوی دکتری اقتصاد دانشگاه لرستان

چکیده

این مقاله سعی دارد تا رقابت تسلیحاتی بین کشورهای حوزه خلیج فارس را با استفاده از اقتصادسنجی فضایی مورد آزمون قرار دهد. به این منظور از یک مدل عمومی مخارج نظامی (شامل متغیرهای اقتصادی، اجتماعی و استراتژیک) و داده‌های آماری 7 کشور ایران، بحرین، کویت، عمان، قطر، عربستان سعودی و امارات طی دوره زمانی 2014- 1995 استفاده شده است. نتایج برآورد مدل حاکی از وجود همبستگی فضایی بین کشورها بوده و از این رو، استفاده از این نوع تخمین توجیه‌پذیر است. نتایج برآورد مدل نشان می‌دهد که ضریب برآوردی وقفه فضایی متغیر وابسته مثبت و معنادار است؛ به‌گونه‌ای که با افزایش یک‌درصدی در میانگین وزنی بار نظامی کشورهای حوزه خلیج فارس، به‌طور متوسط بار نظامی یک کشور این حوزه، 885/0 درصد (نزدیک به یک‌درصد) افزایش می‌یابد. بر اساس این نتایج می‌توان گفت که یک نوع رقابت تسلیحاتی قوی در بین کشورهای حوزه خلیج فارس طی دوره مورد بررسی وجود داشته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Spatial Econometric Analysis of the Arms Race between and among the Persian Gulf states

نویسنده [English]

 • abolghasem golkhandan
lorestan
چکیده [English]

This paper aims to test the arms race between the Persian Gulf states using spatial econometric approach. For this purpose, a general model of military expenditure (Including economic, social and strategic variables) and statistical data of the 7 countries, include: Iran, Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, Saudi Arabia and the UAE has been used during 1995-2014. The estimated results indicate the existence of spatial dependence between and among the countries, therefore, the use of this type of estimate is justifiable. The results of the model estimation show that the coefficient of estimation of spatial interruption of the dependent variable is positive and significant; So that with an increase of 1% in the average military load of the Gulf states, the average military load of a country in this area is increased by 0.885% (nearly one percent). Based on these results it can be said that there was a type of strong arms race between and among the Persian Gulf countries during 1995-2014.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Arms Race
 • General Model of Military Expenditure
 • Persian Gulf Countries
 • Spatial Econometric
 • شکیبایی؛ علیرضا؛ احمدی نژاد، محمدرضا؛ کمال‌الدینی، زهرا و طالقانی، فاطمه (1394)، تأثیر شهرنشینی و سرریزهای آن بر توزیع درآمد استان‌های ایران با رهیافت اقتصادسنجی فضایی، فصلنامه مطالعات نظریه‌های کاربردی اقتصاد، شماره 3، صص 26-1.
 • صادقی اول، هادی؛ قاسمی، فرهاد و پورجم، بهاره (1395)، مسابقه تسلیحاتی و مدیریت دفاع منطقه‌ای در میان کشورهای حوزه خلیج فارس (2010-1990)، فصلنامه مطالعات روابط بین‌الملل، شماره 35، صص 140-117.
 • عسگری، علی و اکبری، نعمت‌الله (1380)، روش‌شناسی اقتصادسنجی فضایی؛ تئوری و کاربرد، مجله پژوهشی علوم انسانی اصفهان، شماره 12، صص 122-93.
 • هارتلی، کیت و ساندلر، تاد (1383)، منتخبی از موضوعات در کتاب اقتصاد دفاع، ترجمه ابراهیم بیضایی، تهران، انتشارات سمت.
 • Abdelfattah, Y.M., Abu-Qarn, A. & Dunne, P. (2013), the Demand for Military Spending in Egypt, Defense and Peace Economics.
 • Ali, H., & Abdellatif, O. (2013), Military Expenditures and Natural Resources: Evidence from Rentier States in the Middle East and North Africa, Defense and Peace Economics.
 • Anderton, C. (1992), A New Look at the Relationship among Arms Races, Disannulment, and the Probability of War. In M. C. Force, Disarmament, Economic Conversion, and Management of Peace, New York: Prager.
 • Ando, S. (2015), Empirical Analysis of the Defense Interdependence between Japan and the United States, Defense and Peace Economics, 26(2), 223-231.
 • Brauner, J. (2015). Military Spending and Democracy, Defense and Peace Economics, 26(4), 409-423.
 • Degger, S. (1986), Economic Development and Defense Expenditure, Economic Development and Cultural Change, 179-196.
 • Dunne, P. (1995), Economic Effects of Military Expenditure in Development Countries: A Survey, the Peace of Dividend, Ch. 23, 439-464.
 • Dunne, P., Eftychia, N. & Smith, R. (1999), Arms Race Models and Econometric Applications. The Arms Trade, Security and Conflict, Middlesex University Business School.
 • Elhorst P. (2011), MATLAB Software to Estimate Spatial Panels, Version 2011-04-11, URL http://www.regroningen.nl/elhorst/software.shtml.
 • Fonfria, A. & Marin, R. (2012), Determinants of the demand for Defense Expenditure in the NATO Countries, Journal of the Higher School of National Defense Studies.
 • Hartley, T. & Russett, B. (1992), Public Opinion and the Common Defense: Who Governs Military Spending in the United States? American Political Science Review, 86(4), 905-915.
 • Hartley, K. & Sandler, T. (1995), Handbook of Defense Economics, Vol. 1. North Holland: Amsterdam
 • Hou, N. (2010), Arms Race, Military Expenditure and Economic Growth in India, A thesis submitted to University of Birmingham For the degree of DOCTOR OF PHILOSOPHY, Department of Economics, The University of Birmingham.
 • Intriligator, M. D. (1975), Strategic Considerations in the Richardson Model of Arms Race, Journal of Political Economy, 83(2), 339-353.
 • Intriligator, M. D. & Brito, D. L. (1984), Can Ann’s Races lead to the Outbreak of War? Journal of Conflict Resolution, 28(1), 63-84.
 • Isard, W. & Anderton, C. H. (1988), A Survey of Ann’s Race Models. In W. Isard, Arms Races, Arms Control and Conflict Analysis (pp. 17-85), Cambridge: Cambridge University Press.
 • LeSage, J. P. & Pace, R. K. (2009), Introduction to Spatial Econometrics, 16-24.
 • McGuire, M. C. (1965), Secrecy and the Arms Race, Cambridge: MA: Harvard University Press.
 • Rattinger, H. (1975), Armaments, Detente, and Bureaucracy, Journal of Conflict Resolution, 19(4), 571-595.
 • Richardson, L. F. (1960), Arms and Insecurity: A Mathematical Study of Causes and Origins of War. Pittsburgh: Boxwood Press.
 • Solomon, B. (2005), the Demand for Military Expenditures in Canada, Defense and Peace Economics, 16(3), 171-189.
 • Wolfson, M. (1968), A Mathematical Model of the Cold War. Peace Research Society, 9, 107-123.
 • Wolfson, M. (1990). Perestroika and the quest for peace. Defense Economics, 1(3), 221232.
 • http://www.sipri.org/research/arma ments/milex.
 • http://www.systemicpeace.org/polity/polity4.htm.
 • http://data.worldbank.org/indicator.