کاربرد مطالعات ژئومورفولوژی در تدوین راهبرد‌های نظامی، دفاعی و امنیتی

نوع مقاله: مقاله ترویجی

نویسندگان

1 محمد علی زنگنه اسدی، دانشیار ژئومورفولوژی دانشکده جغرافیا و علوم محیطی دانشگاه حکیم سبزواری. سبزوار، ایران

2 سبزوار دانشکده جغرافیا دانشگاه حکیم سبزواری

3 دانشجوی دکترای ژئومورفولوژی دانشکده جغرافیا و علوم محیطی دانشگاه حکیم سبزواری. سبزوار، ایران

چکیده

امروزه ژئومورفولوژی نظامی به عنوان یک علم نوین، شایستگی و کاربردی بودن خود را در بحران های سیاسی و بین المللی بروز داده و ارتباط تنگاتنگی میان دو دانش ژئوپولتیک، علوم نظامی و ژئومورفولوژی ایجاد شده است. در این تحقیق با استفاده از اطلاعات، آمار، نقشه ها و تصاویر ماهواره ای منطقه مرزی خراسان شمالی، نقش علم ژئومورفولوژی در تدوین راهبرد­های نظامی، دفاعی و امنیتی در این منطقه مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج نشان داد دو تنگه سارانی و باجگیران و بستر رودخانه سومبار و چندیر محدوده های حساس ژئوپلتیکی از نقطه نظر پدافند غیر عامل محسوب می­شوند و هرگونه اجرای راهبرد نظامی، دفاعی و امنیتی، بدون شناخت و تحلیل های ژئومورفولوژیکی، محکوم به شکست است. لذا استفاده از مدل های رقومی و ارتفاعی، نقشه های ژئومورفولوژی نظامی، سیستم اطلاعات جغرافیایی ، سنجش از دور ، مدل­های مسیر یابی، مکانیابی، طراحی حوزه دید در اجرای هرگونه عملیلات آفندی و پدافندی الزامی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Application of geomorphological studies in the strategies of military, defense and security

نویسندگان [English]

  • mohammad ali zanganeh asadi 1
  • ebrahim taghavi moghadam 2
  • f beramali 3
1 -Associate Professor Geomorphology of Hakim Sabzevari University, Sabzevar
2 sabzevar
3 PhD student in Geomorphology, Hakim Sabzevari University, Sabzevar
چکیده [English]

Awareness of military and security strategies against foreign threats has been taken into consideration since the beginning of the formation of civilizations. military geography has been a leading and decisive science in all scenes, conflicts and international conflicts, and some of the conquerors of the commanders have called geography warlords. Today, military geomorphology has emerged as a modern science of merit and applicability in political and international crises, and a close connection has been made between geopolitical knowledge, military science and geomorphology. In this research, using the information, statistics, maps, satellite images, the role of geomorphology in the formulation of military, defense and security strategies was evaluated. According to the study, it was determined that any military, defense and security strategy implementation without geomorphologic analysis is condemned to failure. Therefore, using digital and high-altitude (DEM) models, military geomorphologic maps, geographic information system (GIS) ), Remote sensing (RS), Route optimization, and Site Selection, the View Shed design is mandatory for any offensive and defensive operations.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Strategy
  • Defense
  • Geo-morphology
  • Location
  • Border