بررسی اثرات استرس شغلی در بین کارکنان مراقبت پرواز

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیارگروه خلبانی، دانشکده مهندسی و پرواز، دانشگاه افسری امام علی (ع)، تهران، ایران

2 هیئت علمی دانشگاه امام علی (ع)

چکیده

بدلیل اهمیت ایمنی پرواز، شناخت عوامل موثر بر بروز سوانح و رویدادهای هوایی از اهداف مهم صنعت هوانوردی محسوب می شود که در این میان بر نقش عوامل انسانی بسیار تاکید شده است. از جمله عواملی که در بروز سوانح هوایی مطرح است می توان به وجود استرس و فشارهای روحی و روانی متخصصین مختلف صنعت هوایی از جمله مراقبت پرواز اشاره کرد. هدف از پژوهش حاضر، شناخت رابطه بین سخت رویی و استرس شغلی در بین کارکنان مراقبت پرواز است. بدین منظور  جامعه مورد مطالعه این پژوهش را کادر مراقبت پرواز شاغل در سطح استان تهران تشکیل داده ، از این جامعه تعداد 50 نفر، به روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند. جهت جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه استرس شغلی فلیپ و پرسشنامه سخت رویی کوباسا استفاده شد. با استفاده از مدل گام به گام رابطه بین مولفه های کنترل ، چالش و تعهد به طور جداگانه با استرس شغلی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج پژوهش نشان داد که میان دو متغیر استرس شغلی و سخت رویی رابطه معنادار وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study of the effects of occupational stress among flight care staff

نویسندگان [English]

  • M.Abolfazl Mokhtari 1
  • Kazem Imani 2
1 aviation group, Flight and engineering department, Emam Ali university, Tehran, Iran
2 Department of engineering and aviation, assistant professor, university of imam Ali, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Due to the importance of flight safety, recognizing the factors affecting the occurrence of accidents and incidents is one of the major goals of the aeronautical industry. In considering the causes of the occurrence of air affairs on the role of human factors is highly emphasized, among the factors that are involved in the occurrence of air accidents can be the stress and psychological pressures of various industry experts, including flight care. The purpose of this study was to identify the relationship between hardiness and occupational stress among flight care personnel. For this purpose, the study population of this study was a working flight control staff in the province of Tehran, from which 50 people were selected through random sampling. Data were collected from the Flip Job Stress Questionnaire and the Kobasa Hardship Questionnaire. The results of the research show that there is a meaningful relationship between job stress and hardiness between the two variables. Using the step-by-step model, the relationship between control components, challenges and commitment separately was investigated with job stress.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Job stress
  • hard work
  • flight attendant
  • flight safety