عوامل موثر بر بهبود کیفیت آموزش دانش آموزان فرماندهی آموزش تخصص های دریایی باقرالعلوم (ع) نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه آموزشی دریایی، دانشکده فرماندهی و ستاد،دانشگاه فرماندهی و ستاد آجا،تهران،ایران

2 عضو هیئت علمی دانشگاه فرماندهی و ستاد آجا، تهران، ایران

چکیده

این پژوهش کاربردی، به روش توصیفی، با رویکرد آمیخته و با هدف شناسایی عوامل مؤثر بر بهبود کیفیت آموزش دانش­آموزان مرکز آموزش تخصص‌های دریایی باقرالعلوم(ع) نیروی دریایی راهبردی ارتش جمهوری اسلامی ایران انجام شد. جامعه آماری پژوهش، تعداد 318 نفر از خبرگان در امر تربیت و آموزش، فرماندهان و کلیه درجه‌داران با درجه ناو استوار یکمی به بالا بود که با استفاده از جدول آلفای کرونباخ و مورگان، حجم نمونه 174 نفر تعیین شد. نتایج نشان داد که عوامل: امکانات آموزشی، متون آموزشی، برنامه‌ریزی آموزشی و ویژگی‌های اساتید بر بهبود کیفیت آموزش دانش آموزان این فرماندهی مؤثرند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Factors affecting the quality of education of students of the Baqer al-Uloom Marine Training Center of the Navy of the Army of the Islamic Republic of Iran

نویسندگان [English]

 • Javad Bustani 1
 • Gholamreza Nasirpour 2
 • Mohammadhosein Hojatinia 2
1 AJA Command and Staff University, Tehran, Iran
2 Faculty member of AJA Command and Staff University, Tehran, Iran
چکیده [English]

