دکترین نظامی چگونه شکل می‌گیرد؟

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

در معنای عام، دکترین[1] را نظریه و تعالیم علمی، فلسفی، سیاسی، مذهبی و مجموعه‌ای از نظام‌های فکری می‌دانند که مبتنی بر اصول معینی باشد. درمفهوم نظامی آن، دکترین در سه سطح راهبردی، عملیاتی و تاکتیکی تعریف می‌شود. دکترین نظامی خود می‌تواند بخشی از یک فلسفه یا ایدئولوژی نظامی و یا حاصل یک یا چند نظریه نظامی باشد و یا در چارچوب چند نظریه نظامی مطرح و ارائه گردد. این که از چه مسیری از وضع موجود به وضع مطلوب برسیم را راهبرد تعیین می‌کند و درواقع پاسخی است برای سؤال "چه باید کرد؟" اما دکترین پاسخی است برای "چگونه باید عمل نمود؟" دکترین، خطوط و تابلوهای راهنمایی است که برای حرکت در مسیر(راهبرد) باید مورد توجه قرار گرفته و رعایت شود.


[1] ِDoctrine

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

How is The Military Doctrine Formed?

چکیده [English]

In general definition, doctrine is the scientific, philosophic, political and religious theory. It is a set of spiritual systems that based on fixed principles.  In military concept doctrine is defined at three levels, include; strategic, operational and tactical. Military doctrine can be one part of military idea or military philosophy, or result from military theories. Also it can propound in some military theories. Strategy determines that; in which way, we can shift from existing conditions to desire conditions and answer to this question: "What to do?" But doctrine is the answer for: "How to do?" Doctrine is the guiding lines and signs that must be regard for moving in this vector-strategy.

کلیدواژه‌ها [English]

  • doctrine
  • Military Doctrine
  • Military Ideology
  • Military Theory
  • Strategy