ویژگی‌های شخصیتی خلبانان نظامی موفق

نویسندگان

1 - دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تربت جام

2 - کارشناسی ارشد روانشناسی

3 - کارشناس ارشد فلسفه

چکیده

    تحقیقات اخیر نشان داده‌اند که دامنه وسیع عملکرد شغلی می‌تواند به وسیله ویژگی‌های شخصیتی کارکنان تحت تاثیر قرار گیرد. در این تحقیق، رابطه پنج عامل اصلی شخصیتی خلبانان بر اساس نسخه تجدید نظر شده آزمون سنجش شخصیت نئو (فرم 240 سوالی)، با عملکرد کاری خلبانان مورد بررسی قرار گرفت. بدین منظور چهل نفر خلبان نظامی از طریق نمونه‌گیری خوشه‌ای انتخاب شدند. بر اساس یافته‌های این تحقیق مشخص شد که بین سه ویژگی شخصیتی پذیرا بودن (O)، موافق بودن (A) و مسئولیت پذیری (C) با نمرات استندچک پروازی که به عنوان شاخص موفقیت شغلی خلبانان در نظر گرفته شده بود، رابطه مستقیم و معناداری وجود دارد. بین ویژگی‌های شخصیتی عصبیت (N) و برون‌گرایی (E) با موفقیت شغلی خلبانان رابطه معناداری مشاهده نشد. نتایج تحلیل رگرسیون گام به گام نیز نشان داد، ویژگی‌های شخصیتی پذیرا بودن و توافق با تبیین بیست و شش درصد نمرات استندچک پروازی، سهم قابل ملاحظه‌ای از موفقیت شغلی خلبانان را به خود اختصاص داده‌اند. از نتایج به دست آمده می‌توان در تحقیقات علمی و همچنین به صورت عملی در زمینه روان‌شناسی هوانوردی، به خصوص در استخدام کارکنان و ارزیابی عملکرد آنان استفاده نمود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Personality traits of successful military pilots

نویسندگان [English]

 • alireza rajaiee 1
 • meysam abdollahpour 2
 • zahra mofakhami 3
 • javad javanmard 2
1
2
3
چکیده [English]

   Recent researches have shown that the broad domain of job performance can be influenced by personality traits of personnel. In this study, the relation of five big personality traits of the pilots with their job performance was measured based on the NEO-PI-R (240-question form). Forty military pilots were selected through cluster sampling. The results of this study indicated significant relation between three dimensions of personality traits, openness experience (O), agreeableness (A) and conscientiousness (C) and of flight standardization check (considered as job performance of pilots). But no relationship was found between two dimensions of personality traits, neuroticism (N) and extraversion (E) with grades of flight standardization check of pilots. The result of stepwise regression showed that the personality dimensions of openness experience and agreeableness could be important predictors of pilots' job success with an accuracy of twenty six percent. The findings have numerous implications for research and practice in aviation psychology field, especially in the subfields of personnel employment and performance evaluations.

کلیدواژه‌ها [English]

