تبیین مؤلفه‌های کیفیت‌زندگی‌کاری مؤثر بر بهبود عملکرد خلبانان شکاری (مورد مطالعه: یکی از پایگاه‌های هوایی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار مدیریت منابع انسانی، دانشگاه فرماندهی و ستاد آجا، تهران، ایران.

2 کارشناسی ارشد مدیریت دفاعی، دانشگاه فرماندهی و ستاد آجا، تهران، ایران.

چکیده

باور مشترک صاحب‌نظران حوزه منابع انسانی بر آن است که اسـتفاده مطلوب از سرمایه‌های انسانی، متکی به تدوین و پیاده‌سازی راهبردها و اقـداماتی در حوزه کیفیت زندگی کاری اسـت کـه برای صیانت جسم، روح و حفظ کرامت انسانی کارکنان ضروری می‌باشد. در این بین، خلبانان شکاری که از نقش ویژه‌ای در اجرای عملیات‌های پشتیبانی هوایی در نیروهای مسلح برخوردارند نیز از این قاعده مستثنی نمی‌باشند و عملکرد آنان به تبیین و بکارگیری مؤلفه‌های کیفیت زندگی کاری بستگی دارد. از‌این رو، پژوهش حاضر در پی تبیین مؤلفه‌های کیفیت‌زندگی‌کاری تأثیرگذار بر بهبود عملکرد خلبانان شکاری مبتنی بر روش اکتشافی با رویکردی کاربردی بوده است. گردآوری داده‌ها به دو روش کتابخانه‌ای و میدانی با استفاده از ابزار مصاحبه نیمه‌ساختاریافته انجام شده است. جامعه آماری شامل اساتید خلبان شکاری می‌باشند که دارای بیش از 25 سال سابقه خدمت، حداقل مدرک کارشناسی ارشد و دارای مشاغل رده بالای فرماندهی یا ستادی بوده‌اند. نمونه آماری به روش هدفمند قضاوتی انتخاب و فرآیند مصاحبه تا مرحله اشباع نظری داده‌ها ادامه پیدا کرد. تجزیه و تحلیل داده‌ها به روش تحلیل مضمون انجام شد. نتایج پژوهش منتج به تبیین مؤلفه‌های کیفیت زندگی کاری خلبانان شکاری گردید که در سه حوزه کلی، "نظام جبران خدمات شایسته محور"، "محیط کاری تسهیل‌گر"، و "تعادل زندگی-کار" دسته‌بندی گردید. در پایان نیز پیشنهاد گردید که به منظور بهبود عملکرد خلبانان شکاری، بایستی مؤلفه‌های کیفیت زندگی کاری که در این پژوهش شناسایی گردیدند، مورد توجه فرماندهان و مدیران پایگاه‌های هوایی قرار گیرند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identify the Quality of Work Life Components effective on improving performance of fighter pilots (Case study: One of the Air Force bases)

نویسندگان [English]

 • Behnam Golshahi 1
 • Hamed Jafarpor Hamedani 2
1 Assistant Prof. in HRM of AJA Command and Staff University, Tehran, Iran.
2 MSc. in Defensive Management, AJA Command and Staff University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Nowadays, experts of human resource management believe that, for the optimal use of human capital, it is vital to formulate and implement strategies in the field of Quality of Work Life (QWL). Fighter pilots, who have a special role in air support operations, are no exception to this rule, and their performance depends on improving the QWL components. Therefore, it is important to identify the QWL components of fighter pilots. Regarding, the present study seeks to identify the QWL components affecting the performance of fighter pilots based on the exploratory research. The statistical population consist of fighter pilot instructors with more than 25 years of service, at least a master's degree and high-ranking command or staff jobs. Data were collected in two ways: library and field using a semi-structured interview. The interviewees were selected in a purposive sampling based on the mentioned criteria and the interview was continued until data saturation. Validity of the interview questions was confirmed by the Content method and its reliability was calculated by the Test-Retest method (94.7%). Data analysis was performed by thematic analysis method based on the open coding on the expressions of the interviewees and the texts taken from the literature review. The results demonstrated that the components of fighter pilots' QWL are categorized in three areas: "Merit-based compensation system", "Safe and healthy workplace", and "Work-life balance". Finally, some suggestions were presented to improve the performance of fighter pilots based on the QWL indicators identified in this study.

