بررسی مقایسه‌ای تاثیر دو رویکرد آموزش داخل و خارج از نهاجا بر بهبود بهره‌وری نیروی انسانی

نویسندگان

1 . دانشجوی دکتری مدیریت دانشگاه پیام نور و عضو هیات علمی دانشگاه هوایی

2 2. کارشناس ارشد مدیریت دولتی

3 3. دانشجوی دکتری دانشگاه تهران و عضو هیات علمی دانشگاه هوایی

4 - کارشناس ارشد مدیریت و عضو هیات علمی دانشگاه هوایی

چکیده

این پژوهش با هدف بررسی مقایسه‌ای دو رویکرد آموزش داخل و خارج از نهاجا بر بهبود بهره‌وری نیروی انسانی آغاز شد. پس از بررسی ادبیات مرتبط با موضوع در داخل و خارج کشور و انجام مصاحبات مقدماتی مدل تحقیق تدوین شد و پس از تدوین پرسش‌نامه روایی آن مورد قبول خبرگان قرار گرفت و پایایی آن نیز از طریق الفای کرونباخ 821/0 بدست آمد که از پایایی خوبی برخوردار می‌باشد سپس100 پرسش‌نامه بین کارکنانی که در داخل و خارج از نهاجا آموزش دیده بودند توزیع گردید. جهت تجزیه و تحلیل داده‌های حاصل از پرسش‌نامه، در بخش آمار استنباطی از آزمون T و آزمونZ  و از آزمون فریدمن جهت اولویت‌بندی انواع آموزش استفاده شده است. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده‌ها حاکی از آن است که از نظر پاسخ دهندگان آموزش‌های داخل نهاجا و آموزش‌های خارج از نهاجا بر بهره‌وری نیروی انسانی تاثیرگذار است لیکن تاثیر آموزش‌های خارج از نهاجا بر بهبود بهره‌وری نیروی انسانی از آموزش‌های داخل نهاجا بیشتر است .

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison the impacts of two approaches of training (Inside and Outside Provider) on human productivity in air force

نویسندگان [English]

 • mostafa lotfi jalal abadi 1
 • ali farhadi 2
 • hassan mahjoob eshrat abadi 3
 • hossein namdar 4
1
2
3
4
چکیده [English]

The aim of this study is to comparatively analyze  the impacts of inside training and outsourcing training on human productivity in air force. The conceptual framework was developed by reviewing the relevant literature in and out of the country and by conducting interviews with experts. Then, the questionnaires were developed and their validity was approved by the experts. Their reliability was also obtained through krunback alpha. In the next step 100 questionnaires were distributed amongst the people trained in and out of the Air Force. The T test and Z test was used for analyzing the data and the Friedman test was applied for prioritizing the different kinds of training. The result indicate that inside and outside training influence the human productivity but outsourcing training has a more intense effect.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Training
 • Efficiency
 • Effectiveness
 • Outsourcing
 • productivity
 1. ابطحی، سید حسین، بابک کاظمی،(1386). بهره‌وری، موسسه مطالعات و پژوهش­های بازرگانی،
 2. ابطحی، سید حسین(1388)،کتاب «آموزش و بهسازی سرمایه‌های انسانی»، انتشارات موسسه فرهنگی کتاب لانیز.
 3. آذر عادل مؤمنی، منصور، (1389), «آمار و کارُبرد آن در مدیریت»، جلد دوم، چاپ پنجم، تهران : انتشارات سمت.
 4. ایران نژاد پاریزی، مهدی، (1389)، «روش‌های تحقیق در علوم اجتماعی»، تهران، نشر میدان.
 5. پرو کوپینکو، جوزف ( 1380).  «مدیریت بهره وری»، ترجمه محمدرضا ابراهیمی مهر، موسسه کار و تامین اجتماعی، تهران.
 6. دلاور، علی، 1389، «مبانی نظری و عملی پژوهش در علوم انسانی و اجتماعی»، تهران : انتشارات رشد.
 7. دولان، شیمون ال و شولر، رندال س( 1384 ).  مدیریت امور کارکنان و منابع انسانی، مترجمان محمدعلی طوسی و محمد صادبی، تهران، مرکز آموزش مدیریت دولتی.
 8. سرمد، زهره، بازرگان، عباس، حجازی، الهه،(1389)، «روشهای تحقیق در علوم رفتاری»، چاپ پنجم تهران : انتشارات آگاه.
 9. سعادت، اسفندیار( 1389). مدیریت منابع انسانی، انتشارات سمت، تهران.
 10. سلمانی، داوود( 1388). کیفیت زندگی کاری و بهبود رفتار سازمانی، انتشارات دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، تهران، چاپ اول.
 11. سید جوادین، سید رضا( 1389). کاربردها و مبانی مدیریت منابع انسانی و تمور کارکنان، انتشارات نگاه دانش، تهران.
 12. صالحی صدقیانی، جمشید و ابراهیمی، ایرج، 1389 «تحلیل آماری پیشرفته»، چاپ اول، تهران : انتشارات هستان.
 13. مبانی نظری اصلاحات در آموزش و پرورش و سازمان،‌ مدیریت و نیروی انسانی،‌ مجموعه مقالات همایش ملی مهندسی اصلاحات در آموزش و پرورش،‌ به اهتمام منیره رضایی،‌ پژوهشکده تعلیم و تربیت،‌ 1382
 14. مجیدی، اردوان( 1385). نظام برتر: آینده آموزش و آموزش آینده، انتشارات فردوسی، تهران.

 

15. Armstrong, M (2005). Strategic Human Resource Management: The Key Strategies and Practical Direction, Kogan Page, London.

16. Campbell J.D1995, “out sourcing in management: A valid alternative to Self Provision”, Journal of Quality in management,

17. Dessler, G (2005). Human Resource Management, Prentice Hall of India,10th. Ed.

18. James, i. R.(1983).clenn hofe line:"productivity by objective printic" hall,p.186.

19. Kurosawa,M. & Ohtaka,F. & Ariga,K.(2005). "productivity, training, and human resource Management practices- disentangling complex" , intraction using a survey of Japanese Manufactuing Firms.

20 Momme.J, 2002 “Framework for outsourcing Manufacturing: Strategic and operational implication”, London: Pinter publishers,

21. Noe, Raymond. (2006).Human Resource Management (2 ed). MC Graw-Hill Companies, Inc

22. Noe, Raymond. (2002).Human Resource Management (2 ed). MC Graw-Hill Companies, Inc.

23. Redman,T & Wilkinson, A (2006). Contemporary humah resource management, British Library Cataloguing in Publication Data, 2nd ed.

24. Sabatini, F(2006). Social capital and labor productivity in Italy, Fondazion eni enrico matteinote.

25. Stainer, A(1995). Productivity management: The japanes experience, Management Decision, Vol. 33 No.6