تاثیر تهدیدهای سلفی گری در عراق بر امنبت نظامی جمهوری اسلامی ایران و ارائه راهبرد مناسب

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 هیات علمی دانشگاه فرماندهی و ستاد آجا

2 استادیار دانشگاه دفاع ملی، تهران، ایران.

3 نویسنده مسئول، دانشجوی دکتری مدیریت دفاعی دانشگاه فرماندهی و ستاد ارتش، تهران، ایران.

10.22034/qjmst.2024.561652.1772

چکیده

ﻳﻜﻲ از مهم‌ترین رویدادهای فکری در ﺟﻬﺎن اﺳـﻼم ﻇﻬـﻮر اﻧﺪﻳﺸـﻪ سلفی‌گری اﺳـﺖ. اﻳـﻦ ﺟﺮﻳﺎن به‌عنوان ﻳﻚ ﻧﻈﺎم (اﻋﺘﻘﺎدی، ﻣﺬﻫﺒﻲ) ﻫـﻮﻳﺘﻲ ﺧﺎص دارد، ﻛـﻪ ﺑﺎ دوﻗﻄﺒﻲ ﻛﺮدن ﺟﻬﺎن اﺳﻼم می‌تواند ﺿﻤﻦ ﻣﺨﺪوش ﻛﺮدن وﺣﺪت اﺳﻼﻣﻲ، ﺛﺒﺎت ﺟﻮاﻣﻊ اﺳﻼﻣﻲ را ﺑﺮﻫﻢ زده و از اﻳـﻦ ﻃﺮﻳـﻖ اﻣﻨﻴـﺖ ﻛﺸـﻮرﻫﺎی اﺳـﻼﻣﻲ را ﺑـﺎ ﭼﺎﻟﺶ ﻣﻮاﺟﻪ ‌کند. در این میان، عراق با موقعیت حساس و وابستگی‌های متقابل با جمهوری اسلامی ایران، یکی از معدود کشورهایی است که از بدو شکل‌گیری ایدة سلفی و سلفی‌گری درگیر آن بوده است.
ﺑـﺮ اﺳـﺎس ﻧﺘـﺎﻳﺞ به‌دست‌آمده وﺿﻌﻴﺖ اﻳﺮان در ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ جریان‌های ﺗﻜﻔﻴﺮی در حالت تهاجمی خفیف بوده و نشان‌می‌دهدکه؛ نیاز به حداکثر استفاده از فرصت‌های محیطی و با اتکا به نقاط قوت برای مقابله با تهدیدات سلفی و بهبود وضعیت فعلی اقدام نماید. این تحقیق باهدف دستیابی به راهبردهای مقابله با تأثیر تهدیدهای سلفی‌گری در عراق بر امنیت نظامی جمهوری اسلامی ایران انجام‌شده است. پژوهش حاضر از نوع کاربردی و به روش توصیفی انجام‌شده است.
مؤلفه‌های تأثیر تهدیدهای سلفی‌گری در عراق بر امنیت نظامی ایران پس از مطالعات کتابخانه‌ای تدوین و در مورد تأیید آن از خبرگان امر، نظرخواهی گردیده و مؤلفه‌ها و شاخص‌ها مورد ارزیابی واقع‌شده است. سپس به‌منظور بررسی وضعیت موجود و اهمیت آن‌ها پرسش‌نامه تنظیم و بین افراد جامعه توزیع و داده‌های موردنیاز جمع‌آوری گردیده است که در دو بخش آمار توصیفی و آمار استنباطی مورد تجزیه‌وتحلیل و بررسی قرارگرفته و در ادامه با استفاده از روش سوآت راهبردها تعیین و درنهایت با استفاده از روش تاپ سیس این راهبردها اولویت‌بندی شده است.
ه است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

"The impact of salafism threats in Iraq on the military security of the Islamic republic of Iran and providing a suitable strategy"

نویسندگان [English]

  • abbas jafarinia 1
  • mohsen moradian 2
  • Nader Torkashvand 3
1 faculty member of the AJA Command and staff University
2 Assistant Professor, Higher National Defense University, Tehran, Iran.
3 Corresponding Author, Doctoral student of Defense Management, Army Command and Staff University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Abstract One of the most important factors of sedition in the Islamic world is the emergence of Salafist thought. This current, as a system (belief and religion), has a special identity that, by polarizing the Islamic world, while distorting Islamic unity, can upset the stability and balance of Islamic societies and thus the security of Islamic countries by Faces a challenge. Iraq with its sensitive and geoplotical of position of deep interdependencies with Iran. According to the results, the situation of the Islamic Republic of Iran in the face of takfiri currents in a state of aggression is mild and shows that; it is necessary to take maximum advantage of environmental opportunities and rely on strengths to deal with emerging environmental threats and improve the current state of regional defense performance. This study aims to achieve strategies to deal with the impact of salafism threats in Iraq on the military security of the Islamic republic of Iran. The present study is an application-developmental and descriptive method. Components of the impact of salafism threats in Iraq on military security, after studying the library and compiled for approval by experts, the components and indicators have been evaluated. Then, in order to evaluate the current situation and their importance, a questionnaire was prepared and distributed among the members of the community and the required data were collected. The descriptive statistics and inferential statistics section were analyzed and then using the SWOT method. Strategies are determined and finally prioritized using TOPSIS method.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Military Security
  • Islamic Republic of Iran
  • Threat
  • Salafism