تبیین رابطه توانمندسازی روانشناختی کارکنان باقابلیت بلوغ سازمانی مطالعه موردی؛ گروه 55 توپخانه اصفهان

نویسندگان

1 - دانشجوی دکتری مدیریت دولتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رفسنجان

2 - کارشناس ارشد مدیریت دولتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بناب

چکیده

 هدف کلی تحقیق حاضر تبیین رابطه توانمند‌سازی روانشناختی کارکنان رسمی باقابلیت بلوغ سازمانی آنان در پادگان گروه 55 توپخانه اصفهان می‌باشد. برای این منظور توانمندسازی روانشناختی بر اساس نظریه وتن و کمرون در ‌5 بٌعد احساس شایستگی، احساس خودمختاری، احساس مؤثر بودن،‌احساس معنی‌دار بودن و احساس اعتماد بررسی‌شده و قابلیت بلوغ سازمانی بر اساس الگوی بلوغ سازمانی کورتیس در4 بٌعد‌ بلوغ عاطفی، بلوغ عقلی، بلوغ حرفه‌ای و بلوغ اجتماعی بررسی شد. این تحقیق یک فرضیه اصلی و پنج فرضیه فرعی دارد. جامعه آماری تحقیق حاضر را کارکنان رسمی پادگان گروه 55 توپخانه اصفهان تشکیل داده‌اند. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران 172 نفر برآورد گردید و به روش نمونه‌گیری تصادفی انتخاب‌شده‌اند. ابزار جمع‌آوری اطلاعات پرسشنامه‌ای است که با توجه به تعریف عملیاتی توانمندسازی روانشناختی وتن و کمرون و تعریف عملیاتی بلوغ سازمانی کورتیس تنظیم گردیده و پس از سنجش روایی و پایایی استفاده شد. پرسشنامه‌ها جمع‌آوری و اطلاعات حاصل جمع‌بندی شد و با استفاده از روشهای آمار توصیفی، مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گرفت. نتایج حاصل بیانگر آن است که بین توانمندسازی روانشناختی کارکنان باقابلیت بلوغ سازمانی آنان در پادگان گروه 55 توپخانه اصفهان رابطه معنی‌داری وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identifing the relationship between psychological empowerment and people capability of organizational maturity in Isfahan 55 field Artillery Group

نویسندگان [English]

 • farzad faani 1
 • ahmad mohammadi 2
1
2
چکیده [English]

The overall goal of this research is to explain the relationship between psychological empowerment of employees and capability of organizational maturity in Isfahan 55 field Artillery Group. For this purpose, according to Weton& Cameron theory, psychological empowerment was examined in five dimensions: sense of competence, sense of self determination, sense of impact, sense of significance and sense of trust. Also, Capability of organizational maturity based on Kortis organizational maturity model was examined in four dimensions; emotional maturity, rational maturity, professional maturity and social maturity.
This study has a main hypothesis and four sub-hypotheses. The research population is from Isfahan 55 field Artillery Group. Sample of 172 people was estimated using Cochran formula and were chosen randomly. Data collection is a questionnaire that is based on Weton and Kameron’s definition of psychological empowerment and Kortis definition of organizational maturity. After gathering, summarizing and classifying data, it was analyzed by descriptive statistics method. The results revealed a meaningful relationship between psychological empowerment of employees and organizational maturity there.

کلیدواژه‌ها [English]

 • empowerment
 • organizational maturity
 • process areas
 • maturity levels
 • منابع

