شناسایی و تبیین عوامل مؤثر بر سکوت سازمانی کارکنان پایور و مدیران ستاد ارتش جمهوری اسلامی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشچوی دکتری مدیریت راهبردی دانشگاه عالی دفاع ملی ، تهران، ایران

2 کارشناس ارشد مدیریت دفاعی

چکیده

سکوت سازمانی پدیده­ای است که طی آن، کارکنان از اظهار ایده‌ها، نظرات و اطلاعات راجع به موضوعات و مسائل سازمانی، تعمداً خودداری می­نمایند ‌و باعث می‌شود کارکنان با مدیران و همکاران خود در بیان ایده­ها و چاره‌جویی برای حل مشکلات سازمان، مشارکت نداشته و بی­تفاوت از کنار مشکلات عبور کنند. هدف مقاله حاضر تبیین شناسایی و تبیین عوامل مؤثر بر سکوت سازمانی کارکنان پایور در ابعاد مدیریتی و سازمانی در ارتش جمهوری اسلامی ایران است. این تحقیق کاربردی، با مطالعه دیدگاه­های علمی موجود در کتب و مقالات، مصاحبه با خبرگان آجا و پرسشنامه، با حجم نمونه 252 نفر از کارکنان و مدیران ستاد آجا انجام شده است. نتایج نشان داد که مهم­ترین شاخص­های مؤثر بر سکوت سازمانی در کارکنان و مدیران ستاد آجا عبارت‌اند از: عدم استقبال مدیر یا فرمانده از بازخوردهای کارکنان، وجود تفاوت­های شناختی و فردی، قومی، تجربی و دانشی بین مدیر، فرمانده و کارکنان و نیز شاخص، ضعف در توجه کافی فرمانده به نیازهای مادی و معنوی کارکنان. همچنین در بُعد سازمانی عواملی مانند؛ کمبود مشاغل سازمانی و یا عدم توسعه شغلی کارکنان، فقدان مکانیسم بازخورد از پایین به بالا و نیز وجود ضعف­های اجرایی و محتوایی در سامانه ارزیابی عملکرد کارکنان از دیدگاه گروه نمونه، مورد تبیین قرار گرفت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identifying and Explaining the Factors Affecting the Organizational Silence of Payroll Staff and Army Staff of the Islamic Republic of Iran

نویسندگان [English]

 • Hamid Hasanpoor 1
 • Davood Maroofi 2
 • Akbar Vakili 1
1 Ph.D. student in Strategic Management, Supreme National Defense University, Tehran, Iran
2 M.A in Defense Management
چکیده [English]

