شناسایی شیوه های نوین پایش مرز با تاکید بر فناوری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشگاه علوم انتظامی امین، تهران، ایران

2 گروه هوایی دانشگاه علوم انتظامی امین، تهران، ایران.

3 عضو انجمن پژوهش‌های انتظامی ایران و مدرس دانشگاه علوم انتظامی امین

10.22034/qjmst.2024.561882.1787

چکیده

امروزه نقش موثر فناوری‌های نوین در کنترل و پایش مرزها برای همگان روشن و پرواضح است. تحقیق حاضر با هدف شناسایی شیوه‌های نوین پایش مرز با تاکید بر فناوری‌ انجام شد. این مطالعه از نظر هدف کاربردی، از لحاظ روش آمیخته و از لحاظ گرد-آوری آمار و اطلاعات به صورت میدانی و از طریق مصاحبه و ابزار پرسشنامه تهیه شد. مشارکت‌کنندگان پژوهش در بخش کیفی شامل 18 نفر از خبرگان پلیس مرزبانی فراجا، پلیس هوا فراجا و پلیس پهپاد فراجا بوده که به روش قضاوتی هدفمند انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده‌ها مصاحبه نیمه ساختاریافته بود. جامعة ‌آماری بخش کمی کارشناسان پلیسهای تخصصی فراجا، فرماندهی مرزبانی، هوافراجا و پهپاد فراجا و به تعداد 72 نفر بوده که به صورت تمام‌شمار به عنوان اعضای نمونه آماری بخش کیفی انتخاب و به پرسشنامة محقق ساخته روا و پایای تحقیق پاسخ دادند. در تحقیق حاضر به جهت تحلیل داده‌های کیفی از روش تحلیل مضمونی در بستر نرم‌افزار MAXQDA و برای تحلیل توصیفی و استنباطی داده‌های حاصل از بخش کمی از نرم افزار SPSS استفاده گردید. یافته‌ها منجربه شناسایی 29 مضمون پایه‌ای، 15 مضمون سازمان‌دهنده و 3 مضمون فراگیر در جهت شناسایی شیوه‌های نوین پایش مرز با تاکید بر فناوری‌های نوین گردید. نتایج نشان داد که مضامین فراگیر شناسایی شده در قالب شیوه‌های 1- هوایی، 2- اپتیکی و 3- الکترونیکی، می‌توانند نقش بسزایی در پایش مرز داشته و پیش‏بین‌های مناسبی برای پایش فناورانه مرزهای جمهوری اسلامی ایران تلقی گردند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Identifying new methods of border monitoring with emphasis on new technologies

نویسندگان [English]

  • ali mirzaee kahagh 1
  • alireza sekhavatbenis 2
  • ebrahim ghorbani 3
1 Faculty member of Amin University of Police Sciences, Tehran, Iran
2 Lecturer at Amin University of Police Sciences
3 Member of Iran Law Enforcement Research Association and Lecturer of Amin University of Law Enforcement Sciences
چکیده [English]

The main pillar of national security is to have borders with stable security. This study was prepared in terms of practical purpose, in terms of mixed methods and in terms of collecting statistics and information in the field and through interviews and questionnaire tools. The research participants in the qualitative part included 18 experts from the Faraja border police, Faraja air police and Faraja drone police who were selected by a purposeful judgment method. The data collection tool was a semi-structured interview. The statistical community of the quantitative part of the experts of Faraja specialized police, border guard command, Faraja air force and UAV and there are 72 people who were selected as the members of the statistical sample of the qualitative part and answered the valid and valid questionnaire of the researcher. In this research, the thematic analysis method was used in MAXQDA software to analyze the qualitative data, and SPSS software was used for the descriptive and inferential analysis of the data obtained from the quantitative part. The findings led to the identification of 29 basic themes, 15 organizing themes and 3 comprehensive themes in order to identify new border monitoring methods with emphasis on new technologies. The results showed that the universal themes identified in the form of 1- aerial, 2- optical and 3- electronic methods can play a significant role in border monitoring and are suitable predictors for the technological monitoring of the borders of the Islamic Republic of Iran. be considered

کلیدواژه‌ها [English]

  • new technology
  • monitoring
  • border
  • control