ارائه روش مناسب جهت ایجاد تفکر راهبردی در کارکنان آجا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد مدیریت دفاعی مدرس دانشگاه فرماندهی و ستاد آجا

2 عضو هیئت علمی دانشگاه فرماندهی و ستاد آجا

چکیده

سازمان‌ها و جوامع برای توسعه و حرکت از وضع موجود به وضع مطلوب بایستی روش‌های حرکت خود را در چارچوب برنامه‌های مدون اتخاذ نمایند و در غیر این صورت هرگز قادر نخواهند بود اهداف خود را عملی نمایند. برای اتخاذ تصمیمات در هر سطحی بایستی روش فکری متناسب با آن ایجاد تا بر اساس این چارچوب تفکر، تصمیم‌های مربوطه اخذ گردد. حرکت در مسیرهای مرتبط با چشم‌اندازها، اهداف، سیاست‌ها و ارزش‌های راهبردی کلان برای سازمان‌ها بدون برنامه‌های راهبردی و بدون روش‌های مدیریت راهبردی امکان‌پذیر نیست. بدیهی است حرکت این سازمان‌ها توسط نیروی انسانی صورت می‌گیرد حال چنانچه این نیروی انسانی فاقد شناخت کافی از روش مدیریت، برنامه‌ها، اهداف، چشم‌انداز سازمان باشد، هیچ‌گاه وضع مطلوب دست‌یافتنی نخواهد بود. ایجاد تفکر راهبردی در کارکنان آجا نقش بسیار مؤثری در استمرار، بقاء و پیشرفت در محیط متغیر و پویای امروزی بازی می‌کند و ابزاری است که کمک می‌کند تا فرصت‌های جدید برای تعالی آجا ایجاد شود. این مقاله باهدف ارائه روشی مناسب جهت ایجاد تفکر راهبردی در کارکنان آجا و برای پاسخ‌دهی به این سؤال کلی که برای ایجاد تفکر راهبردی در کارکنان آجا چگونه بایستی عمل نمود؟ ارائه‌شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Providing appropriate method to create strategic thinking in the I.R.I Army personnels

چکیده [English]

سازمان‌ها و جوامع برای توسعه و حرکت از وضع موجود به وضع مطلوب بایستی روش‌های حرکت خود را در چارچوب برنامه‌های مدون اتخاذ نمایند و در غیر این صورت هرگز قادر نخواهند بود اهداف خود را عملی نمایند. برای اتخاذ تصمیمات در هر سطحی بایستی روش فکری متناسب با آن ایجاد تا بر اساس این چارچوب تفکر، تصمیم‌های مربوطه اخذ گردد. حرکت در مسیرهای مرتبط با چشم‌اندازها، اهداف، سیاست‌ها و ارزش‌های راهبردی کلان برای سازمان‌ها بدون برنامه‌های راهبردی و بدون روش‌های مدیریت راهبردی امکان‌پذیر نیست. بدیهی است حرکت این سازمان‌ها توسط نیروی انسانی صورت می‌گیرد حال چنانچه این نیروی انسانی فاقد شناخت کافی از روش مدیریت، برنامه‌ها، اهداف، چشم‌انداز سازمان باشد، هیچ‌گاه وضع مطلوب دست‌یافتنی نخواهد بود. ایجاد تفکر راهبردی در کارکنان آجا نقش بسیار مؤثری در استمرار، بقاء و پیشرفت در محیط متغیر و پویای امروزی بازی می‌کند و ابزاری است که کمک می‌کند تا فرصت‌های جدید برای تعالی آجا ایجاد شود. این مقاله باهدف ارائه روشی مناسب جهت ایجاد تفکر راهبردی در کارکنان آجا و برای پاسخ‌دهی به این سؤال کلی که برای ایجاد تفکر راهبردی در کارکنان آجا چگونه بایستی عمل نمود؟ ارائه‌شده است.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Strategy
 • Strategic thinking
 • Army personnel
 • منابع

