سنجش میزان آمادگی سازمانی جهت پیاده‌سازی مدیریت دانش (مورد مطالعه: یک دانشگاه نظامی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت صنعتی و مالی، دانشکده مدیریت و حسابداری، پردیس فارابی دانشگاه تهران، قم، ایران

2 دانشجوی دکتری مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، پردیس فارابی دانشگاه تهران، قم، ایران.

3 استادیار دانشکده مدیریت و حسابداری، پردیس فارابی دانشگاه تهران، قم، ایران

چکیده

در دهه‌های اخیر، مدیریت دانش، به یک الزام رقابتی در سازمان‌ها تبدیل شده است. باوجوداین، اگر زیرساخت‌های مناسب برای پیاده‌سازی چنین فرآیندی فراهم نباشد، حاصلی جز شکست و اتلاف منابع در پی نخواهد داشت. بنابراین ضروری است سازمان‌ها قبل از هر اقدامی، عوامل مؤثر در آمادگی پیاده‌سازی مدیریت دانش را شناسایی نمایند. در همین راستا، هدف اصلی این تحقیق، سنجش میزان آمادگی سازمانی جهت پیاده‌سازی مدیریت دانش در یک دانشگاه نظامی است. نوع پژوهش ازنظر مبانی فلسفی اثبات گرایانه، به لحاظ هستی‌شناسی واقع‌گرایانه و ازنظر جهت‌گیری‌های اصلی، یک پژوهش کاربردی است. ازاین‌رو ابتدا ادبیات مرتبط مرور گردید و سپس بر اساس یک مدل مفهومی جامع از عوامل، پژوهش صورت گرفت. درنهایت میزان آمادگی این عوامل در یک دانشگاه نظامی با استفاده از آزمون میانگین یک جامعه موردسنجش قرار گرفت و اولویت و ارجحیت آمادگی هر عامل موردبحث قرار گرفت. بر اساس نتایج حاصله، عامل مدیریت به‌عنوان مؤثرترین سازه در آمادگی پیاده‌سازی مدیریت دانش شناخته شد. همچنین مشخص شد که عامل منابع انسانی بیشترین آمادگی و ساختار دانشگاه کمترین آمادگی را در پیاده‌سازی مدیریت دانش در دانشگاه موردمطالعه دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Assessing the Level of Organizational Readiness to Implement Knowledge Management (Case study: a Military University)

نویسندگان [English]

 • Mohammad Reza Fathi 1
 • Mohammad Reza Sadeghi 2
 • Abolfazl Khosravi 3
1 Assistant Professor, Department of Industrial and Financial Management, Faculty of Management and Accounting, Farabi Campus, University of Tehran, Qom, Iran.
2 Ph.D. student of Management, University of Tehran, Iran.
3 Assistant Professor, Faculty of Management and Accounting, Farabi Campus, University of Tehran, Qom, Iran.
چکیده [English]