Organizational silence is a phenomenon in which employees refrain from expressing ideas, opinions, and information about organizational issues and issues, causing employees and managers to share ideas and work out solutions to problems. Organizations do not have to participate and pass through problems indifferently. This article aims to explain the factors affecting the organizational silence of the personnel in managerial and organizational dimensions in the Islamic Republic of Iran Army. The present study seeks to answer the question of what are the factors affecting the organizational silence of the staff and managers here? This research is an applied one and has been compiled by studying the scientific perspectives in books and articles, interviewing Ajay experts and questionnaires. The reliability coefficient was calculated as 0.87 by Cronbach's alpha and the sample size was 252 employees and managers of AJA. Results showed that the most important factors affecting organizational silence in AJA staff and managers were the lack of acceptance index. Manager or commander of staff feedback, cognitive and individual, ethnic, empirical and knowledge differences between a manager, commander and staff, as well as an indicator, weakness in commander's adequate attention to the material and spiritual needs of employees, as well as organizational factors such as lack Organizational occupations or lack of staff job development, lack of bottom-up feedback mechanisms and indicators, lack of performance And content for employee performance evaluation system from the perspective of the sample group, the account is located.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Organizational Silence
 • Management Factors
 • Organizational Factors
 • Personnel and Managers of the Islamic Republic of Iran Army
 • اچ بیزرمن، ماکس. (1391). مدیران و چالش­های تصمیم­گیری- چاپ دوم، ترجمه، علی سرزعیم، تهران: انتشارات آریانا قلم.
 • افخمی اردکانی، مهدی. رجب پور، ابراهیم. و هاشمی، مهدی .(1394). ارائه مدلی به‌منظور تبیین سکوت سازمانی با استفاده از مدل‌سازی ساختاری تفسیر، فصلنامه مطالعات رفتار سازمانی، سال 14(3): 42-41
 • الوانی، مهدی (1396)، مدیریت عمومی، تهران: انتشارات نی.
 • ال دفت، ریچارد (1395)، تئوری و طراحی سازمان، مترجمان، علی پارساییان، و سید محمد اعرابی، تهران: انتشارات دفتر پژوهش­های فرهنگی.
 • بااوش، مهین. (1396). سکوت سازمانی، تهران: معاونت مطالعات و برنامه‌ریزی مدیریت، امور اجتماعی و اقتصادی شهرداری تهران.
 • بختیار‌دهکردی، مهرداد.، بهرامی‌باباحیدری، هادیجعفریان‌دهکردی، تیمور. (1396). سکوت سازمانی: تعاریف، عوامل، مدل‌ها، پیامد، تهران: سامان دانش.
 • بهبودی، محمدحسین. و شاه‌حسینی، علی. (1390). بررسیاثراتفناوریاطلاعاتوارتباطات،ساختار سازمانی وسبک رهبریبربهبودارتباطاتسازمانی، پژوهشنامه مدیریت، (3): 36
 • پیران­نژاد، علی. و دیگران .(1396). سکوت سازمانی، چالش معاصر مدیریت منابع انسانی، شناسایی عوامل و پیامدهای آن، فصلنامه مطالعات رفتار سازمانی، سال 6 (1): 21
 • تقوی، لیلا. و آقازاده، الهام. (1395). رهبری زیبا‌شناسانه و سکوت سازمانی، تهران:  سیمین.
 • دانایی­فرد، حسن. و پناهی، بلال. (1389). تبیینجوسکوتسازمانیورفتارسکوتسازمانی، پژوهشنامه مدیریتتحول، سال 2 (6): 54
 • دامغانیان، حسین. و روزبان، فرناز. (1394). بررسیعلتسکوتکارکناندرارتباطبامدیرمستقیم: کاربرد پژوهش آمیخته، فصلنامهمطالعهرفتارسازمان، شماره پیاپی 14 (9): 18-17
 • دوستار، محمد. (1393). تبیینروابطبینسکوت سازمانی،عدالتسازمانیو تعهدعاطفیدرسازمان، نشریه علمی پژوهشیمدیریتفردا، 23 (40): 97
 • دهقانی، حسین. و پاشایی هولاسو، امین. (1396). شناسایی و اولویت‌بندی عوامل مؤثر بر سکوت سازمانی در ستاد وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با استفاده از رویکرد مدل‌سازی ساختاری تفسیری (SIM)، فصلنامه مطالعات مدیریت راهبردی دفاع ملی، 1 (2): 73-71
 • رابینز، استیفن پی. (1395). تئوری سازمان ساختار و طرح سازمانی، مترجمان، سید مهدی. الوانی، و حسن. دانایی‌فرد، تهران: انتشارات صفار.
 • رضاییان، علی. (1395). اصول مدیریت، تهران: انتشارات سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه­ها (سمت).
 • رحمانی، علی. و ساکی، رضا. (1396). رابطه بین سکوت سازمانی با عملکرد شغلی دبیران مقطع متوسط شهرستان گچساران، فصلنامه مطالعات مدیریت و حسابداری، 14(5): 37
 • رجبی فرجاد، حاجیه. (1397). بررسی تأثیر فرهنگ سازمانی بر سکوت سازمانی (مورد مطالعه: معاونت نیروی انسانی ناجا)، فصلنامه منابع انسانی، ناجا، 17(51): 69-68
 •  زارعی‌متین، حسن. (1396). مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته، تهران: انتشارات آگه.
 • زارعی متین، حسن. (1390) سکوتسازمانی: مفاهیم،عللوپیامدها، فصلنامهعلوممدیریتایران، 6 (21): 104
 • ساعتچی، محمود. (1395). روانشناسی مدیریت، تهران: انتشارات ویرایش.
 • ساکی، رضا. (1394). رابطهسبک­هایرهبریتحولی- تبادلیمدیرانباسکوت سازمانی: دبیرانمقطعراهنماییشهرستانری، فصلنامهپژوهش­هایمدیریتمنابعسازمانی، 11 (25): 31
 • سیدنقوی، میرعلی. و رفعتی آلاشتی، کیمیا. (1395). مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته، تهران: انتشارات مهکامه.
 •  عالی‌پور، علیرضا. (1397). بررسی علل سکوت سازمانی در یک سازمان دولتی، فصلنامه مطالعات منابع انسانی، 8 (1): 59-58
 • علاقه بند، علی. (1396). مدیریت عمومی، تهران: انتشارات روان.
 • عطایی، محمد. و قربانی­نیا، نسرین. (1395). شناسایی عوامل مؤثر بر سکوت کارکنان مورد مطالعه: شرکت سپهر الکتریک واقع در شهر صنعتی البرز قزوین، مجلهمدیریتتوسعهوتحول، 34(27): 116
 • فرهادی، اکرم.، غفوری، پریا. و کفاش، محمدابراهیم. (1394) تأثیر رهبری تحول­آفرین و یادگیری سازمانی بر کاهش سکوت سازمانی، پژوهشنامهمدیریتتحول، 7 (13): 137
 • کاظمیان، صادق. (1395). سکوت سازمانی مانعی برای محیط کثرت‌گرا، ماهنامه صنعت و کارآفرینی، 10 (7): 14
 • کرمی، محمدرضا.، میرکمالی، سیدمحمد. و پورکریمی، جواد. (1396). واکاویسکوتسازمانیوابعادآن (موردمطالعه: کارکناندانشگاهتهران) فصلنامهعلمی - پژوهشیتحقیقاتمدیریتآموزشی، 7 (4): 70
 •  نظرزاده ‌دناک، زینب. (1397). سکوت سازمانی، تهران: علوم اجتماعی.

