چگونگی توانمند سازی بازرسان فنی هوانیروز ارتش جمهوری اسلامی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مدیریت دفاعی، دانشگاه فرماندهی و ستاد آجا، تهران، ایران

2 عضو هیئت‌علمی دانشگاه فرماندهی و ستاد آجا، تهران، ایران

چکیده

هدف این پژوهش تبیین چگونگی توانمندسازی بازرسین فنی هوانیروز ارتش جمهوری اسلامی ایران است. جامعه آماری، تعداد 90 نفر از فرماندهان، مدیران و کارکنان هوانیروز آجا است که با هوانیروز آجا آشنایی کامل داشته و از سنوات خدمتی بالایی برخوردارند. از مصاحبه، پرسشنامه و مطالعات کتابخانه‌ای به‌عنوان ابزار جمع‌آوری داده‌ها استفاده شد. تجزیه‌وتحلیل کیفی با استفاده از مطالعه اسناد و مدارک و نظرات صاحب­نظران انجام شد. نتایج پژوهش نشان داد 74% افراد جامعه نمونه (اکثریت مطلق) معتقدند که در حوزه ارزیابی عملکرد، مؤلفه‌‌های ارزیابی عوامل سازمانی و فردی می­تواند بر توانمندسازی بازرسین فنی هوانیروز در حد خیلی زیاد و زیاد تأثیرگذار باشد و فقط 26% افراد تأثیر آن را در حد متوسط و کم می­دانند. همچنین 79% افراد جامعه نمونه معتقدند که در حوزه رفتار فردی، مؤلفه­های نگرش و انگیزش‌ می­توانند بر توانمندسازی بازرسین فنی هوانیروز در حد خیلی زیاد و زیاد تأثیرگذار باشند و فقط 21% افراد تأثیر آن را در حد متوسط و کم می­دانند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

How to Empower the Technical Inspectors of Islamic Republic of Iran Army Aviation (IRIAA)

نویسندگان [English]

 • Farhad Abolhassani 1
 • Ahmad Mahdi Jamali 2
 • alireza narimany 2
1 M.A in Defense Management, Tehran, Iran
2 Faculty Member of AJA Command and Staff University, Tehran, Iran
چکیده [English]

This paper aims to identify the process of empowering the technical inspectors of the Islamic Republic of Iran army aviation (IRIAA). The statistical population of this paper includes 90 commanders, managers and the staff of army aviation who know army aviation well and are well-experienced. This article has used the interview, questionnaire and library studies as a tool for collecting data. This article has attempted to answer this question of how we can empower army aviation technical inspectors in both measuring their activities and behavior by implementing scientific research in empowering manpower. The result of this research shows that if we want to use the maximum power of existing flight equipment in army aviation with a high level of safety, we need capable manpower in army aviation especially in inspecting and quality control sections. So, we can perform our mission pretty safely and desirable by the appropriate use of this efficient and safe equipment in different situations. In the end, this article has presented some useful tips for reaching this goal.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Army aviation
 • technical inspectors
 • empowerment
 • measuring activities
 • personal behaviour
 •  استیفن پی، رابینز. (1393). ترجمه پارسائیان، علی و اعرابی، سید محمد، مبانی رفتار سازمانی، چاپ چهل و ‌یکم، تهران: دفتر پژوهش‌های فرهنگی.
 • ابوالحسنی، فرهاد. (1398). چگونگی توانمندسازی بازرسین فنی هوانیروز، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشکده فرماندهی و ستاد، دافوس آجا.
 • جسری، پیمان. (1389). توانمندسازی منابع انسانی، پایگاه مقالات علمی مدیریت دانشگاه تهران (14):9
 • جمالی، احمدمهدی. (1397). پیدایش تا درخشش هوانیروز(آشنایی با هوانیروز)، تهران: انتشارات دافوس
 • خوشوقتی، آرمین. (1385). ارزیابی عملکرد کارکنان، ماهنامه تدبیر، سال هفدهم، شماره 171: 14
 • درویش، محمدتقی و مریم، تاج‎الدین، محمد. (1388). ارکان ارزیابی عملکرد منابع انسانی، ماهنامه تدبیر، سال بیستم، 203: 2
 • رحیمی، غفور. (1385). ارزیابی عملکرد و بهبود مستمر سازمان، ماهنامه تدبیر، سال هفدهم، 173: 2
 • رهنورد، فرج‌الله. (1387). عوامل مؤثر بر ارتقای عملکرد سازمان‌های بخش دولتی، پژوهشنامه علوم انسانی و اجتماعی مدیریت، سال هشتم، 4: 11
 • طالبیان، احمدرضا، وفایی، فاطمه. (1387). الگوی جامع تـوانمندسازی منـابع انـسانی، ماهنامه تدبیر، سال نوزدهم، 189: 12
 • قلی‎پور، آرین. (1380). مدیریت رفتار سازمانی، تهران: موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران.
 • کریمی، تورج. (1385). مدل‌های نوین ارزیابی عملکرد سازمانی، ماهنامه تدبیر، سال هفدهم، شماره171: 6
 • نریمانی، علیرضا، رجب‎پور، مجید، رضایی، بهرام. (1394)، طراحی مدل جامع توانمندسازی سرمایه‌های انسانی در نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، فصلنامه راهبرد دفاعی، شماره 48: 4
 • FM 55-411 (2013) Army Aircraft Quality Control And Technical Inspection.