ارایه چارچوب مفهومی برای مدیریت استراتژیک دانش مطالعه‌ی موردی پهپادRQ-170

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 - دانشجوی دکتری مدیریت راهبردی دانشگاه عالی دفاع ملی

2 کارشناس ارشد مدیریت دفاعی

چکیده

امروزه، شرایط و فضای رقابتی سازمان‌ها بیش از پیش پیچیده شده و مدیریت کارآمد دانش به لبه رقابت تبدیل شده است. از جمله ویژگی‌های مهم این فضا، افزایش تصاعدی و غیر منتظره حجم اطلاعات و مهم‌تر از آن، سرعت و نرخ بالای غیرقابل استفاده شدن یا بعبارتی کوتاه شدن عمر و بی ارزش شدن آن بوده که این موضوع یکی از دغدغه‌های اصلی سازمان‌ها محسوب میگردد. لازمه بقاء و تداوم در چنین فضایی، پاسخ‌گویی و انطباق با شرایط نوین حاکم بوده که با مدیریت دانش صحیح و مناسب، ضمن شناسایی فرصت‌ها، از آنها برای تحصیل سود خود استفاده می‌کنند. یکی از این فرصت‌های فراهم شده، هواپیمای بدون سرنشین جاسوسی      RQ-170 در اختیار است که بواسطه لبه تکنولوژی و فناروی در ابعاد مختلف می‌تواند حاوی دانش بسیار زیادی برای کشور باشد. هدفاصلیدراینمقاله، که با روش مطالعه کتابخانه‌ای انجام شده و بوده، ارائه چارچوبی برای دانشهواپیمای بدون سرنشین RQ-170 و مدیریتاستراتژیکدانش یادشده  در صنعت دفاعی می باشد. هدف اصلی این مقاله،ازمنظرشیوهاجرا،تحقیقبهروشتوصیفیوپیمایشیاست.بدین معناکهروشتحقیقکتابخانهو ابزار گردآوری اطلاعات در آن فیش‌برداری از منابع پایگاه‌های اطلاعاتی شبکه جهانی اینترنت، کتب و مقالات علمی فارسی و لاتین مرتبط با موضوع تحقیق است و بدین ترتیب محورهایبنیادیوزیرساختیسازمانیموثردرمدیریت دانششناساییشده و به ارائه چارچوبی برای دانشهواپیمای بدون سرنشین RQ-170 و مدیریتاستراتژیکدانش یادشده در سازمان صنعت دفاعی اقدام گردید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Conceptual Framework for Strategic Knowledge Management, A Case Study: RQ-170

نویسندگان [English]

  • mehran keshtkar 1
  • Farzad Farahnak 2
چکیده [English]

Today, the competitive circumstances and atmosphere in the organizations is more complex than ever and efficient knowledge management has come to the competition border. Of its important characteristics are the progressive and unexpected increase in the amount of information and, more importantly, the pace of the information becoming obsolete. Accountability and consistency are very necessary to survive in such an atmosphere; so the organizations try to identify the opportunities and make use of them to increase profitability through knowledge management. One of these opportunities is the RQ-170 UAV which technologically contains lots of knowledge for the country. The main aim of this paper is to present a framework for the knowledge obtained from the RQ-170 and the strategic management of that knowledge in the defense industries. The research is conducted in a descriptive method. The information is obtained from books, research papers and other related literature in libraries and internet sites. The fundamental and infrastructural basis effective in knowledge management and a framework for the knowledge obtained from the RQ-170 and the strategic management of this knowledge in the defense industrieshas been identified.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Knowledge
  • knowledge management
  • Knowledge Strategy
  • Knowledge Management Mtrategy
  • defense industry
  • UAV