مطالعه نقش سامانه‌های اطلاعات جغرافیائی در شناسایی مواضع جنگ‌افزارهای پشتیبانی آتش

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه فرماندهی و ستاد آجا

چکیده

توجه به مکان مناسب جهت استقرار یگان‌های نظامی از موضوع‌های اساسی طراحان به‌منظور کاهش تلفات نیروی انسانی و خسارت تجهیزات است. هدف از انجام این تحقیق، تبیین کاربرد سیستم‌های اطلاعات جغرافیایی در شناسایی و انتخاب مواضع جنگ‌افزارهای پشتیبانی آتش می‌باشد. نوع تحقیق کاربردی و با روش توصیفی و رویکرد آمیخته انجام‌گرفته است. در این پژوهش جامعه موردمطالعه، جنگ‌افزارهای پشتیبانی آتش نزاجا می‌باشند و جامعه آماری از اساتید دافوس، فرماندهان توپخانه و متخصصین اطلاعات مکانی ارتش می‌باشند که با اعمال ضریبی توسط محقق تمام شمار گردیده و در مجموع 41 نفر هستند. ابزار جمع‌آوری اطلاعات اسناد و مدارک معتبر، مصاحبه با صاحب‌نظران و پرسشنامه محقق ساخته می‌باشد که پس از تأیید روائی به جامعه آماری ارسال شد و پایائی پرسشنامه‌های جمع‌آوری‌شده از طریق باز آزمایی مورد تأیید قرار گرفت. در این تحقیق، پس از انجام مصاحبه، نظرات صاحب‌نظران دسته‌بندی، اطلاعات جمع‌آوری‌شده از منابع موردمطالعه و اسناد و مدارک در مورد هدف فوق تقسیم‌بندی، و تجزیه‌وتحلیل به‌صورت کیفیانجام می‌گیرد. جهت تجزیه‌وتحلیل کمی، یک پرسشنامه با تعدادی سؤال بسته و یک سؤال بازطراحی گردیده است. سؤالات بسته با استفاده از طیف لیکرت و مقیاس فاصله‌ای، اندازه‌گیری و مورد تجزیه‌وتحلیل قرار می‌گیرد. سپس سؤالات پرسشنامه جهت اثبات یا رد فرضیات جمع‌بندی و جدول فراوانی تهیه و محاسبه درجة آزادی انجام و فرضیه آزمون و تفسیر و تجزیه‌وتحلیل استنباطی انجام که تلفیق تحلیل توصیفی و استنباطی به تجزیه‌وتحلیل کمیمنجر می‌گردد. سپس با جمع‌بندی داده‌های حاصل از مصاحبه و منابع و تحلیل کمی، تجزیه‌وتحلیل نهائی انجام می‌گیرد. در ادامه فرضیات تحقیق موردقبول واقع شد و جامعه نمونه استفاده از سامانه‌های اطلاعات جغرافیائی را برای شناسایی و انتخاب مواضع جنگ‌افزارهای پشتیبانی آتش مناسب دانسته‌اند. در پایان محقق پیشنهادهای کاربردی را به سازمان‌های ذی‌ربط ارائه تا از توانمندی‌های این سامانه به نحو مطلوب استفاده نمایند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study The Role of GIS in identifying fire support weapons positions

نویسندگان [English]

 • Javad Rafiee-Rad
 • Abbas Rezaee
چکیده [English]

The aim of this research is to explain the application of geographic information systems in identifying and selecting fire support weapon's position. Type of research is practical and it has been done with descriptive method and mixed approach. The population used in this study is NEZAJA fire support weapons and statistical population of faculty members of Aja Command & Staff University , artillery Commanders and authorities and Islamic Republic of Iran's army geospatial. information experts totally were 41 people counted by researcher using a coefficient . data collected using valid documents interviews with experts and questionnaire . After conforming the reliability of questionnaires they were sent to statistical population . Validity of questionnaires gathered conformed by reexamination . In this study after interview comments by experts were grouped, data gathered from study resources and documents about the above purpose was sorted, and quantitative analysis were done. For quantitative analysis, according to the method mentioned, a questionnaire with several close questions and an open question was prepared. Close questions were analyzed and measured using Likert scale and interval scale.. At the end, by aggregating the data resulted from interviews, resources and quantitative analysis, final analysis was done.eventually,research hypotheses were accepted.sample population found it suitable to Utilize the geographic information systems for identifying and selecting fire support weapons position. At the end ,researcher offered practical suggestions to use its abilities.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Fire Support
 • Geographic Information System
 • identifying and selecting positions

Right place for the deployment of military units is one of the important issues to reduce the loss of human forces and equipments. The aim of this research is to explain the application of geographic information systems in identifying and selecting fire support weapon's position. Type of research is practical and it has been done with descriptive method and mixed approach. The population used in this study is NEZAJA fire support weapons and statistical population of faculty members of Aja Command &Staff University, artillery Commanders and authorities and Islamic Republic of Iran's army geospatial. Were totally 41 pesons. Data collected using valid documents interviews with experts and questionnaire. In this study after conducting interview with experts and gathering information from study resources  and documents about the above purpose all data were sorted and quantitative analysis were done. For quantitative analysis, according to the method mentioned, a questionnaire with several close questions and an open question was prepared The following hypothesis has been accepted on the basis of the results and analyze it, 78% of the sample population using geographical information systems GIS, MGIS and GlobalMapper have positions for the identification and selection of the war considered appropriate fire support weapons and have confirmed it. At the end, researcher offered practical suggestions to use its abilities.

