جنبش مقاومت حزب الله لبنان و شکست مفتضحانه رژیم صهیونیستی درنبرد33 روزه

نویسنده

چکیده

بخاطر ظهور ایفا کننده قدرتمندى به نام حزب‌الله لبنان برای اولین بار در تاریخ نبرد اعراب و اسراییل افسانه شکست ناپذیری ارتش صهیونیستی فرو ریخت و معادلات منطقه تغییر پیدا کرد. در این راستا و به بهانه حملات اخیر رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان دراین مقاله به گوشه‌هایی از اهمیت این سرزمین و همچنین نقش حزب‌الله به عنوان بازیگرى قدرتمند، از زوایای مختلف پرداخته می شود.در منطقه خاورمیانه، لبنان کشور پیچیده اى است که اقوام و طوایف با گرایشهای دینی گوناگونی می باشد. با وجود آن که  این کشور در زمره واحدهای سیاسی جهان عرب به شمار می آید. تنوع زبان ومذهب درآن به وفور مشاهده می گردد. در واقع لبنان جزیره کوچکی است که حاوی  پدیده های متضاد می باشد و همچنین میتوان فرزانگی،فضیلت وخصائل عالی انسانی را درآن دید و برعکس آن را نیز مشاهده نمود. به همین علت بسیاری از صاحب نظران موفق به بررسی دقیق اوضاع این سرزمین نشده اند. اماموقعیت خاص ژئوپلتیک و ژئواستراتژیک این کشور،آن را درکانون توجه کشورهای خاورمیانه وهمچنین غرب قرارداده است وازطرفی مرز مشترک70 مایلی آن درجنوب باسرزمین های اشغالی ورویارویی های حزب الله با رژیم اشغالگر قدس،باعث شده است تا همواره تحولات این منطقه باحساسیت پیگیری شود، وبحران درلبنان تاثیربسزایی برتحولات خاورمیانه داشته باشد.                                                                                            
در نهایت به علل بحران جاری از زوایای مختلف در این زمینه پرداخته می شود.

عنوان مقاله [English]

The Lebanese Hezbollah resistance movement and the fateful defeat of the Zionist regime in the 33rd day

نویسنده [English]

  • Ghodratollah Pirzadfar