شناسایی نقش و کارکردهای اقتدار اطلاعاتی در دفاع همه‌جانبه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناس ارشد مدیریت امور دفاعی دانشگاه فرماندهی و ستاد آجا

چکیده

برقراری امنیت و حفظ کشور در برابر هجوم و هیمه‌ی دشمنان یکی از دغدغه‌های اساسی دولتها و دولت‌مردان است. در رویکرد یا برداشت مدرن از مفهوم دفاع ملی، تهدیدات خارجی سرشتی صرفاً نظامی نداشته و می‌تواند شامل جنگ سیاسی، جنگ اقتصادی، جنگ فرهنگی و جنگ اطلاعاتی به مفهوم گسترده آن نیز بشود و علاوه بر این، همه این سطوح و انواع گوناگون جنگ‌ها می‌توانند از ابعاد سخت‌افزارانه و نرم‌افزارانه، به‌گونه‌ای توأمان برخوردار باشند، بالطبع در چنین شرایطی و برای دستیابی به اهداف منطبق با منافع ملی کشور، اقتدار اطلاعاتی - امنیتی امری اجتناب‌ناپذیر خواهد بود. بنابراین دغدغه اصلی این پژوهش شناخت نقش اقتدار اطلاعاتی در دفاع همه‌جانبه بوده که به روش توصیفی – تحلیلی موردپژوهش قرارگرفته است. نوع تحقیق توسعه‌ای- کاربردی، روش جمع‌آوری داده‌ها اسنادی- کتابخانه‌ای با ابزار فیش‌برداری و روش تجزیه‌وتحلیل به‌صورت کیفی و مباحثه‌ای با تعداد 15 نفر از نخبگان اطلاعاتی و امنیتی است. نتایج تحقیق حاکی از آن است که با توجه به گستردگی مؤلفه‌های دفاع همه‌جانبه در حوزه‌های فرهنگی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و نظامی، نگاه اطلاعاتی نیز با رویکرد ایجاد اقتدار اطلاعاتی کشوری به مضامین تهدیدشناسی و دشمن‌ستیزی منطبق با ویژگی‌های بررسی‌شده در این مقاله، همواره در نظام تصمیم‌گیری کشوری با امکان پیوند بخشی روش‌مند فی‌مابین حوزه‌های دفاعی، امنیتی و اطلاعاتی نقش بسزایی خواهد داشت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identifying the role and functions of the intelligence authority in total defense

نویسنده [English]

 • Hamid Hemat
چکیده [English]

Security and protecting the country against invasion enemies is one of the basic concerns of states and governments. In modern approach or withdraw from the concept of national defense, external threats are not purely military in nature and can include political warfare, economic warfare, cultural warfare and information warfare in its broad sense, too. In addition, all of these levels and different types of hardware and software conflicts can, so both have, Naturally, in such circumstances and to achieve the objectives consistent with the national interest, sovereignty, intelligence - security will be inevitable. So the main concern of this study is to understand the role of authority in the comprehensive information that is descriptive - analytic method has been covered. Analysis, research the type of application, method of data collection tool for taking notes and documentary library with a qualitative analysis and discussion with the number 15 is an elite security and intelligence. With the possibility of links between national decision-making system methodological areas of defense, security and intelligence services will have a significant role.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Information
 • Authority
 • Intelligence
 • Defense
 • defense immersive
 • Security
 • منابع و مأخذ

  • آزاده دل، رمضانعلی (1385)، مقاله مروری بر سامانه‌های اطلاعات در C4-I، همایش فرماندهی و کنترل، تهران، دانشگاه صنعتی مالک اشتر.
  • اسعدی، محمود (1387)، جامعه اطلاعاتی، نظریه‌ها، چالش‌ها و فرصت‌ها، مجله تدبیر، شماره 194.
  • آقاجانی، احمد؛ عسگری، محمود (1390)، چیستی و الزام‌های دفاع همه‌جانبه، ماهنامه اطلاعات راهبردی، سال نهم، شماره ۱۰۴ ,  ۲۵ - ۹
  • ایزدی، رضا (1386)، طرح‌ریزی نوین اطلاعات در نهاجا، تهران، انتشارات دافوس آجا.
  • بخشایش، محمدرضا (1376)، پایان‌نامه کارشناسی بررسی جامعه اطلاعاتی ایران، تهران، انتشارات دانشکده اطلاعات.
  • بهشتی، ملوک‌السادات (1367)، جامعه اطلاعاتی و توسعه، نشریه مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران، دوره دوازدهم، شماره 3.
  • خادم دقیق، امیر هوشنگ (1390)، پایان‌نامه بررسی تفسیر اتوماتیک تهدیدات در تصاویر ماهواره‌ای و امکان‌سنجی تولید نرم‌افزار هوشمند تفسیر عکس، دانشگاه علوم و فنون فارابی.
  • دهقانی، عباس (1389)، طرح‌ریزی اطلاعاتی در نیروی هوایی، تهران، انتشارات دانشگاه هوایی.
  • رشاد، افسانه (1388)، «آماد و پشتیبانی درعصر جداسازی حوزه‌های ژئوپلیتیکی»، فصلنامه راهبرد دفاعی، سال‌هفتم، شماره 26.
  • رهنامه هدف‌یابی آمریکا (2009).
  • عرب انصاری، مهدی (1388)، نقش مؤثر مدیریت اطلاعات در سازمان، فصلنامه دانش حفاظتی وامنیتی، شماره 11، تهران، انتشارات حدیث کوثر.
  • علی رحیق اغصان، دانشنامه علم سیاست با همکاری دکتر مارک گلی، انتشارات صبا، 1384، ص30.چاپ اول.
  • محسنی، منوچهر (1380)، جامعه‌شناسی جامعه اطلاعاتی، تهران، نشردیدار.
  • مرادیان، محسن (1385)، درآمدی بر ابعاد و مظاهر تهدیدات، تهران، انتشارات راشا.
  • مرادیان، محسن (1387)، شاخص‌های اصلی سنجش قدرت نظامی کشورها، ارائه‌شده در کنگره سراسر اقتدار عملی- اقتدار ملی، تهران.
  • مزینانی، احمد، عباس زاده، مهدی (1389)، عوامل مؤثر در تحقق اشراف اطلاعاتی، تهران، انتشارات دانشکده اطلاعات، چاپ اول.
  • نشاط، نرگس (1388)، آشنایی با جامعه اطلاعاتی: www.hamshahri.org/news-40839.aspx.
  • هدایت، فرزین (1387)، مدار اطلاعاتی، تهران، انتشارات مرکز آموزش شهید صیاد شیرازی.
  • هیل، مایکل (1381)، تأثیر اطلاعات بر جامعه، ترجمه محسن نو کاریزی، تهران، انتشارات چاپار،
  • Beniger, James R. (1986). The Control Revolution: Technological and Economic Origins of the Information Society. Cambridge, Mass.: Harvard University Press.
  • Martin, W.J, (1995), The Global information Society, Aslib Gower.