بررسی رابطه کیفیت زندگی شغلی با عملکردکارکنان دستگاه‌های انتظامی استان فارس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت، دانشکده مدیریت ، دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان (خوراسگان) ، اصفهان، ایران.

2 دانشجوی دکتری مدیریت دولتی ، دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان (خوراسگان) ، اصفهان، ایران،(نویسنده مسئول )

چکیده

نیروهای مأموریتی ناجا از مهم‌ترین نیروهای موجود در نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران هستند که عامل انسان در آنها بسیار قوی است، کار پلیس جلوگیری از جرم و جنایت می‌باشد و سلامت و جلوگیری از آسیبهای اجتماعی در جامعه از مهم‌ترین وظایف پلیس است، بنابراین در این مقاله تلاش شده است تا با رویکردی پویا به "بررسی رابطهبین کیفیت زندگی با عملکردکارکنان دستگاه‌های انتظامی استان فارس" پرداخته شود. جامعه آماری در این پژوهش تعداد 798 نفر از کارکنان دستگاه‌های انتظامی استان فارس شامل 44 کلانتری و پاسگاه‌های (جنوب استان فارس) می‌باشد. که نمونه آماری آن تعداد 259 نفر به روش‌های نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب شده است. در این تحقیق پرسشنامه کیفیت زندگی کاری 35 سوالی والتون و پرسشنامه ارزیابی عملکرد کارکنان حاوی 12 بعد و 40 مؤلفه استفاده شده است. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها و اطلاعات این پژوهش از آزمون همبستگی پیرسون استفاده شده است. نتایج این پژوهش نشان می‌دهد که رابطه معنی‌داری بین کیفیت زندگی کاری و ابعاد آن (پرداخت منصفانه وکافی، محیط کاری ایمن و بهداشتی، تأمین فرصت رشد و امنیت مداوم، قانون‌گرایی در سازمان، وابستگی اجتماعی در زندگی کاری، فضای کلی زندگی، وحدت و انسجام اجتماعی در سازمان و توسعه قابلیت‌های انسانی) و عملکرد کارکنان وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Relationship between the Quality of Job Life and the Performance of Police Officers in Fars Province

نویسندگان [English]

 • mehreban hadi paykani 1
 • roghaye keshvarian azad 2
1 esfahan azad university
2 azad university
چکیده [English]

NAJA is one of the most important armed forces of the Islamic Republic of Iran, whose human resources are the basis of it. The prevention of crime and social harm in society is one of the most important duties of the police; therefore, in this article, we attempt to study the relationship between quality of life and the performance of employees of Fars Police Officers with a dynamic approach. The statistical population of this study was 798 employees of Fars Police Officers of 44 police stations and outposts from south of Fars Province. A sample of 259 people was selected by simple random sampling method. In this research, Walton Quality of Work Life Questionnaire and employee performance evaluation questionnaire containing 12 dimensions and 40 components were used. Pearson correlation test was used to analyze the data and information. The results of this study indicate that there is a significant relationship between the quality of working life and its dimensions (Fair and adequate payment, safe and hygienic work environment, providing opportunities for promotion and continuing security, legal regulation in the organization, social affiliation in working life, overall living space, unity and social cohesion in the organization and development of human capabilities) and employee performance.

کلیدواژه‌ها [English]

