چالش‌های تدوین آئین‌نامه‌های عملیات مشترک و راه‌های برون‌رفت از آن‌ها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیئت علمی دانشگاه فرماندهی و ستاد ارتش جمهوری اسلامی ایران، تهران، ایران.

10.22034/qjmst.2024.1972659.1812

چکیده

مقاله حاضر، حاصل کار پژوهشی و از دسته تحقیقات کاربردی است که با هدف تبیین چالش‌های تدوین آئین‌نامه‌های عملیات مشترک و راه‌های برون‌رفت از آن‌ها نگارش شده، جامعه آماری شامل اسناد و مدارک و 15 تن از خبرگان ارتش و نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران بوده که به روش تمام‌شمار نمونه‌گیری شده‌اند. روش تحقیق؛ توصیفی – موردی و داده‌های آن با ترکیبی از روش‌های کتابخانه‌ای و میدانی و با ابزارهای فیش‌برداری از اسناد و مدارک، مصاحبه با صاحب‌نظران و توزیع پرسشنامه گردآوری شده است. داده‌های کیفی با روش کیفی و داده‌های کمی با استفاده از نرم‌افزار اس پی اس اس تجزیه و تحلیل شده‌اند. برخی از مهم‌ترین یافته‌های تحقیق شامل: عدم فهم و درک معنایی، مفاهیم و تعاریف مشترک از آئین‌نامه و حدود آن و رابطه بین آئین‌نامه، رهنامه، استراتژی (راهبرد)، دستورالعمل، بخشنامه، اساسنامه، سیاست و تدبیر؛ نبود رهنامه راهبردی و عملیاتی نیرویی؛ فقر منابع در حوزه عملیات مشترک؛ عدم وجود دانش کافی در خصوص نیروی مشترک و عملیات مشترک بین تدوین‌گران؛ عدم وجود دکترین بالادستی؛ وجود چالش‌های تدوین آئین‌نامه‌های نیرویی؛ کمبود نیروی انسانی مسلط و توانمند در حوزة نیروی مشترک و عملیات مشترک؛ فرهنگ سازمانی ضعیف در کار گروهی و مشترک؛ تعارض سازمانی به جای فرصت، تهدید است؛ انحصاری بودن تدوین آئین‌نامه در معاونت تربیت و آموزش؛ عدم استفاده کامل از خرد جمعی؛ تعصب نیرویی و ... هستند. در پایان، برای رفع چالش‌ها 12 پیشنهاد ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Challenges of drafting joint operation regulation and ways out of them

نویسنده [English]

  • Ali Niazi
Faculty member of Army Command and Staff University. Tehran. Iran.
چکیده [English]

Objective: This article is the result of a research work that was written with the aim of explaining the challenges of developing joint operation regulations and the ways out of them.
Method: The research method is the type of applied research, the descriptive – case research method and its mixed approach.
Findings: The statistical population includes documents and 15 experts of the army and armed forces of the Islamic Republic of Iran, who were sampled using the full number method. Experts and distribution of the questionnaire have been collected, Qualitative data have been analyzed using Qualitative methods and quantitative data have been analyzed using SPSS software.
Conclusion: Some of the most important results of the research include the lack of understanding and understanding of the meaning, common concepts, and definitions of the regulations and their limits and the relationship between the regulations, doctrine, strategy, instructions, policy, and planning; lack of strategic and operational force doctrine; lack of resources in the field of joint operations; Lack of sufficient knowledge about joint forces and joint operations among editors; Absence of higher doctrine; the existence of challenges in drafting force regulations; lack of competent human resources in the field of joint forces and joint operations; Weak organizational culture in teamwork and joint work; Organizational conflict is a threat instead of an opportunity; The exclusivity of drafting regulations in the department of Education and Training; Failure to fully use collective wisdom; Force bias and ...

کلیدواژه‌ها [English]

  • Challenges
  • compilation
  • joint operation regulations
  • way out