راهبرد سه جانبه؛ یک روش برای تدوین راهبرد رقابتی نیروهای مسلح

نویسنده

چکیده

مدیران، مشاوران و کارشناسان برنامه‌ریز، همواره در جستجوی روش‌های مؤثرتری برای تدوین راهبرد هستند. روش‌هایی که در صورت بکارگیری، نتایج بهتر و ملموس‌تری را به همراه داشته باشد. این جستجو از سوی محققان، اندیشمندان و مراکز دانشگاهی، با ارائه مستمر الگوهای تازه و تکامل یافته‌تری پشتیبانی می‌شود.
این مقاله روشی را برای تدوین راهبرد معرفی می‌کند؛ راهبرد سه جانبه با گردآوری و تلفیق اطلاعات مربوط به محیط کار، رقیب و سازمان در نیروهای مسلح، ابتدا حوزه اثربخشی راهبرد را مشخص کرده و سپس بااستفاده از یک جدول تحلیلی، زمینه خلق راهبرد‌های مناسب محیط کار را فراهم می‌سازد.
این روش، به موازات متدولوژی و فرایندهای گام به گام، بر اقدامات شناختی و فهم قواعد محیط کار تاکید داشته و در این راستا از الگوهای مفهومی و توصیه‌های تفکر راهبردی بهره می‌جوید.
 
راهبرد سه جانبه فلسفه خود را بر ماهیت فضای رقابتی متشکل از سازمان، رقیب و کارکنان استوار ساخته و شرایط این سه بازیگر را برای تدوین راهبرد بکار می‌گیرد. این روش با تاکید بر مفاهیم شناختی و تکیه بر ارکان محیط کار، شیوه متفاوتی را برای تلفیق و تحلیل اطلاعات و تدوین راهبرد پیشنهاد می‌کند، هر چند در رابطه با اثربخشی راهبرد، علاوه بر روش، باید بر نقش قدرت تحلیل و خلاقیت ذهنی افراد راهبردی نیز تاکید شود. 
مدیران، مشاوران و کارشناسان برنامه‌ریز، همواره در جستجوی روش‌های مؤثرتری برای تدوین راهبرد هستند. روش‌هایی که در صورت بکارگیری، نتایج بهتر و ملموس‌تری را به همراه داشته باشد. این جستجو از سوی محققان، اندیشمندان و مراکز دانشگاهی، با ارائه مستمر الگوهای تازه و تکامل یافته‌تری پشتیبانی می‌شود.
این مقاله روشی را برای تدوین راهبرد معرفی می‌کند؛ راهبرد سه جانبه با گردآوری و تلفیق اطلاعات مربوط به محیط کار، رقیب و سازمان در نیروهای مسلح، ابتدا حوزه اثربخشی راهبرد را مشخص کرده و سپس بااستفاده از یک جدول تحلیلی، زمینه خلق راهبرد‌های مناسب محیط کار را فراهم می‌سازد.
این روش، به موازات متدولوژی و فرایندهای گام به گام، بر اقدامات شناختی و فهم قواعد محیط کار تاکید داشته و در این راستا از الگوهای مفهومی و توصیه‌های تفکر راهبردی بهره می‌جوید.
راهبرد سه جانبه فلسفه خود را بر ماهیت فضای رقابتی متشکل از سازمان، رقیب و کارکنان استوار ساخته و شرایط این سه بازیگر را برای تدوین راهبرد بکار می‌گیرد. این روش با تاکید بر مفاهیم شناختی و تکیه بر ارکان محیط کار، شیوه متفاوتی را برای تلفیق و تحلیل اطلاعات و تدوین راهبرد پیشنهاد می‌کند، هر چند در رابطه با اثربخشی راهبرد، علاوه بر روش، باید بر نقش قدرت تحلیل و خلاقیت ذهنی افراد راهبردی نیز تاکید شود. 

عنوان مقاله [English]

Trilateral strategy; a method for armed forces’s competitive strategy codifying

نویسنده [English]

  • Nader Haghjoo