کاربرد قدرت دریایی

نویسنده

چکیده

گستردگی مرزهای دریایی جمهوری اسلامی ایران باعث افزایش عمق راهبردی کشور گردیده است و می‌دانیم که عمق راهبردی هر کشور در دریا عینیت پیدا می‌کند و هر کشوری که به دریاهای آزاد ارتباط داشته باشد هم تهدید دارد و هم فرصت. برای مثال در زمان بروز بحران‌های دریایی و کاهش امنیت مسیرهای مواصلات دریایی، شرکت‌های بیمه افزایش قیمت را اِعمال و از این طریق فشار اقتصادی را بر کشورهای مورد نظر تحمیل می‌کنند. در اینجاست که اگر نیروی دریایی حضور مؤثر داشته باشد، این ترفند استکباری نیز خنثی می‌شود. با توجه به گستردگی مرزهای آبی جمهوری اسلامی ایران در جنوب، تهدیدات آینده کشور ما در ابعاد فرامنطقه‌ای نیز دریاپایه پیش‌بینی می‌شوند. لذا با توجه به مؤثرتر بودن پاسخ به تهدیدات در دریا، تقویت قدرت دریایی از اولویت‌های کشور می‌باشد. قدرت دریایی  متشکل از سه مؤلفه ناوگان نظامی، ناوگان غیرنظامی و علوم و زیرساخت‌های مربوطه می‌باشد ولی ما در این مقاله به جنبه ناوگان نظامی آن می‌پردازیم.
کاربردهای قدرت دریایی عبارتند از عملیات نظامی، اجرای عملیات انتظامی یا پلیسی و اجرای عملیات امدادی و صلح جویانه که در این میان با توجه به اهمیت کاربردهای نظامی قدرت دریایی، می‌توان آن‌را به دو زیر مجموعه تقسیم نمود.
الف- کاربرد نظامی از طریق دریا (نمایش قدرت)
ب- کاربرد نظامی در دریا (کنترل دریایی)
می‌دانیم که قدرت دریایی از ابتدای تشکیل آن، همواره با ترفندهای گوناگون سعی بر تحمیل ارادۀ سیاسی کشور متبوع خود بر طرف مقابل داشته است و با توجه به شرایط حاکم بر زمان خود از واژه­های مختلفی استفاده نموده است که از مهم‌ترین آنها می‌توان به دیپلماسی ناوچه توپدار و نمایش قدرت اشاره نمود. در این مقاله به موارد مهمی از این قبیل می­پردازیم.
 
گستردگی مرزهای دریایی جمهوری اسلامی ایران باعث افزایش عمق راهبردی کشور گردیده است و می‌دانیم که عمق راهبردی هر کشور در دریا عینیت پیدا می‌کند و هر کشوری که به دریاهای آزاد ارتباط داشته باشد هم تهدید دارد و هم فرصت. برای مثال در زمان بروز بحران‌های دریایی و کاهش امنیت مسیرهای مواصلات دریایی، شرکت‌های بیمه افزایش قیمت را اِعمال و از این طریق فشار اقتصادی را بر کشورهای مورد نظر تحمیل می‌کنند. در اینجاست که اگر نیروی دریایی حضور مؤثر داشته باشد، این ترفند استکباری نیز خنثی می‌شود. با توجه به گستردگی مرزهای آبی جمهوری اسلامی ایران در جنوب، تهدیدات آینده کشور ما در ابعاد فرامنطقه‌ای نیز دریاپایه پیش‌بینی می‌شوند. لذا با توجه به مؤثرتر بودن پاسخ به تهدیدات در دریا، تقویت قدرت دریایی از اولویت‌های کشور می‌باشد. قدرت دریایی  متشکل از سه مؤلفه ناوگان نظامی، ناوگان غیرنظامی و علوم و زیرساخت‌های مربوطه می‌باشد ولی ما در این مقاله به جنبه ناوگان نظامی آن می‌پردازیم.
کاربردهای قدرت دریایی عبارتند از عملیات نظامی، اجرای عملیات انتظامی یا پلیسی و اجرای عملیات امدادی و صلح جویانه که در این میان با توجه به اهمیت کاربردهای نظامی قدرت دریایی، می‌توان آن‌را به دو زیر مجموعه تقسیم نمود.
الف- کاربرد نظامی از طریق دریا (نمایش قدرت)
ب- کاربرد نظامی در دریا (کنترل دریایی)
می‌دانیم که قدرت دریایی از ابتدای تشکیل آن، همواره با ترفندهای گوناگون سعی بر تحمیل ارادۀ سیاسی کشور متبوع خود بر طرف مقابل داشته است و با توجه به شرایط حاکم بر زمان خود از واژه­های مختلفی استفاده نموده است که از مهم‌ترین آنها می‌توان به دیپلماسی ناوچه توپدار و نمایش قدرت اشاره نمود. در این مقاله به موارد مهمی از این قبیل می­پردازیم.
 

عنوان مقاله [English]

Application of Sea Power

نویسنده [English]

  • Gholamreza Tahani