بازدارندگی نوین در نظم و ساختار نوین نظام بین الملل (داده‌های نظری و یافته‌های تجربی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 علوم سیاسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی ،دانشگاه شیراز، ایران

2 علوم سیاسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه شیراز، ایران

3 علوم سیاسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه آزاد واحد بوشهر

چکیده

بازدارندگی به عنوان یکی از مهمترین حوزه‌های مطالعاتی روابط بین الملل و مطالعات استراتژیک از جمله موضوعاتی علمی است که در کنار جنگ به عنوان مهمترین موضوع مطالعات استراتژیک مطرح می‌باشد. به عبارتی دیگر، از جمله پرسش‌های موجود در این حوزه این واقعیت است که چگونه می‌توان از بروز جنگ که سبب ساز تحمیل هزینه‌های زیادی بر واحدها خواهد شد، جلوگیری به عمل آورد؟ پاسخ به چنین پرسشی منجر به شکل گیری مفهوم تئوریک بازدارندگی خواهد شد. از همین رو، این نوع رابطه و خلق آن ارتباط زیادی به توان راهبردی طرفین، نوع استراتژی و همچنین شناخت عوامل مؤثر در شکل گیری این استراتژی‌ها خواهد داشت که در قالب نظریه، رویکردها و طراحی آن در یک نظام، به عنوان متغیرهایی خودنمایی می‌نمایند. در این راستا، پژوهش حاضر به شیوة توصیفی- تحلیلی و با تکیه بر مطالعات کتابخانه‌ای، تلاش دارد ضمن واکاوی بنیانهای نظری مفهوم بازدارندگی در روابط بین الملل، ساختارها، طراحی مدل‌ها و استراتژی‌های مختلف در این نوع از سیستم‌های کنترلی (واپاشی)، به وِیژه کار بست های نوین و منطقه‌ای آن در سیستم نوین بین الملل را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

New Deterrence in the new Order and Structure of the International System(Theoretical Data and Empirical Findings)

نویسندگان [English]

 • mehdi esfandyari 1
 • mozaffar hasanvand 2
 • ziba imandar 3
1 Political Science Faculty of Law and Political Science at the University of Shiraz,IRAN
2 Political Science Faculty of Law and Political Science at the University of Shiraz,IRAN
3 Political Science Faculty of Law and Political Science at the , Islamic Azad University, Bushehr Branch
چکیده [English]

 Deterrence as one the most important areas of study in international relations and strategic studies, is included in scientific issues that is raised as the most important subject of strategic studies. In other words, among the present questions in this field is this fact that how we can prevent from war that causes a lot of costs on units. Answering to this question will lead to formation of theoretical concept of deterrence. Hence, creation of this type of relationship will have a firm correlation with strategic power of partners, type of strategy, and also identification of effective factors in formation of such strategies that pose in mold of theories, methods, and its designation in a system as variable. In this regard, the present research conducted in a descriptive-analytical manner and relying on library studies, tries to analyze the theoretical foundations of the concept of deterrence in international relations, structure, design models and different strategies in this type of control system, especially, tries to analyze its new and regional implementations in the modern international system.

کلیدواژه‌ها [English]

 • deterrence
 • International System
 • strategic studies
 • International Relations
 •  منابع

