ارزشیابی اثربخشی آموزش در دانشگاه افسری امام علی (ع) بر اساس الگوی EFQM (با تمرکز بر 5 حوزه توانمندساز)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت آموزش عالی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران.

2 استادیار گروه مدیریت آموزشی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران.

3 استاد گروه مدیریت آموزشی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

4 دانشیار گروه مدیریت آموزشی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

چکیده

این مطالعه با هدف ارزشیابی اثربخشی آموزش در دانشگاه افسری امام علی (ع) بر اساس الگوی EFQM با تمرکز بر 5 حوزه توانمندساز انجام شد. نوع پژوهش توسعه‌ای - کاربردی و روش آن، پیمایشی- توصیفی است؛ تعداد 943 پرسشنامه محقق‌ساخته که با توجه به مؤلفه‌های مذکور در "نظامنامه سیستم ارزشیابی اثربخشی آموزش نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران" طراحی، و روایی و پایایی آن به ترتیب توسط خبرگان و آلفای کرونباخ به تأیید رسید، به تفکیک بین 5 نوع کاربر (استادان، رئیسان گروه‌های آموزشی، کارکنان علمی-پژوهشی و فرماندهان یگان‌های عملیاتی) به‌صورت تمام‌شمار و (دانشجویان) تصادفی توزیع شد. مجموع امتیاز گویه‌های مربوط به هر حوزه و مندرج در پرسشنامه‌ها مبین وضعیت نسبتاً مطلوب برای 5 حوزه توانمندساز الگوی EFQM (فرماندهی و مدیریت، استادان، دانشجویان، برنامه و فرایند یاددهی-یادگیری) بود. بی‌تردید آگاهی از وضعیت حوزه‌های آموزشی دانشگاه از طریق یک الگوی استاندارد جهانی، به آگاهی سازمان از نقاط قوت و ضعف خود و حرکت در مسیر پیشبرد اهداف، کمک شایانی خواهد کرد. بازنگری در برخی اصول و شیوه‌های اجرا در سازمان ارتش به‌واسطه قدمت آن، بیش از دیگر ارگان‌ها لازم و ضروری به نظر می‌رسد. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of Effectiveness of Education in Imam Ali Military University based on the European Foundation for Quality Management Model (EFQM) (Focusing on 5 Enablers)

نویسندگان [English]

 • Reza Ghorbani 1
 • Hossein Abbasian 2
 • Hamidreza Arasteh 3
 • Hassanreza Zeinabadi 4
1 Ph.D. Student in Higher Education Management, Kharazmi University, Tehran, Iran.
2 Assistant Professor of Educational Management, Kharazmi University, Tehran, Iran.
3 Professor of Educational Management, Kharazmi University, Tehran, Iran
4 Associate Professor, Department of Educational Management, Kharazmi University, Tehran, Iran
چکیده [English]

