بررسی تاثیر ابعاد سرمایه اجتماعی بر تعهد سازمانی مورد مطالعه: کارکنان معاونت نیروی انسانی نزاجا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

چکیده

تحقیق حاضر با عنوان بررسی تاثیر ابعاد سرمایه اجتماعی بر تعهد سازمانی با هدف بررسی تاثیر ابعاد ساختاری، رابطه­ای و شناختی سرمایه اجتماعی بر تعهد سازمانی کارکنان معاونت نیروی انسانی نزاجا واقع در استان تهران در سال 1394 پرداخته است. در این تحقیق به دنبال پاسخ به این هستیم که بعد ساختاری سرمایه اجتماعی و میزان تعهد سازمانی کارکنان، بعد رابطه ای سرمایه اجتماعی و تعهد سازمانی کارکنان و بعد شناختی سرمایه اجتماعی و تعهد سازمانی کارکنان چه رابطه ای با یکدیگر دارند. روش تحقیق حاضر توصیفی - همبستگی و ابزار اصلی جمع­آوری اطلاعات پرسشنامه است، که در میان کارکنان معاونت نیروی انسانی نزاجا توزیع گردید. برای تجزیه و تحلیل داده­ها از روش مدل­سازی معادلات ساختاری با رویکرد حداقل مربعات جزیی استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می­دهد بعد ساختاری و بعد رابطه­ای سرمایه اجتماعی تاثیر مثبت و معناداری بر تعهد سازمانی کارکنان در نیروی انسانی نزاجا دارند، اما بعد شناختی سرمایه اجتماعی تاثیر معناداری بر تعهد سازمانی کارکنان در نیروی انسانی نزاجا ندارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluate the effect of social capital on organizational commitment of NEZAJA Human Resource Department staff in Tehran in 2016

نویسنده [English]

 • akbar ebrahimi
چکیده [English]

The aim of this study is to evaluate the effect of social capital dimensions including structural dimension, relational dimension and cognitive dimension on staff organizational commitment of NEZAJA Human Resource Department staff in Tehran in 2016. In case of goal the current study is a practical study and method was descriptive-survey, and the main tool for collecting data was questionnaire which was distributed among NEZAJA Human Resource Department in the second half of 2016. Since the collected data was not normal, for analyzing the collected data, Partial Least Square (PLS) method was used. The results shows a significant positive effect of structural and relational dimensions of social capital on organizational commitment, but the cognitive dimension of social capital has no significant effect on organizational commitment in NEZAJA Human Resource Department. Regarding accepted hypothesis, practical proffers was suggested to increase organizational commitment of NEZAJA Human Resource Department staff by social capital dimensions. 

کلیدواژه‌ها [English]

 • Organizational Commitment
 • Social Capital
 • Social Capital Dimensions
 • NEZAJA Human Resource Department
 • منابع

  • برزگر، محمد، (1390)، بررسی رابطه سرمایه اجتماعی با میزان تعهد سازمانی کارکنان در شعب بانک تجارت، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج.
  • ترک زاده و همکاران(1393)، ارزیابی تعهد سازمانی کارکنان دانشگاه علوم پزشکی شیراز بر اساس نوع انتظار آن‌ها از شغل، فصل نامه علمی پژوهشی رهیافتی نو در مدیریت آموزشی، سال پنجم، شماره 3، پیاپی 19، ص ص 129-144.
  • حیدری، محمد (1393)، رابطه بین تعهد کاری کارمندان و سیاست های سازمانی، تهران: دانشگاه پیام نور واحد شهریار.
  • خیر اندیش، مهدی، آتشی، سیدحسین، غلامی، مهرداد، (1391)، نقش سرمایه اجتماعی در اثربخشی مدیریت دانش، فصل­نامه علمی- پژوهشی مدیریت نظامی، شماره 46، سال دوازدهم، تابستان 1391، ص ص103-130.
  • درگاهی، حسین، طهرانی، غزاله، (1393)،  بررسی ارتباط بین اخلاق مدیریت و تعهد سازمانی کارکنان دانشگاه علوم پزشکی تهران، مجله ایرانی اخلاق و تاریخ پزشکی، 7(1)، ص 43-52
  • شافعی، رضا، میرحاجی، مهدی، (1390)، بررسی میزان تأثیر ابعاد سرمایه اجتماعی بر تعهد سازمانی کارکنان سازمان ها دولتی استان آذربایجان غربی، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج.
  • عسگری، ناصر، خیراندیش، مهدی، هوشیار، اکبر، حامدی، اشکان، (1392)، رابطه بین سبک رهبری فرماندهان نظامی و تعهد سارمانی کارکنان، فصل­نامه مدیریت نظامی، شماره 52، سال سیزدهم، ص ص69-81.
  • مشبکی، اصغر، (1377)، مدیریت رفتار سازمانی، تهران: انتشارات ترمه، چاپ اول.
   • Angle, H. L. and Perry, J. L. (1981). An empirical assessment of organizational commitment and organizational effectiveness, Administrative Science Quarterly,26:1-14.
   • Barnes-Mauthe, M., et al., (2014), Social capital as an ecosystem service: Evidence from a locally managed marine area. Ecosystem Services, pp1-11
   • Giddens, Anthony(2001) Sociology, with the assistance of KarenBirdsall, Editorial office: Polity Press in 2001, Reprinted 2002,2003, 2004 Cambridge: polity(publisher).
   • Iverson, R. D. and Buttigieg, D. N. (1998). Affective, Normative and Continuance Commitment: Can the „Right Kind‟ of commitment be managed? Unpublished Working Paper for the Department of Management, University of Melbourne.
   • Kelin, Howard; Park, H. (2015). Organizational Commitment, Tourism Management, Vol 46, pp. 334-340.
   • Kim, Phillip H. & Aldrich Howard(2005), social capital and entrepreneurship, in Zoltan Acs and David Ausdrestch, editors, foundation and trends in entrepreneurship.
   • Lanfredi, M.;  Zoppei, S. ; Ferrari, C. ; Bonetto, C. ; Van Bortel, T. ; Thornicroft, G. ; Knifton, L. ; Quinn, N. ; Rossi, G. ; Lasalvia, A. (2015).   Self-stigma as a mediator between social capital and empowerment among people with major depressive disorder in Europe: The ASPEN study, European Psychiatry, 30(1) , pp 58–64.
   • Mathieu, John E. (1988). Causal Model of Organizational Commitment in a Military Training Enviroment, Journal of Vocational Behavior Vol 32, pp.321-335 .
   • Mowday,r.l.(1998). refelection on the study and relevance of organizational commitment. Human resource managmenent review.vol8.
   • Nahapiet,j and ghoshal,s.(1998). social capital,intellectual capital, and the organizational advantage. The Academy of management rewiew.
   • Scrima, Fabrizio; et al. (2015). The Impact of Adult Attachment Style On Organizational Commitment and Adult Attachment In The Work Place, Personality and Individuals Difference, Vol 86, pp. 432-437.
   • Suleiman,, A. M. and Isles, P. A. (2000). Is continuance commitment beneficial toorganizations? Commitment-performance relationship: A new look, Journal ofManagerial Psychology, 15(5):407-4.
   • Tomas N.g. (2015). The Incremental Validity of Organizational Commitment, Organizational Trust, and Organizational Identification, Journal of Vocational Behavior, Vol 88, pp.154-163.