 • NAJA
 • human resources
 • Performance of Police Officers
 • Quality of Job Life
 • احمدی بالادهی، سیدمهدی؛ صالحی، محمد و فلاح پور، غلامحسین (1393)، بررسی رابطه بین کیفیت زندگی کاری و عملکرد سازمانی کارکنان (مورد مطالعه: کارکنان بازرسی)،: فصلنامه دانش انتظامی مازندران، شماره: 16 دوره پنجم.
 • اسفنجاری کناری، موسی (1388)، تعیین رابطه رضایت شغلی با کیفیت زندگی در کارکنان کلانتری‌های تهران بزرگ، پایان نامه کارشناسی ارشد گروه مددکاری اجتماعی، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، استاد راهنما: دکتر مصطفی اقلیما و استاد مشاور: دکتر غنچه راهب.
 • حسینی‌نسب، سید داود و تقی‌نیا، علی (1390)، بررسی رابطه بین کیفیت زندگی کاری کارکنان ستادی دانشگاه علوم پزشکی تبریز با بهره‌وری آنان، فصلنامه علوم تربیتی، سال چهارم، شماره 15.
 • دنیوی، زهرا (1388)، رابطه بین کیفیت زندگی کاری و اثربخشی سازمانی معلمان، پایان نامه ارشد دانشگاه آزاد ساری.
 • دهقان نیا، محمد منصور؛ شهبازی، غلام رضا و دهقانی اناری، فرشید (1392)، تحلیل کیفیت زندگی کاری نیروهای پلیس و رابطه آن با تعهد سازمانی، فصلنامه علمی ترویجی منابع انسانی ناجا، شماره: 33 دوره هشتم.
 • رحیمیان، حمید و نجفی، علی (1394)، بررسی رابطه بین کیفیت زندگی کاری با عملکرد مدیران میانی شرکت ملی گاز ایران، فصلنامه علمی – پژوهشی مدیریت بهره‌وری، دوره 9، شماره 35.
 • رضائیان، علی (1395)، مبانی سازمان و مدیریت، ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت).
 • علیمردانی، اکرم و مجید کفاشیان (1392)، بررسی کیفیت زندگی کار کارکنان، دانشگاه علوم انتظامی.
 • گرگ آل، استورات و کنت جی، براون (1388)، مدیریت منابع انسانی (پیوند استراتژی و عمل)، ترجمه: اعرابی، سید محمد و فیاضی، مرجان، تهران: انتشارات مهکامه، چاپ دوم؛
 • میرزائی عربی، محمدعلی؛ احمدی بالادهی، سید مهدی؛ راست خدیو، مجتبی و جوانمرد، مهدی (1392)، بررسی رابطه بین کیفیت زندگی کاری و تعهد سازمانی روسای کوپ انتظامی استان مازندران، فصلنامه دانش انتظامی مازندران، شماره: 14 دوره چهارم.
 • میرسپاسی، ناصر (1386)، تأثیر متقابل بهره وری و کیفیت زندگی کاری، مجله اقتصاد و مدیریت، شماره 20، چاپ بیستم، انتشارات میر، تهران.
 • میرکمالی و نارنجی ثانی، سید محمد و فاطمه، (1387)، بررسی رابطه کیفیت زندگی کاری و رضایت شغلی بین اعضای هیئت علمی دانشگاههای تهران و صنعتی شریف، فصلنامه پژوهش و. برنامه ریزی در آموزش عالی، شماره 2.

 

 • Acton, T., & Golden, W. (2003). Training the Knowledge Worker descriptive Study of Training Practices in Irish Software Companies. Journal of European Industrail Training, 12.
 • Bassi, L., McMurrer, D., Ludwing, J., & Buren, M. (2000), Profiting from Learning Washington: American Society of Training and Development.
 • Che Rose, R., Beh, L. S., Uli, J., & Idris, K. (2006). Quality of Work Life: Implications of Career Dimensions. Journal of Social Sciences, 2(2).
 • Cummings TG, Worley CG. (2005). Organizational development and change. Cincinnati, OH: Thomson South-Western College PublishingCarayon.
 • Fatemi, N. (2002), Investment in higher education and state workforce productivity.Ph.D. Dissertation, University of New Orleans.
 • Gerald,D.K. (1986), Employee-centered Productivity and QWL program:findings from an area study.
 • Hallier,J, & Butts, S. (2000),Attempt to advance the role of training process and context.Employee RelationsN.4, p.375-402.
 • Hellicy, C, M. (1999),Job-Sharing in the South Afraican labour market its potential feasibility and impact on unemployment, productivity and quality of work life.D.B.L.Dissertation, University of South Afraica.
 • Ian C, R. (2000),correlates of employee involvement: quality of work life and locus of control orientation.Ph.D. Dissertation,California school of professional psychology San Diego.
 • Koonmee, Kalayanee, Singhapakdi, Anusorn, Virakul, Busaya, Lee, Dong-Jin. (2010). Ethics institutionalization, quality of work life, and employee job-related outcomes: A survey of human resource managers in Thailand. Journal of Business Research 63.2010.
 • Kopelman, R. (1983), “Improving productivity through objective feedback: a review of the evidence. National Productivity Review. Vol.2.N. 1,p. 43
 • Kopelman, R. (1986), “Alternative Work scheduling of Evidence”, National Productivity Review, vol. 5, N. 2, p,150.
 • Kopelman, R. E. (1985), "Job redesign and productivity: A review of the evidence, National Productivity Review. Vol 4. p. 237-255.
 • Lau, R. (2000), Quality of work life and performance –an ad hoc invitation of two key elements in the service profit chain model. International Journal of Service Industry.p.155-162.
 • Mercedes, M,& Caceres, J. (2002),More training, less security? Training and the quality of life at work in Argentina, Brazil and Chile, International Labour Review,. P.359.
 • Nadler David,A. Lawler, Edwarde (2011) Q.W.L: Perspectives and direction. reading in personal and human resorce management.
 • Pot, F. D., Koningsveld, E., Erg, E. (2009), Quality of working life and organizational performance – two sides of the same coin? Scandinavian Journal of Work, Environment & Health, 35(6), 421 - 428.
 • Saklani,D.R(2004),Quality of work life in the Indian Context:An Emprical Investigation.Dicision.vol.31,No.2,p:101-135.
 • Sanderson & Bill, M, G. (1978), productivity and quality of working life a key factor? The Labour Gazzet,Vol, 78,N.11, 12:p:500.
 • Yang.chn. (2005), Training determinants and productivity impact of training in China:a case of shanghahai. Journal of Education Review.p:275-295.