This study aimed to evaluate the effectiveness of education in Imam Ali Military University based on the European Foundation for Quality Management Model (EFQM). This study in terms of purpose was developmental-applied; its method was descriptive-survey and its data collection method was through questionnaire. In this way, 943 researcher-made questionnaires, each of which has been compiled with regard to the components in the "Regulations for evaluating the effectiveness of the education of the Armed Forces of the I.R. of Iran", distributed among 5 types of users (professors, students, heads of departments, scientific-research staff and operational unit commanders) randomly. The validity and reliability have been confirmed by experts and Cronbach's alpha, respectively. The total score of each of the aforementioned areas indicated the relatively favorable situation for the 5 enablers area of the EFQM model (command and management, professors, students, program, teaching-learning process) and the output in result area; The outcome in the results area was also in a good situation. However, the students' grades and the average of 10 of their selected courses showed that the situation in the field of products is unfavorable. These results show that relatively favorable areas will be able to achieve the desired situation in the short and medium term if targeted. But on the other hand, the product area is on a more difficult path and needs serious attention. In the meantime, several solutions can be facilitated to achieve the goals.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Evaluation
 • Desirability
 • Education
 • Imam Ali Military University (IAMU)
 • EFQM Model
 • اسماعیلی، قوام(1380). ارزشیابی تاثیر دوره‌های ضمن خدمت بر عملکرد کارکنان گمرک ایران. پایان‌نامه کارشناسی ارشد دانشگاه علامه طباطبایی.
 • امیدیان، فرانک. امیدیان، مرتضی و صفری، مهناز (1394). ارزیابی کیفیت عملکرد گروه های آموزشی دوره کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی دزفول بر اساس الگوی تعالی سازمانی درسال۱۳۹۲. فصلنامه علمی- پژوهشی توسعه آموزش جندی‌شاپور، 6(2)، 147-158.
 • بازرگان، عباس(1383). ارزشیابی آموزش عالی. دایره المعارف آموزش عالی. تهران: بنیاد دانشنامه بزرگ فارسی.
 • بنی‌داوودی، شهره. مهرعلی‌زاده، یدا... و پارسا، عبدا...(1392). ارزیابی کیفیت آموزش دستیاران در مراکز آموزشی درمانی شهر اهواز با بهره گیری از مدل بنیادی مدیریت کیفیت اروپایی. دوفصلنامه توسعه آموزش جندی‌شاپور، 2(5)،2-10.
 • پازارگادی، مهرنوش. طاهره، اشک تراب و شراره، خسروی (1391). ارزشیابی بالینی دانشجویان پرستاری به روش ارزشیابان متعدد: تجربیات و دیدگاه مدرسین. تحقیقات کیفی در علوم سلامت، 1(2)، 102-111
 • خادمی کله‌لو، محمد. عارفی، محبوبه و شمس مورکانی، غلامرضا(1395). ارزیابی عملکرد راهی به سوی تعالی نظام آموزش عالی؛ یک مطالعه موردی در خصوص دانشگاه آزاد اسلامی واحد اقلید. فصلنامه مطالعات اندازه‌گیری و ارزشیابی آموزشی، 6(16)، 117-142.
 • خدامی­عباسیه، فهیمه. ضماهنی، مجید و خدابخشی، محمد(1393). راهکارهای یهبود عملکرد براساس مدل تعالی سازمانیEFQM (مطالعه موردی در صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم تحقیقات و فن­آوری اطلاعات. مجله تحقیق در عملیات در کاربردهای آن، 41 ،123-107.
 • خراسانی، اباصلت. عموزاد، محمد و ملامحمدی، اعظم(1395). اعتباریابی مدل تعالی آموزش و توسعه منابع انسانی ایران. آموزش و توسعه منابع انسانی، 8 ، 1-28.
 • زالی، محمدرضا و مهرگان، محمدرضا(1383). طراحی و تبیین سیستم ارزیابی عملکرد مراکز تحقیقاتی صنعتی کشور. پایان‌نامه دکتری دانشگاه تهران. دانشکده مدیریت.
 • سیدنقوی، میرعلی. صحت، سعید. دهقانان، حامد و فرهادی، علی(1395). ارزیابی عملکرد دانشگاه‌های نظامی مبتنی بر چارچوب تعالی و بالندگی سازمانی؛ مورد مطالعه یکی از دانشگاه‌های افسری. فصلنامه مطالعات اندازه‌گیری و ارزشیابی آموزشی، 6(15)، 39-63.
