مشکلات ترجمه ادبیات دفاع مقدس به زبان آلمانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد زبان آلمانی/ دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی

2 استادیار/ دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی

چکیده

با توجه به اینکه تاکنون بسیار کم و شاید هیچ، در خصوص ترجمه آثار دفاع مقدس (غیر از گزارشات رسانه‌ای دوران جنگ) به زبان آلمانی اقدام نشده، پژوهشگر بر آن شد تا با عنایت به مشکلات ترجمه آثار دفاع مقدس، به یافتن شیوه و چگونگی ترجمه این آثار به زبان آلمانی اقدام نماید، تا بتوان الگوی مناسبی از مدیریت و فرماندهی الهی را، آن هم در شرایطی همچون جنگ، از منظر دین مبین اسلام به بیگانگان آلمانی‌زبان ارائه نمود. این پژوهش با عنوان «مشکلات ترجمه ادبیات دفاع مقدس به زبان آلمانی» و با هدف «ارائه راه‌کارهایی در جهت رفع آنها» انجام گرفته است، که بر این اساس، ده مشکل عمده احصاء و بر مبنای آن، ده راهکار برگزیده، از جمله تأکید بر «ترجمه بر اساس تشابه فرهنگی» و «ترجمه اقتضائی» عنوان گردید، تا انگیزه غائی آن، یعنی انتقال ارزش‌ها و مبانی دفاعی در اسلام و همچنین انسانی بودن دفاع مردم ایران اسلامی در جنگ تحمیلی به بیگانگان با ترجمه ادبیات دفاع مقدس تحقق یابد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Problem of Translation of the Holy Defense Literature into German

چکیده [English]

Iraqi eight Years war against Iran is an inseparable part of the history of our country and in this regard, some books, texts and memories were written with certain style and terms, specific to it. In order to introduce Iran's Holy Defense to the world, it is needed to translate such texts into other languages. Since this literature, particularly Imam Khomeini's literature, is different from War Literature, the translations run into some problems. Given that a few or no books and work in this field have been translated into German and despite of the problems of translation in the field of holy defense work, the researcher decided to find a way to translate them into German so that it can be possible to provide Germans with an appropriate pattern of divine management and commandant and Islam point of view even in situations like wars. This study entitled "the problems of translating holy defense literature into German" was conducted in order to find solutions to resolve the problems of the translation of such works. Accordingly, ten notable problems were identified and similarly ten solutions were proposed, including the emphasis on the translation based on the cultural similarity and the contingency translation in order to meet its final objective which is to convey values and basis of defense in Islam as well as magnanimous defense by Iranians in the imposed war to foreigners through translating the literature of the Holy Defense.

کلیدواژه‌ها [English]

 • holy defense
 • management method
 • cultural similarity
 • defense literature
 • expediency translation
 •  

  • حیدرپور، امیرداوود (1390)، بررسی نظریه اسکوپوس (هدفمندی) در نهضت ترجمه بغداد، در: فصلنامه مطالعات زبان و ترجمه (دانشکده ادبیات و علوم انسانی)، علمی ـ پژوهشی، شماره چهارم.
  • خرمشاهی بهاءالدین (1376) ترجمه، توضیحات و واژه‌نامه قرآن کریم، چاپ سوم، تهران، انتشارات نیلوفر و جامی.
  • نیومارک، پیتر (2007)، دوره آموزش فنون ترجمه ویژه مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد، منصور فهیم، سعید سبزیان مرادآبادی. (1372)، تهران، رهنما.
   • Besch, Werner (1998), Sprachgeschichte: ein Handbuch zur Geschichte der deutschen Sprache und ihrer Erforschung. Berlin, New York. de Gruyter.
   • Stolze, Radegundis (2008), Übersetzungstheorien. Eine Einführung. 5. Auflage überarbeitet. Tübingen. Gunter Narr Verlag.
   • Panasiuk, Igor (2005), Kulturelle Aspekte der Übersetzung: Anwendung des ethnopsycholinguistischen Lakunen-Modells auf die Analyse und Übersetzung literarischer Texte. Münster. Lit Verlag.
   • ___ (1393) http://www.sajed.ir
   • Carola, Roberto, (2007) http://www.uni-heidelberg.de/
   • Khosravi, Zahra (2014), rahbordha-i dar tarjome kotob-e defa-e moghadas, http://www.navideshahed.com
   • Parsinejad, Kamran (2014), Dastan-e defa-e moghaddas, tarjomeh va masayeb-e piesh-e ru, http://qudsonline.ir