  • اسکینر، باری و بادورا، ویکتور (2001): نبردهای آینده و واکنش ایالات متحده آمریکا، مترجم: فرامرز میرزازاده، فصلنامه مطالعات راهبردی، سال چهارم، شماره چهارم، شماره مسلسل 4.
  • میلتون ادواردز، بیورلی (1382): سیاست و حکومت در خاورمیانه، مترجم رسول افضلی، تهران، ناشر موسسه فرهنگی بشیر علم و ادب، چاپ اول.
  • کالینز، جان ام (1384): جغرافیای نظامی، مترجم محمد رضا آهنی – بهرام محسنی، تهران، انتشارات دانشگاه امام حسین (ع)، چاپ اول.
  • جانسون، آرجی (1383): جغرافیای تحول جهانی، ترجمه نسرین نوریان، تهران، انتشارات دانشگاه اجامع امام حسین (ع دوره عالی جنگ.
  • عسکرخانی، ابومحمد (1388): رژیم‌های بین المللی، تهران، مؤسسه بین المللی ابرار معاصر.
  • متقی، ابراهیم (1386): تحول در سیاست دفاعی آمریکا، فصلنامه راهبرد دفاعی، سال پنجم، شماره هفدهم.
  • قاسمی، فرهاد (1390): نظریه‌های روابط بین الملل و مطالعات منطقه‌ای، تهران، نشر میزان.
  • قاسمی، فرهاد (1395): سیستم‌های پیچیده و آشوبی: الگوی وابستگی حساس، بازدارندگی و جنگ، فصلنامه سیاست جهانی، شماره سوم.
  • قاسمی، فرهاد (1392): شبکه‌ها و سیاست خارجی، فصلنامه سیاست جهانی، شماره 4.
  • قاسمی، فرهاد (1393): نظم نامتقارن سیستم‌های پیچیده و آشوب و راهبرد دفاع جامع در سیستم بازدارندگی، تهران، فصلنامه روابط خارجی، شماره اول.
  • قاسمی، فرهاد (1390): پیامدهای منطقه‌ای شدن وگسترش سامانه‌های موشکی راهبردی بر بازدارندگی در نظم جهانی نوین، تهران، فصلنامه راهبرد دفاعی، سال نهم، شماره 34.
  • مشیرزاده، حمیرا (1384): نظریه انتقادی روابط بین الملل و گفتگوی تمدن‌ها، تهران، دو فصلنامه پژوهش علوم سیاسی، شماره اول.
  • لطفیان، سعیده (1388): نظریه‌های مختلف تداول تسلیحات اتمی: بازدارندگی، باج گیری هسته‌ای و جنگ، تهران، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران.
   • Andriani, P. a. G. 2004. COMPLEXITY THEORY AND THE MANAGEMENT OF NETWORKS Proceedingsof the Workshopon Organisational Networksas Distributed Systems of Knowledge. london: Imperial College Press.
   • Biddle. Stephen(2004): Rebuilding the Foundations of Offense – Defense Theory, The Journal of Politics, Vol. 63, No.3, pp.741 – 774.
   • Cohen, H. S. a. R. 2010. omplex neworks: Structure, robustness, and function. Cambridge: Cambridge Unviersity Press.
   •  D'Agostino, G. & Scala, A. 2014. Networks of networks: the last frontier of complexity (Vol. 3
   • Harkavy, Robert (1998):"Triangular or Indirect Deterrence Theory? "Comparative Strategy, 17, pp: 63.
   • Garnham, Davidam (1996) Deterrence essentials: Keys to Controlling an adversary’s behavior, Abu Dhabi: Emirate Center for Strategic Studiesand Research
   •  Paul K. Huth (2000):‘Deterrence and International Conflict: Empirical Findings and Theoretical Debates, Annual Review of Political Science2.
   • Paul, T. V. P. M. patrick and James J. Wirtz(ads). 2009. Complex deterrence: strategy in the global age Chicago: The University of Chicago Press
   • Levy, Jack S. 2008. Deterrence and Coercive Diplomacy: The Contributions of Alexander George, Political Psychology, Vol. 29, No. 4, pp: 537-552.
   • Morgan, P. M. 1983. Deterrence: A conceptual analysis (Vol. 40): Sage Publications.
   • Rhodes,Dward (2000):Tional Deterrence,Comparative Strategy,19, pp.221-253. 20-Signorino, Curtis.s and Ahmer Tarar.a (2006), "Unified Theory and Test of Extended Immediate Deterrence, American Journal of Political Science, vol, 50, no3, pp586-605.
   •  Tang Shiping (2004),"A Systemic Theory of the SecurityEnvironment", The Journal of Strategic Studies,vol, 27, no1, pp: 1-34.
   • Wilkening,Dean.A(2000), Ballistic- Missile Defense and Strategic Stability, APaper, No 334, London, International Institute for Strategic Studies. Journal of International Relations Vol.33, No.3,p,428.
   • Wesley, Kevin R (December 1999): Triangular Deterrence, Naval Postgraduate School, U.S.A Pp:27
   • Wirtz, J. J. & Fortmann, M. (2004). Balance of power: theory and practice in the 21st century: Stanford University Press.
   • Zangare, Frank&MarcKilgour (1993),Asymmetric Deterrence”, International Studies Quarterly,37(1).
   •  Zagare, Frank C. and D. Marc Kilgour (2000) Perfect Deterrence. Cambridge: Cambridge University Press.