کلیدواژه‌ها [English]

 • "Quality of Work Life
 • Improving the performance
 • Fighter pilot
 • Air Force bases
 • Thematic Analyses"
 • آرمسترانگ مایکل. (1395). مدیریت عملکرد. ترجمه بهروز قلیچ لی و داریوش غلامزاده. چاپ اول. تهران. انتشارات مرکز.
 • پورنگ علی؛ غیورباغبانی سیدمرتضی؛ دعائی حبیب الله و نادرنژاد عاطفه. (1399). تأثیر مدیریت برند داخلى بر رفتارشهروندى سازمانى بانقش میانجى کیفیت‌زندگى‌کارى کارکنان پلیس10+. فصلنامة علمى پژوهشی مدیریت انتظامى. 15 (1).
 • چلیی زینب. (1395). بررسی کیفیت‌زندگی‌کاری بر عملکرد کارکنان معاونت تعاون وزارت تعاون، کار و امور اجتماعی، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشکده مدیریت. دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی.
 • خدادادی سیدعباس. (1398). تأثیرکیفیت‌زندگی‌کاری بر عملکرد سازمانی با نقش میانجی تعهدسازمانی کارکنان دخانیات مازندران. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دانشکده مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بهشهر.
 • دامغانیان حسین. وگلشاهی بهنام. (1395). ارائه راهبردهای فردی و سازمانی مؤثر در سلامت کارکنان: نقش تعادل زندگی-کار. پژوهش‌های مدیریت منابع سازمانی. 6 (4).
 • ستوده آرانی حسین؛ قاسمی حمیدرضا و بالایی جهانگیر. (1395). بررسی تأثیر سیاست‌های ارزیابی عملکرد بر بهره‌وری منابع انسانی در شرکت دخانیات ایران، فصلنامه مطالعات منابع انسانی.6(19): 89-68.
 • سینگ هونجن مونیکا. (1392). بررسی کیفیت‌زندگی‌کاری بر عملکرد کارکنان اداره حقوقی و دعاوی بانک ملی ایران. کارشناسی ارشد. دانشکده مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی. واحد تهران شمال. پایان‌نامه
 • سنجری احمدرضا؛ عباس‌زاده ناصر و گلشاهی بهنام. (1399). ارائه راهبردهای ارتقای خودباوری در بین کارکنان پایور یکی از سازمان‌های نظامی. فصلنامه راهبرد دفاعی. 18 (72): 103-77.
 • عقیلی رضا. کاوش مدل رابطه کیفیت زندگی کاری کارکنان و مدیریت ارتباط با مشتری: مطالعه موردی آموزش وپرورش ناحیه1 چهارمحال و بختیاری. رویش روان شناسی. 7(11).
 • محمدی علی. (1398). تأثیر انگیزش سازمانی و کیفیت ‌زندگی‌کاری بر عملکرد سازمانی با نقش میانجی سرمایه اجتماعی در کارکنان شرکت صنعتی به‏پاک. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دانشکده مدیریت. دانشگاه آزاد اسلامی واحد بهشهر.
 • مهدی‌زاده اشرقی علی و ایلکا حسین‌علی. (1388). کیفیت‌زندگی‌کاری و عملکرد کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوه بر اساس مدل والتون. فصلنامه مدیریت. 7 (20).
 • Audenaert M. Decramer A. & George B. (2021). How to foster employee quality of life: The role of employee performance management and authentic leadership. Evaluation and Program Planning85. 101909.‏
 • Beh L. S. & Idris K. (2006). An analysis of quality of work life (QWL) and career-related variables. American journal of applied sciences3(12). 2151-9.
 • Cagnin A. Chionière M. Bureau N. J. Durand M. De Polo L. & Hagemeister N. (2018). Mental health-related quality of life and work performance in adults with knee osteoarthritis. Osteoarthritis and Cartilage26. S254.‏
 • De Almeida M. Á. R. P. Ábalos-Medina G. M. Villaverde-Gutiérrez C. Gomes-de Lucena N. M., Ferreira-Tomaz A. & Perez-Marmol J. M. (2019). Effects of an ergonomic program on the quality of life and work performance of university staff with physical disabilities: A clinical trial with three-month follow-up. Disability and health journal12(1). 58-64.‏
 • Dhamija P. Gupta S. & Bag S. (2019). Measuring of job satisfaction: The use of quality of work life factors. Benchmarking: An International Journal.‏
 • Ehliar L. J. & Wagner T. (2016). Key performance indicators for the evaluation of an air navigation service providers' safety management system.‏
 • González-Baltazar R. Hidalgo-Santacruz G. León-Cortés S. G. Contreras-Estrada M. I. Aldrete-Rodríguez M. G., Hidalgo-González B. J. & Barrera-Vega J. A. (2015). Quality of work life and mental health in primary care physicians. Procedia Manufacturing3. 4935-4940.‏
 • Lees M. & Kearns S. (2005). Improving work life quality: A diagnostic approach model. Healthcare quality.‏
 • Nayak T. Sahoo C. K. & Mohanty P. K. (2018). Workplace empowerment, quality of work life and employee commitment: a study on Indian healthcare sector. Journal of Asia Business Studies.‏
 • Noor S. M. & Abdullah M. A. (2012). Quality work life among factory workers in Malaysia. Procedia-Social and Behavioral Sciences35. 739-745.‏
 • Remegio W. Rivera R. R. Griffin M. Q. & Fitzpatrick J. J. (2021). The professional quality of life and work engagement of nurse leaders. Nurse Leader19(1). 95-100.‏
 • Sheel S. Sindhwani B. K. Goel S. & Pathak S. (2012). Quality of work life, employee performance and career growth opportunities: A literature review. International Journal of multidisciplinary research2(2). 291-300.‏