 • شمس، غلامرضا. قهرمانی، محمد. معارفوند، زهرا و زنگنه، فاطمه(1393). ارزیابی عملکرد دانشگاه شهید بهشتی بر اساس مدل تعالی سازمانی. دوفصلنامه مدیریت و برنامه‌ریزی در نظام‌های آموزشی، 6(12)، 39-67
 • عباسیان، محمد. شیرمحمدی، جواد و هادی‌نژاد، فرهاد(1398). ارزیابی شایستگی‌های دانش آموختگان یک دانشگاه نظامی در مراکز آموزشی- فرهنگی. مدیریت نظامی، 3(19)،1-32.
 • فتحی واجارگاه، کوروش(1389). برنامه‌ریزی آموزش ضمن خدمت کارکنان. تهران: انتشارات سمت.
 • فرجی، حمیدرضا(1383). پیشرو کیفیت. تدبیر، 4(137)، 30-33.
 • فرهادی، علی و خیراندیش، مهدی(1393). آسیب‌شناسی اثربخشی دوره‌های مقدماتی رسته‌ای. فصلنامه مطالعات منابع انسانی، 3(13).
 • قورچیان، نادرعلی. جعفری، پریوش و رهگذر، حسن (1388). طراحی الگوی ارزیابی عملکرد واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی بر اساس شاخص‌های تعالی سازمانی با استفاده از روش تحلیل پوششی داده‌ها. رهیافتی نو در مدیریت آموزشی، 2(5)، 116-101.
 • قهرمانى، محمد(1388). ارزشیابی اثربخشى دوره‌هاى کارشناسى ارشد مدیریت پروژه و مدیریت عملیاتى و بهره‌برداری. فصلنامه مدیریت و توسعه، 3(11)، 1-10.
 • کاظمی، سیدعباس(1375). طراحی الگوهای اثربخشی سازمانی با تاکید بر معیارهای فرهنگ سازمانی. پایان نامه دکتری دانشگاه تربیت مدرس.
 • کریمى، فریبا و سلیمى، محمدرضا(1394). نقش آموزش در ارتقاى بهره‌ورى نیروى انسانى در سازمانها. دومین کنفرانس بین‌المللى مدیریت و فرهنگ توسعه. دانشگاه آزاد اسلامى، واحدخوراسگان.
 • لطفی‌پور، پیمان. قورچیان، نادرقلی. آراسته، حمیدرضا و سیاری، حبیب‌ا...(1398). آرایه مدلی برای ارزیابی دانشگاه علوم دریایی امام خمینی(ره). فصلنامه علمی-پژوهشی آموزش علوم دریایی، 16.
 • مدل تعالیEFQM (2013) .ترجمه امیر پورآقا‏‏ و مسعود ابراهیمی جمارانی (1392). تهران: انتشارات مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران.
 • نوه‌ابراهیم، عبدالرحیم و مجیدی، داوود(1393). ارزشیابی اثربخشی دوره‌های آموزش ضمن خدمت در ارتقای عملکرد شغلی کارکنان پلیس. مدیریت منابع در نیروی انتظامی، 2(3)، 95-118.
 • وثوق، فرشته. جعفری، پریوش و بیرانوند، جعفر(1395). ارزیابی عملکرد مدارس متوسطه بر اساس مدل بنیاد اروپایی کیفیت. کنفرانس بین‌المللی نخبگان مدیریت تهران، ایران.
 • یوسفی، امیدعلی و مستکملی، مصطفی(1391). خلاصه مقالات کنفرانس علمی-بین‌المللی جهانی شدن و آموزش. مرکز ملی مطالعات جهانی شدن، تهران.
 • Agostino, Deborah et al (2012). Developing a performance measurement system for public research centres. Journal of Business Science and Applied Management, 7 (1) 43-52.
 • Asgher,U., Leba, M., Ionică, A., Moraru, I., & Ahmad, R. (2015). Human Factors in the Context of Excellence Models: European Foundation for Quality Management (EFQM) Excellence Software Model and Cross-cultural Analysis. Procedia Manufacturing. 3:1758-1764
 • Balabonien, Ingrida, & Vecerskiene (2014). The peculiarities of performance measurement in universities. 19th International Scientific Conference; Economics and Management 2014, ICEM 2014, 23-25, April 2014, Riga, Latvia,604-616.
 • Ghicajanu, M., Irimic, S., Marica, L., & Munteanu, R. (2015). Criteria for Exellence in Business. Procedia Economics and Finance, 23,445-452.
 • Morrow, J. R., Mood, D.P., Disch, J.G. & Kang, M. (2010). Measurement and Evaluation in Human performance, Champaign: Human Kinetics, 1-12.
 • Peters, T.J., & Waterman, R.H. (1982). In Search of Excellence: Lessons from America’s Best-Run Companies. (1st), London: Harper Collins Publishers.
 • Suarez, E., Mora, A.C., & Roldán, J. L. (2016). The Role of strategic planning in excellence management systems. European Journal of Operational Research, 248(2), 532-542
 • Tari, J. J. (2006). An EFQM model self – assessment exercise at a Spanish University. Journal of Education Administration: 44 (2), 170-188.