 

 • Brinsfield, C. T. (2013).Employee silence motives: Investigation of dimensionality and development of measures. Journal of Organizational Behavior, 14 (8): 201
 • Bastug, Gulsum, Adem Pala, Taner Yilmaz, Mehdi Duyan, and Ilker Gunel (2016). "Organizational Silence in Sports Employees." Journal of Education and Learning, 5 (4): 49
 • Cinar, O; Karcioglu, F; Aliogullari, Z.D (2013). "The relationship between Organizational Silence and Organizational Citizenship behavior: a Survey study in the province of ErzurumTurkey". Procedia - Social and Behavioral Sciences .
 • Lu, Jie & Xie, Xiajuan. (2013). Research on Employee Silence Behavior: A Review Based on Chinese Family Enterprise. Asian Social Science; Vol. 9, No. 17: 112-119
 • Morrison, E W., & Milliken, F J.(2000) "Organizational Silence:A  Barrier to Change and Development in a luralistic World", Academy of Management Review.
 • Pinder, C. C., & Harlos, K. P. (2016).Employee silence: quiescence and acquiescence as responses to perceived in justice. Research in Personnel and Human Resources Management.
 • Vakola, M. & Bouradas, D.(2005) Antecedents and consequences of organizational silence: An empirical investigation. Employee Relations.
 • Zehir, Okas and Erdogan ,Helson .(2011) The Association between Organizational Silence and Ethical Leadership through Employee Performance. Procedia Social and Behavioral Sciences.
 • Zhu, R., & Yang .Liu, W., Y. (2010). I warn you because I like you: Voice behavior, employee identifications, and transformational leadership. The leadership quarterly, 21(1), 189-202.