In recent decades, many managers have understood the essential role of knowledge in gaining competitive advantage and pursuing strategic goals for the organization, and therefore knowledge management has become a competitive requirement in organizations. However, if the proper infrastructure for implementing such a process is not provided, then there will be no failure to waste resources. The main objective of this research is to measure the degree of organizational readiness for the implementation of KM in a military university. At first, related literature was reviewed, and then, based on a comprehensive conceptual model of factors, research was conducted. Finally, the level of readiness of these factors in a military university was assessed using the mean of a community test and the priority and priority of the preparedness of each factor was discussed. Based on the results, management was identified as the most effective structure in preparing for KM implementation. While the human resources factor is the most readiness and structure of the university, the least readiness is in implementing knowledge management in the studied university. The innovation of this research is that the model of this research is derived from the extensive study of knowledge management literature, and for the first time, after integrating different factors of knowledge management readiness, a special model is developed for assessing the readiness of knowledge management at a military university and in one The operational step of the research model has been measured and implemented.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Knowledge
 • Knowledge Management
 • Organizational Readiness
 • Military University
 • ابطحی، سید حسین، صلواتی، عادل (1385). مدیریت دانش در سازمان، چاپ اول، تهران: انتشارات پیوند نو.
 • بابایی، ایازالله، (1383). تلقین مدیریت دانایی و یادگیری سازمانی، ماهنامه تدبیر، 146: 38-41.
 • دفت، ریچارد (1998). مبانی طراحی و تئوری سازمان، ترجمه پارسائیان، علی، و اعرابی، محمد (1381). چاپ دوم، ویرایش ششم، تهران: انتشارات دفتر پژوهش های فرهنگی.
 • رضاییان، علی (1384). اصول مدیریت، چاپ چهارم. تهران: انتشارات سمت.
 • نیسی، عبدالحسین، و رنگباری خینی، محمود (1388). بررسی عوامل موثر در استقرار موفقیت آمیز مدیریت دانش (مطالعه موردی: سازمان مخابرات استان خوزستان)، چشم انداز مدیریت، 33: 125-142.
  • Amin Bidokhti, A. A., Makvand Hoseini, S., & Ehsani, Z. (2011). Studying the relationship between organizational culture and knowledge management in Semnan Pedagogy Organization. Journal of strategy, 59(20):191-216.
  • Amini, A., & Anami Alamdari, S. (2010). Knowledge management and innovation strategy in defensive organizations. Journal of Political Sciences, 10: 73-90.
  • Bijerse, U. R. (1999). Questions in Knowledge Management: Defining and Conceptualizing a Phenomenon. Journal of Knowledge Management, 3(2): 94-109.
  • Brand, A. A. (1998). Knowledge Management and Innovation at 3M. Journal of Knowledge Management, 2(1): 17-22.
  • Carneiro, A. (2000). How does knowledge management influence innovation and competitiveness?. Journal of Knowledge Management, 4(2): 98-487.
  • Danesh  Fard, k., & Zakeri, M. (2010). The impact of knowledge management on fostering the competitiveness of advisory engineering firms (case study: Tehran Advisory Engineers). Journal of Insight, 45: 21-38.
  • Davenport, T., De Long, D., & Beers, M. (1998). Successful Knowledge Management Projects. Sloan Management Review, 39(2): 43-57.
  • Du Plessis, M. (2008). Viewpoint: What bars organizations from managing knowledge successfully?. International Journal of Information Management, 28(4): 285-292.
  • Haney, D. S. (2003). Knowledge Management in a Professional Service Firm, DoctoralDissertation. Indiana University. Proquest Information and Learning Company.
  • Holsapple, C. W., & Joshi, K. D. (2000). An investigation of factors that influence the management of knowledge in organizations. Journal of Strategic Information Systems, 9: 235-261.
  • Holsapple, C.W., and Singh. M. (2001). The knowledge chain model: Activities for competitiveness. Expert Systems with Applications, 20 (1): 77-98.
  • Holt, D. T. (2000). The Measurement of Readiness for Change: A Review of Instruments and Suggestions for Future Research. Paper presented at the Annual meeting of the Academy of Management, Toronto, Canada.
  • Holt, D. T., Bartczak, S. E., Clark, S. W., & Trent, M. R. (2007). The development of an instrument to measure readiness for knowledge management. Knowledge Management Research & Practice, 5: 75–92.
  • Kane, H., Ragsdell, G., & Oppenheim, C. (2006). Knowledge management methodologies. The Electronic Journal of Knowledge Management, 4: 141-152.