This applied research was conducted in a descriptive method with a mixed approach and with the aim of identifying the factors affecting the improvement of the quality of education of students of the Baqer al-Uloom (AS) Naval Training Center of the Navy of the Islamic Republic of Iran. The statistical population of the study was 318 experts in the field of training and education, commanders and all non-commissioned officers. The results showed that the factors: educational facilities, educational texts, educational planning and characteristics of teachers are effective in improving the quality of education of students of this command.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Education
 • Quality
 • Students
 • Navy
 • ابطحی، سید ابراهیم. (1382). برنامه‌ریزی و مدیریت راهبردی فناوری اطلاعات با استفاده از فناوری معماری اطلاعات، انتشارات شرکت رویکرد عصر نو. 48.
 • اصغرزاده، اصغر. و نژاد ایرانی، فرهاد. (1394). بررسی عوامل مؤثر بر ارتقای کیفیت آموزش ضمن خدمت کارکنان در ادارات دولتی آذربایجان شرقی، اجلاس ملی آینده‌پژوهی علوم انسانی و توسعه.
 • اکبری، علی‌اصغر. (1372). طرح پردیس مرکزی ملی تحقیقات مهندســی ژنتیک و تکنولوژی زیستی، انتشارات دانشگاه تهران. 21.
 • آریانی، ابراهیم.، معینی­کیا، مهدی. و حسینی، هاجر. (۱۳۹۷). بررسی نقش کیفیت خدمات پشتیبانی یادگیرندگان آموزش الکترونیکی در پیش‌بینی راهبردهای انگیزشی آنان، رویش روان‌شناسی. 7
 • بریمانی، ابوالقاسم.، صالحی، محمد. و صادقی، محمدرضا. (1390). بررسی عوامل مؤثر بر بهبود کیفیت آموزش عالی در دوره تحصیلات تکمیلی از دیدگاه دانشجویان، فصلنامه علمی-پژوهشی تحقیقات مدیریت آموزشی، 2 (4): 50.
 • جعفری، محمد. و مؤمنی، قدیر. (1395). عوامل مؤثر بر کیفیت آموزش ضمن خدمت کارکنان فرماندهی انتظامی استان خراسان شمالی در سال 1394، فصلنامه دانش انتظامی خراسان شمالی، دفتر تحقیقات کاربردی فا.ا.خراسان شمالی، 3 (9).
 • چرابین، مسلم. و دیهیم، جواد. (1395). نقش برنامه‌ریزی آموزشی در تحقق برنامه‌های توسعه ملی با تأکید بر نظام آموزشی، ایده‌های نو در علوم و فناوری. 9.
 • حاجی کریمی، عباسعلی. (1394). مدیریت منابع انسانی، چاپ سوم، تهران: انتشارات بازرگانی.
 • خدیوی، اسداله. و سید کلان، سید محمد. (1397). بررسی عوامل تأثیرگذار بر کیفیت تدریس در دانشگاه فرهنگیان؛ مطالعه موردی: پردیس­های استان اردبیل، دو فصلنامه علمی-پژوهشی مطالعات آموزشی و آموزشگاهی، 7 (18): 40.
 • رزمی، امیر مختار. (1397). طراحی نظام جامع آموزش اثربخش کارکنان مبتنی بر استاندارد آموزشی ایزو10015، فصلنامه علمی پژوهشی رهیافتی نو در مدیریت آموزشی، 9 (3): 36.
 • رشیدیان، منوچهر. (۱۳۸۱). بررسی کارایی آموزشی اشکال مختلف متون دروس علوم پایه پزشکی مورداستفاده دانشجویان پزشکی، مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی. ۴۶.
 • رهنوردآهن، فرج‌الله. (1394). نیازسنجی آموزشی مدیران عالی در بخش دولتی ایران، فصلنامه علمی - پژوهشی فرایند مدیریت و توسعه. 23.
 • زمانی، اصغر. (1396). شناسایی، تحلیل و اولویت‌بندی عوامل مؤثر بر کیفیت آموزش در مراکز آموزش، فصلنامه نوآوری و ارزش‌آفرینی، 6 (11): 22.
 • ساعتچی، محمود. (۱۳۶۸). فرآیند ارزشیابی دوره‌های آموزشی کارکنان سازمان‌ها، فصلنامه علمی - پژوهشی فرایند مدیریت و توسعه. ۴۹.
 • سیف، علی‌اکبر. (1398). روانشناسی پرورشی نوین:روانشناسی یادگیری و آموزش، تهران: انتشارات دوران.
 • طبرسا، غلامعلی.، حسن وند مفرد، مهدی. و عرف نژاد، محسن. (1391). تحلیل و رتبه‌بندی عوامل مؤثر بر بهبود کیفیت آموزشی، انتشارات فصلنامه مطالعات میان‌رشته‌ای در علوم انسانی، 4 (4): 53 51.
 • طحانی، غلامرضا. و دانا طوسی، عبدالرضا. (1390). سیادت دریایی در نبردهای قرن بیستم، تهران: انتشارات دانشگاه فرماندهی و ستاد ارتش جمهوری اسلامی ایران.
 • عبداللهی، حسین. (1387). درآمدی بر روش‌ها، فنون و مهارت‌های تدریس، چاپ اول، انتشارات دانشگاه علامه طباطبائی.
 • عسگرانی، مرتضی. (1398). طراحی و اجرای آموزش نیروی انسانی بر اساس رویکرد شایستگی، آموزش در علوم انتظامی. 12.
 • عیدی، اکبر. و نوه ابراهیم، عبدالرحیم. (1390). گذر از شبه نیازسنجی به نیازسنجی آموزشی واقعی، رهیافتی نو در مدیریت آموزشی. 16.
 • فلاح، محمد.، رشادتجو، حمیده. و قلی قورچیان، نادر. (1397). ابعاد‌ و ‌مؤلفه‌های ‌اثرگذار ‌بر ‌کیفیت ‌در ‌نظام ‌آموزش ‌عالی‌ نظامی (موردمطالعه:‌ یک‌ سازمان نظامی)، فصلنامه­ مدیریت نظامی، 18 (8): 43.
 • کومبز، فیلیپ. (1353). برنامه‌ریزی آموزشی چیست؟، برهان منش، محمد.، تهران: دانشگاه تهران.
 • مجتهدزاده، ریتا.، محمدی، آیین. و امامی، امیرحسین. (1390). طراحی آموزشی, اجرا و ارزشیابی یک سیستم یادگیری، تجربه ای در دانشگاه علوم پزشکی تهران، مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی. 359.
 • مشایخ، فریده. (1390). دیدگاه‌های نو در برنامه‌ریزی آموزشی، تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه­ها انتشارات سمت.
 • نلسون، آنابل. (1390). طراحی برنامه درسی، رضاپور، یوسف.، تهران: انتشارات سمت.
 • نوروزی، داریوش. و رضوی، سیدعباس. (1390). مبانی طراحی آموزشی، تهران: انتشارات سمت.
 • واجارگاه، کوروش. (1383). برنامه‌ریزی آموزش ضمن خدمت کارکنان، تهران: انتشارات سمت.
 • Stanciu, S. & Banciu, (2012). Quality of higher education in Romania: are graduates prepared for the lab our market?, Procardia-Social and Behavioral Sciences. 69.