 • منابع

  • آرنوف، استن(1375)، سیستم‌های اطلاعات جغرافیایی، تهران، انتشارات سازمان نقشه‌برداری کشور
  • آرنوف، استن(1391)، سنجش‌ازدور برای مدیران، ترجمه درویش‌صفت، ع و پیر باوقار، م و رجب پور رحمتی، م، تهران، انتشارات دانشگاه تهران
  • آقا محمدی، داود(1385)، مبانی فرماندهی و ستاد گردان در رزم، تهران، انتشارات معاونت آموزشی نزاجا
  • آقامحمدی، داوود(1388)، تاکتیک توپخانه در رزم، تهران، معاونت آموزشی نزاجا
  • اعلمی فر، محمود(1367)، دانستنی‌های توپخانه صحرائی، اصفهان، مرکز آموزش توپخانه
  • انوری، حسن،(1381)، فرهنگ روز سخن، تهران، انتشارات سخن
  • بختیاری، محسن،(1391)، بررسی طبقه‌بندی مکانی و نوع و بهینه‌یابی استقرار صنایع با استفاده از GIS، پایان‌نامه کارشناسی ارشد RS-GIS، دانشگاه شهید چمران اهواز
  • پرهیزگار، اکبر و فخری، مجید،(1377)، کاربردGIS  در امور نظامی و دفاعی، همایش جغرافیا و کاربردهای دفاعی و امنیتی، تهران، دانشگاه امام حسین(ع)
  • پیروی، علی، (1388)، سیستم اطلاعات مکانی نظامی، تهران، انتشارات سمت
  • پی ای بارو،(1376)، سیستم اطلاعات جغرافیایی، ترجمه حسن طاهر کیا، تهران، انتشارات سمت
  • حاتمی، هوشنگ،(1388)، بررسی نقش کارکردهای جدید سامانه اطلاعات جغرافیایی در ارتقاء عملیات نظامی، تهران، همایش سراسری اطلاعات مکانی
  • دستور رزمی 20-6،(1388)، تکنیـک‌هـای توپخانه صحرایی، اصفهان، چاپخانه مرکز آموزش توپخانه و موشک‌ها
  • راهنمای کاربری نسخه نمایشی نرم‌افزار MGIS (1380)، تهران، شرکت ایزایران
  • رسولی، علی‌اکبر (1387)، تحلیلی بر فناوری سیستم‌های اطلاعات جغرافیایی، تبریز، انتشارات دانشگاه تبریز
  • رئوفیان، محمد(1389)، پدافند غیرعامل در مناطق شهری با بهره‌گیری از تکنیک‌های GIS وRS، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تهران
  • سجادی و همکاران(1390)، آیین‌نامه اطلاعات رزمی به شماره  2/01- 3/ز-چاپ یکم، تهران
  • سنجری، سارا(1390)، راهنمای کاربردی ARC GIS ، تهران، انتشارات عابد
  • ·       شمسایی زفرقندی، فتح‌ا...(1391)، مقدمه‌ای بر آمایش سرزمین و مکان‌یابی، تهران، دانشگاه امام حسین(ع)
  • عارف، غلامرضا(1372)، تاکتیک تخصصی توپخانه صحرایی، برگرفته از دستور رزمی20-6، اصفهان، انتشارات مرکز آموزش توپخانه
  • عظیمی حسینی، محمد و نظری فر، محمدهادی و مؤمنی، رضوانه (1390)، کاربرد GIS در مکان‌یابی، تهران، انتشارات مهرجرد
  • ·       علی‌محمدی، عباس (1375)، مبانی علوم و سیستم‌های اطلاعات جغرافیائی، تهران، دانشگاه تربیت مدرس
  • علی‌محمدی، کامبیز(1388)، کاربرد سامانه اطلاعات جغرافیائی در امور نظامی و عملیاتی، تهران، همایش سراسری اطلاعات مکانی
  • فخری، مجید(1388)، سامانه اطلاعات جغرافیائی و کاربرد دفاعی، تهران، انتشارات مرکز آموزشی و پژوهشی سپهبد شهید صیادشیرازی
  • کالینز، جان(1384)، جغرافیای نظامی، ترجمه آهنی، م و محسنی، ب، چاپ اول، تهران، انتشارات دانشگاه امام حسین(ع)
  • نباتی، عزت‌الله(1386)، پدافند غیرعامل، تهران، مرکز آموزشی و پژوهشی شهید صیاد شیرازی
  • نوروزی، محمدتقی(1385)، فرهنگ دفاعی- امنیتی، تهران، انتشارات سنا

  ب) منابع لاتین

  • Carjens, The use of grey relational analysis in solving multiple decision-making proclems, computer & industrial Engineering 55, 1996.
  • Gold smith, ADS-AHP approach for multi –attribute decision ,making problems with incomplete information , expert systems with application 84, 1988
  • Hadjimitsis, D.G, Papadavid, G, Agapiou, A, Themistocleous, K, Hadjimitsis, M.G, Retalis, A, Michaelides, S, Chrysoulakis, N, Toulios, L, Clayton C.R.I, “Atmospheric correction for satellite remotely sensed data intended for agricultural applications: impact on vegetation indices”, Natural Hazards and Earth System Sciences,89–95, 2010
  • Lu, D, Weng, Q, “A survey of image classification methods and techniques for improving classification performance”, International Journal of Remote Sensing, 823-870, 2007
  • Field Manual, Jongle operations, Washington, DC: Dept of the Army, August 16, 1982.
  • Field Manual Headquarters-No 1-500, Department of the Army, washangton, United States, 2003.
  • Burman, Bhasker, GIS Development, All Rights reserved,2006
  • Satyanarayana, P, Togendran, S “Military application of GIS”, GIS India, Hydarabad, India, 2006.