اهمیت تهدید دزدی دریایی علیه صلح و امنیت بین الملل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد روابط بین‌الملل، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز، تهران، ایران

2 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکز، تهران، ایران

چکیده

در پژوهش حاضر با هدف تعیین اهمیت تهدید دزدی دریایی علیه صلح و امنیت بین­الملل تلاش شد که با مطالعه تمامی قطعنامه­های شورای امنیت سازمان ملل متحد در خصوص دزدی دریایی تا پایان سال 2019 و با روش توصیفی و تحلیل محتوا، میزان اهمیت این تهدید را علیه صلح و امنیت بین­المللی با استفاده از  شاخص­های معرفی‌شده تعیین گردد. در این پژوهش دریافتیم که امروزه برقراری امنیت دریایی مستلزم همکاری جهانی بوده و فراتر از حقوق حاکمیتی دولت­هاست؛ با تحلیل یافته‌ها به این نتیجه رسیدیم که تهدید دزدی دریایی باعث تهدید صلح و امنیت بین­المللی در تمامی ابعاد آن از لحاظ اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، نظامی، زیست‌محیطی و حقوقی و تمامی سطح امنیتی شده است. درنهایت باید اذعان نمود که مقابله با تهدید دزدی دریایی اهمیت بالایی در تأمین صلح و امنیت بین­الملل در جهان دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Importance of the Threat of Piracy against International Peace and Security

نویسندگان [English]

 • Mahdi Baghban 1
 • Babak Naderpoor 2
1 M.A student of International Relations, Islamic Azad University, Central Tehran Branch, Tehran, Iran
2 Assistant Professor of Islamic Azad University, Central Tehran Branch, Tehran, Iran
چکیده [English]

In the present study, with the aim of determining the importance of the threat of piracy against international peace and security, all UN Security Council resolutions on piracy by the end of 2019 were studied. Was determined. The results showed that the establishment of maritime security requires global cooperation and goes beyond the sovereign rights of states; Piracy has threatened international peace and security in all its dimensions - social, political, economic, military, environmental and legal. Finally, it must be acknowledged that tackling the threat of piracy is of paramount importance in securing international peace and security in the world.

کلیدواژه‌ها [English]

 • International Peace and Security
 • Maritime Security
 • Piracy
 • اشرافی، داریوش، (1393)، تفسیر جدید از صلح و امنیت بین­المللی و تأثیر آن بر مفهوم حاکمیت ملی،فصلنامه پژوهش حقوق عمومی، سال پانزدهم، شماره 42، 83-109.
 • آشوری، داریوش، (1384)، دانشنامه سیاسی، چاپ یازدهم، تهران: نشر مروارید.
 • اکبرپور، حمیدرضا، (1394)، بررسی دزدی دریایی و آثار آن با مطالعه موردی اقدامات ج.ا.ایران در برابر آن، چهارمین فراهمایی ملی و دومین فراهمایی بین­المللی حسابداری و مدیریت با رویکردهای کاربردی و پژوهشی نوین.
 • اکبرپور، حمیدرضا، (2016)، تهدیدات علیه امنیت تجارت دریایی از منظر حقوق بین­الملل، فراهمایی بین­المللی هزاره سوم و علوم انسانی.
 • بوزان، باری، (1390)، مردم، دولت­ها و هراس، ترجمه: پژوهشکده مطالعات راهبردی، چاپ سوم، تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی.
 • بیلیس، جان و دیگران، (1382)، استراتژی در جهان معاصر؛ مقدمه­ای بر مطالعات استراتژیک، ترجمه کابک خبیری، چاپ اول، تهران: انتشارات موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین­المللی ابرار معاصر،
 • حکیمی، خرداد، (1397)، چالش­ها و فرصت­های امنیت دریایی در اقیانوس هند با تأکید بر همکاری چندجانبه منطقه­محوری، فصلنامه علمی پژوهشی آموزش علوم دریایی، شماره 13، 147-132.
 • سلیمی، صادق، (1382)، جنایات سازمان­یافته فراملی در کنوانسیون پالرمو و آثار آن، مجله حقوقی نشریه دفتر خدمات حقوق بین­المللی جمهوری اسلامی ایران، شماره 29، 241-169
 • سوواکول، بنجامین، (1391)، مرجع امنیت انرژی، ترجمه: علیرضا طیب، چاپ اول، تهران: انتشارات موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات ابرار معاصر.
 • شفیع­آبادی، حامد، (1394)، بررسی تأثیرات و هزینه­های پدیده دزدی دریایی بر صنعت حمل­ونقل دریایی،هفدهمین همایش صنایع دریایی، جزیره کیش، انجمن مهندسی دریایی ایران.
 • طباطبایی، خاطره سادات، (1390)، جرائم دریایی و اقدامات بین­الملل، تهران،چاپ اول، تهران: تایماز.
 • کلودزیچ، ادوارد، (1389)، امنیت و روابط بین­الملل، ترجمه: نادر پورآخوندی، چاپ دوم، تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی.
 • مجموعه مقالات دزدی دریایی از منظر حقوق بین­الملل، (1389)، تهران: انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد.
 • مرادیان، محسن، (1388)، تهدید و امنیت (تعاریف و مفاهیم)،چاپ اول، تهران: انتشارات مرکز آموزشی و پژوهشی شهید سپهبد صیاد شیرازی.
 • معمارزاده قمی، م و ف. سعیدی و ق آشتیانی مقدم، دفع مواد زائد و پسماندهای رادیواکتیو، مرکز آموزش جامع علمی کاربردی رودهن، سازمان انرژی اتمی ایران، دریافت از www.research.iaun.ac.ir.uploadfile5231.
 • منصور قناعی، جمشید، (1389)، امنیت اقتصادی، فصلنامه پژوهشی تحلیلی اقتصاد پنهان، شماره 12، صفحه 62 و 63.
 • موسی زاده، رضا، (1384)، سازمان­های بین­المللی،چاپ پنجم، تهران: نشر میزان.
 • نامی، محمدحسن، (1390)، کنوانسیون حقوق دریاها به همراه ضمایم و موافقت­نامه­ها،چاپ اول، تهران، انتشارات زیتون سبز، نشر سهره.
 • واعظی، محمود، (1390)، بحران­های بین­المللی، تحلیل نظری و مطالعه موردی، چاپ اول، تهران، وزارت امور خارجه.
 • ویلیامز، پل.دی، (1390)، درآمدی بر بررسی­های امنیت، ترجمه علی­رضا طیب، چاپ اول، تهران، امیرکبیر.
 • BIMCo, ICS, IGp & ICLUBS, INTERTANKO and OCIMC (2018), BMP5, Writherby Publishing Group Ltd. https://www.bundespolizei.de/Web/DE/01Sicher-auf-Reisen/03Mit-Schiff-Boot/02Piraterie-
 • U. S. Marine Corps, Department Navy, U.s. Coast Guard (2010), Naval Operations Concept: Implementing the Maritime Strategy, CreateSpace Independent Publishing Platform, 2015.
 • S/RES/2442 (2018) Somalia  https://www.un.org/securitycouncil/content/resolutions