  • حسینی فولادی شیوا، یارمحمدیان  محمدحسین، عجمی سیما(1388)، رابطه بین فرهنگ‌سازمانی و بلوغ سازمانی کارکنان بیمارستان‌های آموزش وابسته به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، فصلنامه بیمارستان، سال هشتم، شماره 2، شماره مسلسل 32، صص 44-36.
  • بخشی، جواد، نایبی محمدامین، محمدی، الیاس(1389)، ارزیابی مدیریت منابع انسانی از طریق الگوی قابلیت PCMM در سازمانهای کوچک و متوسط، پژوهش­های مدیریت، ص 266-88.
  • حاتم­پور، فرزانه، یارمحمدیان، محمدحسین، توکلی، ناهید، شمس، اسدالله(1390)، شناسایی نیازهای سطوح بلوغ سازمانی بر اساس(مدل بالندگی بلوغ قابلیت سازمانی کارکنان) در بخش مدارک پزشکی بیمارستان‌های دولتی شهر اصفهان، مدیریت اطلاعات سلامت، دوره هشتم، شماره ششم.
  • زعیمی­پور، مهدی(1383)، بررسی تأثیر بازآموزی مهارت­های مدیریتی مدیران پرستاری بر توانمندسازی پرسنل پرستاری، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت مدرس تهران، دانشکده علوم انسانی.
  • سلطانی ایرج(1387)، نقش الگوی سه‌بعدی بلوغ سازمانی در توسعه و تحول سازمان و اداری، اولین کنفرانس بهبود و تحول اداری، تهران، ص 220-204.
  • سید جوادی، مریم، خالصی، نادر، عبادی فرد آذر، فربد(1384)، بررسی کسب رهبری و بلوغ سازمانی در بیمارستان‌های آموزش دانشگاه علوم پزشکی اردبیل، فصلنامه مدیریت سلامت، دوره 8، شماره 20، صص 106- 95.
  • عبدالهی، بیژن(1384)، توانمندسازی کارکنان، ابعاد و اعتبار سنجی بر اساس مدل معادلات ساختاری، فصلنامه پژوهش و برنامه‌ریزی در آموزش عالی، شماره 35 و 36.
  • محمدی، محمد(1380)، ارزیابی راه‌های توانمندسازی کارکنان دانشگاه بیرجند، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت مدرس تهران، دانشکده علوم انسانی.
  • مشرف، محمد، شاهین، آرش، طغیانی، مرتضی، میرآقایی، مجتبی(1388)، طراحی الگوی توانمندسازی روانشناختی کارکنان شرکت گاز اصفهان، سایت جامع مدیریت.
  • نادری، ناهید(1386)، بررسی دیدگاه­های کارکنان، مدیران و سرپرستان شرکت پالایش نفت اصفهان در مورد افزایش توانمندی­های شغلی آنان از طریق  آموزشهای ضمن خدمت، پژوهشنامه علوم انسانی و اجتماعی «ویژه مدیریت»، سال هفتم، شماره 27، صص 133- 113.

   

  • Curtis, B., Hefley, W, E., and miller, S. (2007). “Experiences Applying the People Capability Maturity model”. Pittsburgh A: software Engineering Institute Carnegie Mellon University. PP.135- 167.
  • Mullins, L., (1999). “Management and organizational Behavior”, London, Prentice – hall, PP. 343 – 347.
  • Spreitzer, Gretchen M., (1997). “Social Structural characteristics of Psychological, Empower ment”, Academy of management Review, Nol. 39, No. 2, PP. 483. 570.
  • Sigler, Tracey Honeycutt. Pearson Christine M., (2000). “Creates an Empowering culture: Examining the Relationship between organizational culture & Perception of empowerment”, Journal of Quarterly Management. P.12.
  • Weis, D. (2006). "The process of empowerment" Journal of Holistic Nursing. Vol 24, No.1, PP. 17- 24.
  • Colin, A, sharp,(2003). “An Organisational Evaluation Capability Hierarchy Model for self – diagnosis”, Evaluation Journal of Australia sia Vol.4.
  • Greasley, Key & King, Nicola (2005). “Employee Perceptions of Empowerment”, Emerald Group Publishing Limited, 27(4) , pp 351 – 368.
  • Hill, F & Huq, R (2004). “Employee empowerment: conceptualization, aims and outcomes". Total Quality Management Journal, Vol. 15, No. 8, PP. 1025-1041.
  • · Lampers. B. (2004). “10 strategies for staff empowerment”, Reston. Vol 4, Iss, G. P. 32.
  • · Laschiger, K. S. finegan. J. (2005). “Using Empowerment to Build Trust and Respect in the workplace”, Nosecone. Vol23. N1. Pp6-13.
  • · Yoon, J. (2001). "The role of structure and motivation for workplace empowerment", Social Psychology Quarterly, Vol. 65, No. 2, PP. 195-206.