بررسی موانع اجرای سامانه جامع آماد مکانیزه در نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مدیریت دفاعی

2 دانشگاه فرماندهی و ستاد آجا، تهران، ایران.

چکیده

هدف این پژوهش، بررسی و شناسایی موانع استقرار سامانه جامع آماد مکانیزه در نیروی زمینی است. تلاش شد با شناسایی موانع استقرار و به‌کارگیری سامانه جامع آماد مکانیزه راه­کارهای مناسب ارائه و زمینه استقرار سامانه جامع آماد مکانیزه فراهم شود. در راستای انجام یک تحقیق کاربردی با رویکرد آمیخته، در مرحله کیفی از روش دلفی و در مرحله کمی از روش توصیفی پیمایشی استفاده شد. ابزار گردآوری داده­ها در مرحله کیفی مطالعه از اسناد و مدارک و مصاحبه با صاحب­نظران و  در مرحله کمی پرسشنامه بود. جامعه آماری این پژوش را  فرماندهان و مدیران ارشد و میانی و کارکنان و کارشناسان معاونت آماد و پشتیبانی و معاونت فاوا  نزاجا و فرماندهی آماد و پشتیبانی تشکیل می‌دهند که به علت محدودیت‌های آماری، در هر دو مرحله، نمونه‌گیری به‌صورت غیر تصادفی و هدفمند انجام شد. نتایج نشان داد 1) ضعف بستر و شبکه­های ارتباطی با میانگین4.3 بیشترین تأثیر را در بین موانع محیطی دارد؛ 2) اجرای طرح ثامن‌الائمه و تغییر ساختار پشتیبانی مرکز و پشتیبانی مناطق با میانگین 4.2  بیشترین تأثیر را در بین موانع سازمانی دارد؛ 3) ضعف بسترهای و زیرساخت سخت­افزار موردنیاز جهت عملیاتی نمودن این سامانه با میانگین 4.3 بیشترین تأثیر را در بین موانع فناورانه دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the barriers to the comprehensive logistics automation system in the Islamic Republic of Iran Army

نویسندگان [English]

 • Morteza Makhdoomy 1
 • Mojtaba Mesgar 2
1 M.A in Defense Management
2 AJA Command and Staff University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

This study aimed to investigate and find the obstacles to the establishment of a comprehensive logistics automation system in the Army. In the qualitative stage, the Delphi method was used and in the quantitative stage, the descriptive survey method was used. Data collection tools in the qualitative stage were the study of documents and interviews with experts and in the quantitative stage a questionnaire. The statistical population of this study consists of commanders, senior and middle managers, staff and experts of the Deputy of Readiness and Support, Deputy of ICT of Nezaja, and Ready and Support Command. Due to statistical limitations, sampling was done non-randomly and purposefully in both stages. The results showed that 1) the weakness of the bed and communication networks with an average of 4.3 has the greatest impact among environmental barriers; 2) Implementing the Samen al-A'meh plan and changing the support structure of the center and supporting areas with an average of 4.2 has the greatest impact among organizational barriers; 3) Weakness of platforms and hardware infrastructure required to run this system with an average of 4.3 has the greatest impact among technological barriers.

کلیدواژه‌ها [English]

 • "Comprehensive logistics automation system"
 • "Environmental barriers"
 • "Structural barriers" and " Technological barriers"
 • امیری، علیرضا (1395).فرماندهی گردانپشتیبانیتیپومنطقه، چاپ ششم. تهران: انتشارات مراپش نزاجا.
 • انزالی، امیر اسعد (1391). مبانیشبکه­ها، چاپ چهارم. تهران: انتشارات سمت.
 • انوری، حسن (1389). فرهنگسخن، چاپ هفتم تهران: انتشارات سخن.
 • آقاپور، عبدالله (1390).سامانهرایانه­ایآماد(کالز)ویژه دورهعالیرسته­ای، چاپ ششم. تهران:  انتشارات مراپش.
 • آقاپور، عبدالله (1394).فرماندهیآماد وپشتیبانینزاجا، چاپ پنجم. تهران: انتشارات مراپش.
 • باقری منش، غلامی، کاویانی. (1398).  امکان‌سنجی پیاده‌سازی فناوری اینترنت اشیاء در آماد یک سازمان، فصلنامه علوم و فنون نظامی، تهران، دوره 14 شماره 48 ص 15-48
 • جمعی از مؤلفان (1378). معرفیسیستم­هایمدیریتاطلاعاتآمادوپشتیبانیدرنیروی­هایمسلح، چاپ سوم. تهران: انتشارات دانشگاه امام حسین.
 • جوانمرد، حبیب‌الله (1395). مدیریتآمادوپشتیبانی، چاپ دوم. تهران: انتشارات دافوس آجا.
 • حسینی، سید مجتبی (1389). سیستم­هایاطلاعاتیمدیریت، ویراست یازدهم. تهران: انتشارات فدک ایساتیس.
 • رجبی مهدی (1394). کارگاهسخت­افزار، چاپ سوم. تهران: انتشارات دانشگاه علمی کاربردی.
 • رستمی، محمود (1387). فرهنگواژه­هاینظامی، چاپ دوم. تهران: انتشارات ستاد آجا.
 • رضائیان، علی (1389). مدیریتسیستم­هایاطلاعاتمدیریت، چاپ ششم. تهران: انتشارات سمت.
 • روشنی، رضا (1396). مدیریتآمادوپشتیبانی، چاپ دوم. تهران: انتشارات دافوس.
 • سرلک، محمدعلی (1391). سیستم­هایاطلاعاتمدیریتپیشرفته، چاپ سوم. تهران: انتشارات دانشگاه پیام نور.
 • شهلایی، نادری. (1395). مدل مناسب آماد و پشتیبانی در فرماندهی مشترک منطقه­ای در فضای نبرد آینده، تهران: فصلنامه آینده‌پژوهشی، تهران، دوره 1 شماره 3 صص 7-34.
 • صرافی­زاده، اصغر (1392). سیستم­هایاطلاعاتمدیریت، چاپ اول. تهران: انتشارات میر.
 • صفایی، احسان (1392). سیستم­هایاطلاعاتمدیریت، چاپ دوم. تهران: انتشارات دانشگاه پیام نور.
 • عسگری، نسرین (1390). مدیریتزنجیرهتأمین، چاپ دوم. تهران: انتشارات دانشگاه امیرکبیر.
 • غلام‌زاده، احمد (1380). طبقه­بندیو کدگذاریکالاابزاربهبودسیستماطلاعاتمدیریتآمادوپشتیبانی، چاپ سوم. تهران: انتشارات دانشگاه امام حسین.
 • کاظمی، بابک (1393). مدیریتتدارکاتوآمادوپشتیبانی، چاپ سوم. تهران: انتشارات فرمنش.
 • کریمی، علی (1389). کاربردفناوریاطلاعاتدرلجستیک، چاپ چهارم. تهران: انتشارات دانشگاه امام حسین (ع).
 • مخدومی، روشنی، سیفی. (1397). تبیین ساختار مناسب آماد و پشتیبانی تیپ­های واکنش سریع، فصلنامه علوم و فنون نظامی، تهران. دوره 14 شماره 26.