 • five big personality traits
 • NEO-PI-R
 • Flight standardization check
 • Job performance
 1. اسماعیلی، کوروش. (1381).  تعهد سازمانی. نشریه تدبیر. شماره 112.
 2. پروین، لارنس و جان، اولیور. (1381). شخصیت. (ترجمه جوادی، محمد‌جعفر و کدیور، پروین). تهران: نشر آییژ. ویراست سوم. چاپ هشتم.
 3. حق‌شناس، حسن و اصغری، محمدعلی و اسدی، عزیزه. (1382). کاربرد مقیاس مطلوبیت اجتماعی همراه با آزمون نئو برای گزینش کارکنان. نشریه اندیشه و رفتار. سال یازدهم. شماره یکم.
 4. حق‌شناس، حسن. (1385). طرح پنج‌عاملی ویژگی‌های شخصیتی و راهنمای تفسیر و هنجارهای آزمون‌های NEO-PI-R و NEO-FFI. شیراز: انتشارات دانشگاه علوم پزشکی شیراز.
 5. خاکپور، عباس و یمنی، محمد و پرداخت‌چی، محمد‌حسن. (1387). رابطه بین ویژگی‌های الگوی پنج‌عاملی شخصیت با دو بعد عملکرد شغلی زمینه‌ای. فصل‌نامه روان‌شناسی کاربردی. سال دوم. شماره دوم و سوم.
 6. خویی‌نژاد، غلامرضا. (1380). روش‌های پژوهش در علوم تربیتی. تهران: انتشارات سمت. چاپ چهارم.
 7. رابینز، پی، استیفن. (1385). تئوری سازمان "ساختار، طراحی و کاربردها". (ترجمه الوانی، مهدی و دانایی‌فرد، حسن). تهران: انتشارات صفار. چاپ سیزدهم.
 8. شولتز، دوآن و شولتز، سیدنی. (1381). نظریه‌های شخصیت. (ترجمه سید‌محمدی، یحیی). تهران: موسسه نشر ویرایش. ویرایش دوم. چاپ چهارم.
 9. کریمی، داوود. (1388). بررسی رابطه بین ویژگی‌های شخصیتی و عملکرد نیروهای پلیس. ماهنامه توسعه انسانی پلیس. سال ششم. شماره بیست و چهارم.
 10. کریمی، یوسف. (1386). روان‌شناسی شخصیت. تهران: انتشارات دانشگاه پیام نور. چاپ چهارم.
 11. گروسی‌فرشی، میرتقی. (1380). رویکردهای نوین در ارزیابی شخصیت (کاربرد تحلیلعاملیدرمطالعاتشخصیت). تبریز: نشر جامعه پژوه. چاپ اول.
 12. گریفین، مورهد. (1375). رفتار سازمانی. (ترجمه الوانی، سید‌مهدی و معمارزاده، غلامرضا). تهران: انتشارات مروارید. چاپ اول.
 13. مصطفایی، فاطمه و روشن، رسول. (1389). بررسی رابطه بین ویژگی‌های شخصیت و رضایت شغلی در افسران پلیس راهور تهران بزرگ. تهران: فصل‌نامه دانش انتظامی. سال یازدهم. شماره چهارم.
 14. مظفری، گشتاسپ. (1375). بررسی اثرات اجرای طرح کارانه بر روی رضایت شغلی و عملکرد پزشکان. پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده علوم انسانی.
 15. معمار‌زاده، غلامرضا و مهرنیا، احمد. (1388). بررسی ضرورت تناسب شخصیت شاغل با مشاغل عملیاتی پر‌خطر به منظور جذب استخدام صحیح و افزایش کارآیی. تهران: دانشگاه عالی دفاع ملی.
 16. هالند، ال، جان. (1373). حرفه مناسب شما چیست. (ترجمه حسینیان، سیمین و یزدی، سیده‌منور). تهران: نشر مترجمین.
  1. -Barrick, M. & Mount, M. (1991). The big five personality dimensions and job performance. Journal of personality psychology. 44: 26-1.
  2. -Ben-Avi & Avrum, H. (1947). Studies of subjective measures of flying proficiency. Psychological research as pilot training. Aviation psychology program research report. No 8. U.S. army air forces. pp 83-109.
  3. -Carretta, T. R. &  Ree, M. J. (1994). Pilot candidate selection method (sources of validity). International journal of aviation psychology.  Volume 4. Issue 2.
  4. -Costa, P. T. & McCrae, R. R. (1992). Revised NEO personality inventory (NEO-PI-R) and the five factor inventory (NEO-FFI). Professional manual. Psychological assessment resources Inc. U.S.A.
  5. -Erickson, S. C. (1952). A review of the literature on methods of measuring pilot proficiency. Human resources research center. Lackland air force base. San Antonio Texas. Research bulletin 52-25.
  6. -Fitzgibbons, A. & Davis, D. (2004). Pilot personality profile using the NEO-PI-R.  NASA langley research center. Hampton, Virginia: National aeronautics and space administration. Old Dominion University.
  7. -Greer, G. D. & Smith, W. D. & Hatfield, j. L. (1962). Improving flight proficiency evaluation in army helicopter pilot training. Human research unit of U.S. army aviation: Fort Rucker Ala. Technical report 77.
  8. -Hormann, Hans & Maschke, Peter. (2009). On the relation between personality and job performance of airline pilots. pages 171-178. DOI: 10.1207/s15327108ijap0602_4.
  9. -McCrae, R. R. & Costa, P. T. & Ostendorf, F. & Angleitner, A. & Hrebickova, M. & Avia, M. D. (2000). Nature over nurture: (Temperament personality and life span development). Journal of personality and social psychology. 78: 173-186.
  10. -Martinussen, M. (1996). Psychological measures as predictors of pilot performance. International journal of aviation psychology. Volume 6. Issue 1.
  11. -Roberts, B. W. & Chernyshenko, O. S. & Stark, S. & Goldberg, L. R. (2005), The structure of conscientiousness: Empirical investigation based on seven major personality questionnaires. Personnel psychology, Vol 58 . No 1, pp 40-103.
  12. -Sanders, B. (2008). Using personality traits to predict police officer performance. International journal of police strategies and management. Vol 31. No 1, pp 129-14.
  13. -United state department of transportation. (1999). Aviation instructor's hand book. Federal aviation administration. Flight standards service. FAA-S-8081-16A