  • Kebede, G. (2010). Knowledge management: An information science perspective. International Journal of Information Management, 30(5): 416-424.
  • Massa, S., & Testa, S. (2009). A knowledge management approach to organizational competitive advantage: Evidence from the food sector. European Management Journal, 27: 129–141.
  • Martensson, M. (2000). A critical review of knowledge management as a management tool. Journal of Knowledge Management, 4(3): 204-216.
  • Molavi, M., Sadeghi, M. R., & Moradi Shirazi, S. A. (2013). Surveying on Different Models of Strategic Human Resource planning and Ranking of them Based on VIKOR and AHP Methodology. International Journal of Economy, Management and Social Sciences, 2(6): 310-317.
  • Moosakhani, M., Ajali Ghashlajughi, M., & Safavi Mirmahaleh, S. R. (2010). Providing a model to measure the readiness of organizations in knowledge management (case study: Iranian Census Center). Management researches in Iran (liberal arts schools), 14(2): 221-243.
  • Moosakhani, M., & Saeidi, M. (2010). Knowledge management and Business smartness. Specialized Quarterly on Parks and growth centers, 23: 64-79.
  • Nisi, A. & Rangbari khini, M. (2009). Studying affecting factors on successful establishment of knowledge management (case study: Khuzistan Telecommunication Organization), Management Perspective, 33: 125-142.
  • Park, H., Ribiere, V., and Schulte, W.D. (2004). Critical attributes of organizational culture that promote knowledge management technology implementation success. Journal of Knowledge Management, 8(3): 106-117, Emerald Group Publishing.
  • Perrott, B. E. (2007). A strategic risk approach to knowledge management. Business Horizons, 50(6): 523-533.
  • Rabiee, A., & Khajavi, Z. (2010). Establishing knowledge management system and representing an applied model in Tehran Municipality, Specialized Quarterly on Parks and growth centers, 24: 22-29.
  • Ross, M., & Schulte, W. (2005). Knowledge management in a military enterprise: A pilot case study of the Space and Warfare Systems Command. 157-170.
  • Rylatt, A. r. (2003). Winning the knowledge game: smarter learning for business excellence. Oxford, [Eng.]; Boston : Butterworth-Heinemann, 2003 (Norwood, Mass. : Books24x7.com [generator]) Available at: http://www.books24x7.com/marc.asp?bookid=8789
  • Sadeghi, M. R., Moghimi, M. S., & Ramezan, R. (2013). Identifying and prioritizing of effective constructs in readiness of knowledge management implementation by using fuzzy analytic hierarchy process (AHP). Journal of Knowledge-based Innovation in China, 5(1): 16-31.
  • Salavati, A., & Haghnazar, F. (2009). An analytical study concerning affecting factors on establishing knowledge management system in NIOC official units. Beyond Management, 10(3): 107-114.
  • Sanchez P. (2004). Defining corporate culture. Communication world, 21(6): 18-21.
  • Schultze, U., & Stabell, C. (2004). Knowing What You Don't Know? Discourses and Contradictions in Knowledge Management Research. Journal of Management Studies, 41(4): 549-572.
  • Schulte, W. D., & Sample, T. (2006). Efficiencies from knowledge management technologies in a military enterprise. Journal of Knowledge Management, 10(6): 39. doi:10.1108/13673270610709206
  • Seyed Javadein, S. R., Fathi, M. R., Behrooz, A., & Sadeghi, M. R. (2013). Human Resource Manager Selection Based on Logarithmic Fuzzy Preference Programming and TOPSIS Methods. International Journal of Human Resource Studies, 3(2): 14-27.
  • Soliman, F., and Spooner, K. (2000). Strategies for Implementing KnowledgeManagement: Role of Human Resources Management. The journal of knowledge management, 4(4): 337-345.
  • Tabarsa, G., & Ormozdi, N. (2008). Clarifying and measuring thematic factors to establish knowledge management: case study: National Iranian Oil Products Distribution Company, Tehran, Management Message, 26: 39-69.
  • Taylor, W. A., & Wright, G. H. (2004). Organizational Readiness for Successful Knowledge Sharing: Challenges for Public Sector Managers. Information Resources Management Journal, 17(2): 22-37.
  • Wallace, D. P., Van Fleet, C., & Downs, L. J. (2011). The research core of the knowledge management literature. International Journal of Information Management, 31(1): 14-20.
  • Walczak S. (2005). Organizational knowledge management structure. The Learning organization, 12(4): 330-339.
  • Yeh, Y., Mary, C. (2005). The Implementation of Knowledge Management System in Taiwan’s Higher Education. Journal of College Teaching & Learning, 2(9): 35-42.