آسیب شناسی خدمت وظیفه در ارتقاء انسجام اجتماعی جمهوری اسلامی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناس ارشد مدیریت دفاعی

چکیده

این تحقیق کاربردی، با هدف شناخت آسیب­های خدمت وظیفه در ارتقاء انسجام اجتماعی جمهوری اسلامی ایران، به صورت یک مطالعه توصیفی و با رویکرد آمیخته انجام شد. جامعه آماری شامل صاحب‌نظران مسائل نظامی در داخل و خارج آجا با حداقل 15 سال سابقه کار در امور فرماندهی، و کارکنان وظیفه نیروهای چهارگانه آجا با حداقل یک سال سابقه خدمت است. با استفاده از جدول مورگان حجم نمونه صاحب­نظران 59 نفر، و حجم نمونه کارکنان وظیفه 384 نفر تعیین شد. در تجزیه و تحلیل داده­ها از آزمون­های کلموگروف اسمیرنوف، آزمون تی استیودنت و آزمون پیرسون استفاده شد و درپایان مهم­ترین آسیب­های ساختار سازمانی خدمت وظیفه از جمله عدم توجه به دوره سربازی به عنوان کارگاه مدیریت منابع انسانی کشور برای شناسایی سلامت، توانمندی­ها، مهارت­ها و عدم تناسب الگوی فعلی خدمت سربازی با شرایط کشور، عدم تثبیت در قانون خدمت وظیفه و یا تعدد قانون مربوط به خدمت وظیفه عمومی و موارد دیگر احصا شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Pathology of conscription in promoting the social cohesion of the Islamic Republic of Iran

نویسنده [English]

 • Hossein Kohsarian
M.A in Defense Management
چکیده [English]

This research was conducted as a descriptive study with a mixed approach with the aim of identifying the harms of conscription in promoting the social cohesion of the Islamic Republic of Iran. The statistical population includes military experts inside and outside AJA with at least 15 years of experience in command and AJA quadruple personnel with at least one year of service. Using the Morgan table, the sample size of experts was 59 and the sample size of duty staff was 384. In analyzing the data, the Kolmogorov-Smirnov test, Student t-test, and Pearson test were used. Health, abilities, skills, and the incompatibility of the current model of military service with the conditions of the country, lack of consolidation in the law of military service, or the multiplicity of the law related to public service and other cases were counted.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Pathology
 • Conscription
 • Social cohesion
 • Organizational pathology
 • احمدی، حمید. (1390). قومیت و قوم­گرایی در ایران از افسانه تا واقعیت، تهران: نشر نی.
 • تنهایی، حسین. (1385). نظریه‌های جامعه‌شناسی، تهران: انتشارات دانشگاه پیام نور، ص98.
 • جنیدی جعفری، مهدی. (1389). آسیب­شناسی منابع انسانی با هدف بهبود و توسعه، اولین همایش ملی مدیریت، دانشگاه شیراز: ص10.
 • سجادی، سعیده. (1388). آسیب­شناسی موسسه مطالعات و پژوهش­های بازرگانی، تهران: پایان­نامه کارشناسی ارشد دانشگاه علامه طباطبایی، ص45.
 • ریترز، جورج، (1374) نظریه جامعه شناسی در دوران معاصر، محسن ثلاثی، تهران: انتشارات علمی.
 • سرلک، محمدعلی و میرزایی اهرنجانی، حسن. (1394). نگاهی به معرفت شناسی سازمانی و سیر تحول مکاتب و کاربردهای مدیریتی، تهران: مجله پیک نور دانشگاه پیام نور، ص 25-21.
 • شریفی، علی. (1391). خدمت سربازی به‌عنوان نهاد اجتماعی و بررسی کارکردهای آن، تهران: داننشگاه افسری امام علی (ع)، فصلنامه مدیریت نظامی.
 • قربانی، فرج‌الله. (1392). مجموعه کامل قوانین و مقررات دادرسی و مجازات جرایم نیروهای مسلح و خدمت وظیفه عمومی، تهران: نشر فردوسی، ص 227.
 • قوام، عبدالعلی، (1378)، سیاست مقایسه‌ای، تهران، نشر قومس.
 • مانزینی، آندرو. (1385). آسیب­شناسی سازمانی با رویکردی کاربردی به حل مشکل و بالندگی در سازمان، ترجمه: علی عطافر و همکاران، تهران: موسسه علمی دانش پژوهان برین، ص 12.
 • موسوی، حمید­رضا و محبوب، رضا. (1391). بررسی وضعیت سلامت روان سربازان وظیفه حوزه مرکزی سپاه، تهران: دانشگاه امام حسین (ع).
  • Lindström, I., Koponen, P., Luukkonen, R., Pallasaho, P., Kauppi, P., Latvala, J., ... & Lauerma, A. (2009). Military service-aggravated asthma improves at two-year follow-up. Respiratory medicine103(12), 1926-1935.
  • Bullinga, M. (2004). The Army Turns You into a Man: Homosexuality, Discipline, and Sexual Violence, Amsterdam: Armed Forces and Society ,275.