تهدیدات بیولوژیکی کشورهای آمریکا ورژیم اشغالگر قدس و ارائه راهکاری مناسب جهت مواجهه با این تهدیدات در ایران.

نوع مقاله: مقاله ترویجی

نویسنده

جانشین مدیر پژوهش های نظری مرکز مطالعات راهبردی و پژوهش های نظری نهاجا

چکیده

هدف این مقاله ارائه راه کارهای مقابله­ای با تهدیدات بیولوژیکی کشورهای آمریکا و اسرائیل جهت آشکارسازی ،پیشگیری، پاسخ به تروریسم بیولوژیک و کاهش عوارض ناشی از این حملات  برای نسل های آینده در ایران می باشد. در این مقاله سعی برآن شده است با استفاده از منابع کتابخانه­ای در گام نخست بیوتروریسم، تهدیدات و عوارض آن تبیین و در گام بعدی به منظور آمادگی مقابله با تهدیدات در سطح ملی و امنیت نیروهای داخلی راه­کارهایی مناسب ارائه گردد. این تحقیق از نظر هدف از نوع تحقیقات کاربردی و از نظر روش جزء تحقیقات توصیفی-تحلیلی است و به روش تحلیل نظام مند انجام شده و در پایان پیشنهاداتی برای مقابله با تهدیدات بیولوژیکی ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Biological Threats of the American Occupation of the Quds Regime and Providing an Appropriate Solution to these Threats in Iran

نویسنده [English]

  • reza eskandary sedighi
The Successor to The ResearchThe Oretical The Ories Of Center For Strategic Studies Of Air Force Of The Army Of The Army of The Islamic Republic Of Iran
چکیده [English]

The.The high yield, cost-effectiveness and living nature of biological agents that Biological Threats of the American Occupation of the Quds Regime and Providing an Appropriate Solution to these Threats in Iran.cause dispersal and proliferation in the contaminated area and area are among the features that make countries more attractive to these agents. In this paper, we have tried to explain the threats and their consequences by using library resources in the first step of bioterrorism and in the next step to provide appropriate solutions in order to prepare for national threats and internal security . The statistical population includes all the available documents and has been studied in full. The purpose of this study is applied research and descriptive-analytical research method and systematic analysis. Therefore, defense against the potentially debilitating effects of an attack requires awareness of the epidemiological principles of biological warfare, and fuller awareness of all aspects of these weapons is needed to ensure the security of the nation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Bio terrorism
  • Biological Weapons
  • doctrine
  • convention
  • Threat