بررسـی عوامل انگیزشی در شهادت طلبی کارکنان لشـکر 23 تکاور نزاجا

نویسنده

چکیده

انگیزه های شهادت طلبی از منظر جامعه شناسی، روان شناسی و فلسفه معاصر غربی که در تحلیل واقعیتها و حقایق مادی با مشکل مواجه است، قابل حصول و وصول نبوده و وجود فاصله ارزشی و فرهنگی ما بین عده ای از همین صاحبنظران علوم اجتماعی باعث شده است که آنها در توصیف نظرات خود درباره انگیزه های شهادت، قضاوت یک جانبه ای را ارائه داده و بدون در نظر گرفتن ریشه های آن در فلسفه حیات، هستی شناسی، آغاز شناسی، فرجام شناسی، بقاء طلبی، عشق و حماسه و عرفان این انگیزه ها را جزئی نگری و ابزاری بشمار آورند.
در این مقاله سعی شده است عوامل ایجاد انگیزه های شهادت طلبی در بین کارکنان لشکر 23 تکاور نزاجا از طریق دیدگاه های مشهور جامعه شناسی، روانشناسی، اجتماعی، دیدگاه های ادیان و فرهنگ های مختلف مورد بررسی قرار گیرد.
 

عنوان مقاله [English]

Investigating the Motivational Factors in the Martyrdom of the Staff of the 23rd Division of Ranger, Nazaja

نویسنده [English]

  • Nosrat Safipoorian