کاربرد جغرافیای نظامی در طرحریزی های عملیاتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

جغرافیای نظامی با پیوند زدن عوامل موجود در طبیعت با اصول نظامی باعث می‌شود تا طراحان و مجریان نظامی از مزایای سرشار آنها استفاده برده و برتری خود نسبت به دشمن را القاء نمایند. در طول تاریخ نقش زمین، آب، هوا و اقلیم به عنوان یکی از مهم‌ترین و تأثیر گذارترین عوامل بر راهبردها، نبرد و پشتیبانی نبردها بوده است.
کالینز پیروزی در جنگ‌ها را بدون توجه و بهره‌گیری علمی از جغرافیای نظامی یک امر اتفاقی دانسته و بدین ترتیب بر ارزش این عوامل صحه گذارده است. در بین ویژگی‌های جغرافیایی هر منطقه، ارتفاعات عمده‌ترین نقش را در عملیات ایفاء کرده و به عنوان یک مانع عمده طبیعی و یا برعکس به عنوان یک عامل تقویت کننده در جنگ می‌توانند مؤفقیت نیروها در صحنه نبرد را تأمین نمایند. علاوه بر نقش مهم ارتفاعات در جنگ‌های کلاسیک به عنوان یک عامل تقویت کننده در اختفاء و پوشش، دید و تیر، کنترل معابر و آمادگذاری‌های مخفی در جنگ ناهمتراز هم نقش بسیار عمده و مهمی را در جهت مقابله با توانمندی‌های دشمنان فرامنطقه‌ای ایفاء می‌نمایند. فرسایشی نمودن جنگ، ضربه زدن به دشمن در جهت برهم زدن آرامش و ثبات آنها با استفاده از این عامل مهم طبیعی می‌تواند نقطه اتکایی برای رزمندگان مدافع صحنه نبرد باشد. یکی دیگر از مهم‌ترین عواملی که بایستی به آن توجه ویژه شود استفاده تاکتیکی از جاده‌ها و معابر به عنوان عاملی برای تحرک نیروهای خودی و استفاده از گلوگاه‌ها و کمین‌گاه‌ها به عنوان یک عامل محدود کننده و ضد تحرک برای دشمن مدنظر بوده و می‌بایست در طرح‌ریزی‌ها توجه ویژه‌ای به آن مبذول گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Application of Military Geography in Operational Planning

چکیده [English]

The military geography by joining natural factors with military principles caused that military planers and executors use of their extreme benefits and exact their victory toward the enemy. along the history, role of earth, water, climate and continent affected as one of the most important and the most effective factors on strategies, battle and campaign support.Collins believes "win in wars without attention and scientific exploit of military geography is on chance", thus accepted these factor values. Among the geography traits of every zone, the height perform the most important role in operation and as a main natural impediment or adverse as a reinforced factor in war can secure the force success in campaign. More over the important roll the height in classical wars as a reinforced factor also acts main and important roll upon over-the-local enemies' capabilities in a symmetric war in privacy, cover, view and shot, pathway control and hidden logistic support. War scuffing, butt to enemy for tousling their solace and constancy used of this natural important factor can be a main stay for campaign defender warrior. Other most important factor that be attended is tactical using of roads and pathways as a factor for stimulating of relative forces and using gorges and dens as a cramped factor and anti-stimulus for enemy was noted and attended it in planning.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Military Geography
  • Operational Planning
  • Height
  • Roads & Hank Axis