  • ابویی اردکان، محمد؛ سمیه لبافی؛ سمانه آذرپور؛ مهدیه جلال‌پور؛ «شناسایی عوامل حیاتی موفقیت تفکر راهبردی در دیدگاه مدیران سازمان‌های فرهنگی شهر اصفهان»؛ پژوهشنامه علمی –پژوهشی مدیریت اجرایی، سال ششم، شماره یازدهم، نیمه اول 1393، ص: 13 تا 34.
  • اخگر، بابک، محمدرضا ناصرزاده، سیستم‌های اطلاعاتی استراتژیک- از مفاهیم تا کاربردها، انتشارات نگارنده دانش، تهران، 1389.
  • استیسی، رالف، تفکر راهبردی و مدیریت تحول، مترجمان مصطفی جعفری و مهزیار کاظمی موحد، انتشارات موسسه خدمات فرهنگی رسا، سال 1384.
  • اعرابی، سیدمحمد؛ حسین حقیقت ثابت؛ «الگوی بخردانه (عقلانی) هماهنگی راهبردی»، انتشارات دفتر پژوهش‌های فرهنگی، تهران، 1389.
  • ایران‌نژاد پاریزی، مهدی، ابزارهای تفکر راهبردی، مجله تدبیر، شماره 45، شهریور ماه 1373.
  • بروس، اندی و کن لاگلان، تفکر راهبردی، مترجم سعید علی‌میرزایی، انتشارات سارگل، چاپ دوم، 1385.
  • پاک‌طینت، اقبال؛ علیرضا فتحی‌زاده؛ «توانمندسازی کارکنان: ضرورت‌ها و راه‌کارها»، فصلنامه مدیریت، سال پنجم، شماره 11 پاییز 1387؛
  • پورپیجانی، افشین، سنجش همسویی استراتژی فناوری اطلاعات و استراتژی کسب وکار سازمان، فصلنامه‌ی پژوهش‌های بازرگانی 3 (41): سال 1385، ص 57- 54.
  • جعفری، مصطفی؛ معصومه رحیمی؛ پریسا فرخی؛ تبیین اثر ویژگی‌های زندگینامه‌ای بر ابعاد ششگانه تفکر راهبردی بر اساس مدل عنکبوتی، فصلنامه پژوهش‌های مدیریت در ایران، دوره 19، شماره 1، بهار 1394.
  • ساجدی، فضل‌الله؛ اعظم امیدواری؛ کارکنان توانمند و سازمان‌های امروز، مجله تدبیر شماره 181، 1386.
  • سلطانی، ایرج؛ «تفکر استراتژیک مدیران زیربنای تحول و تعالی سازمان‌ها» دومین همایش ملی مدیریت استراتژیک در سازمان‌های استراتژی محور
  • شریفی، سیدمهدی، محمد تابان، وحید شرفی، «بررسی رابطه‌ی بین تفکر راهبردی و عملکرد کارکنان» (مورد مطالعه: کارکنان کتابخانه‌های دانشگاه دولتی استان ایلام)، فصلنامه، تحقیقات کتابداری و اطلاع‌رسانی دانشگاهی، دوره 48، شماره 3، پاییز 1393، ص: 371- 389
  • غفاریان، وفا؛ غلامرضا کیانی، پنج فرمان برای تفکر راهبردی، نشر فرا، سال 1390.
  • کافمن، راجر؛ جری هرمن، برنامه‌ریزی راهبردی در نظام آموزشی، ترجمه فریده مشایخ و عباس بازرگان، انتشارات مدرسه، سال 1387
  • گل‌محمدی، عماد؛ نشاط محمدی، زهرا برومندان؛ «فرامین و مدل یادگیری تفکر راهبردی»، فصلنامه راهبرد توسعه، شماره 36، زمستان 1392، ص: 108- 88
  • مسگریان حقیقی، داوود، تفکر یک استراتژیست، تألیف کن ریچی اومی، تهران، سازمان مدیریت صنعتی، 1371
  • موغلی، علیرضا، مدل‌های پویای مدیریت راهبردی، چاپ سوم، انتشارات صدرا، تهران، 1385.
  •  

   

  • Abraham, S.; "Stretching strategic thinking"; (2005), The Journal of Strategy and Leadership, Vol. 33, No. 5, pp. 5-12.
  • Amiri, M., Khosravi, A., Mokhtari, A.A. (2010), Job satisfaction and its influential factors. Journal of Research in Health Science, 10(1): 42–46.
  • Casey, A.J, Goldman, E.F, (2010), Enhancing the Ability to Think Strategically: A Learning Model, Management Learning, 41(2) 167–185.
  • Ghorbani. M., Kiani. B. (2012). Strategic management. Strategic Art of Direction-Giving, McGraw-Hill, London, thinking. Retrieval on emodiran.com/ file/ pp: 1-8. submit/file/4.doc
  • http://irandanesh.febpco.com/FileEssay/b11.pdf
   • Liedtka, J. M. (2005), "Strategic Thinking: Can it be Taught?,” Long Rang Planning, 31(1), 120-129
   • Monavvarian, A., Aghazadeh, H., Shahamat-nejad, M.; (2012), "Measuring the strategic thinking of the managers of tehran's municipality"; Quarterly Journal of Business Management, Vol. 4, No. 12, pp. 129-146.
   • Moshbeki, A., (2008), Khazaie, A.; "Modeling elements of strategic thinking in Iranian organizations"; The Journal of Iranian Business Management, Vol. 1, No. 1, pp. 105-118.
   • Porter, M. E.; (1990), The Competitive Advantage of Nations; London: Macmillan
   • Zand, D.E. (2010),”Drucker’s strategic thinking process: three key techniques”, Strategy & leadership, 38, 3, pp 23-28