شناسائی و اولویت‌بندی عوامل مفهوم غبار و اصطکاک در جنگ نوین

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار، گروه مدیریت، دانشکده فرماندهی و کنترل، دانشگاه پدافند هوایی خاتم‌الانبیاء(ص)، تهران، ایران.

10.22034/qjmst.2024.1971763.1801

چکیده

هدف: فضای سرشار از عدم قطعیت، پیچیده و مبهم تأثیر مستقیمی در میدان جنگ دارد؛ زیرا باعث ازدست‌رفتن روحیه‌ی نظامیان و سربازان و حتی شهروندان شده و تهدیدی واقعی برای نیروهایی است که در شرایط سخت جنگی به نبردشان ادامه می‌دهند. این مقاله به بررسی مفاهیم غبار و اصطکاک در جنگ از منظر یکی از نظریه‌پردازان نظامی به نام «کلاوزویتس» پرداخته است و  شناسایی و تبیین عوامل و عناصر تشکیل‌دهنده غبار و اصطکاک در نبرد‌های امروزی هدف این تحقیق است.
روش: این پژوهش آمیخته و از حیث هدف، کاربردی و به‌صورت موردی در حوزه جنگ انجام شده است. جامعه آماری خبرگان، کلیه اساتید و فرماندهان نظامی می‌باشد که در این حوزه فعالیت داشته و به‌صورت گلوله برفی تعداد 21 نفر به‌عنوان نمونه انتخاب شدند و پرسش­نامه­های مربوطه بین جامعه آماری به‌صورت تمام شمار توزیع و با استفاده رویکرد دلفی فازی، 12 مؤلفه شناسایی و اولویت‌بندی شدند.
یافته‌­ها: مفهوم غبار یا اصطکاک در جنگ به‌دشواری تصمیم‌گیری در میانه درگیری‌ها اشاره دارد. تصمیمات فرماندهان جنگی در حالت ابهام و عدم قطعیت نمی‌تواند تصمیمات صحیحی باشد؛ زیرا آنان برای پیروزی در جنگ و داشتن عملکردی قوی و مطمئن، باید به تصویر کلی و صحیحی از صحنه نبرد دست پیدا کنند.
نتیجه­‌گیری: عواملی همچون تهدیدات فضای سایبر، عدم اطلاعات و یا اشباع اطلاعاتی، معایب فناوری و انقلاب در امور نظامی موجب خلق ابهام، عدم قطعیت و غبار و اصطکاک مدنظر کلاوزویتس در جنگ‌های امروزی می­گردد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Identifying and prioritizing the factors of the concept of dust and friction in the modern war

نویسنده [English]

  • Reza Shamloo
Assistant Professor, Department of management, Faculty of Command and control, Khatam Al-Anbia University of Air Defense, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Objective:The space full of uncertainty, complex and ambiguous has a direct impact on the battlefield; Because it has caused the loss of morale of the military and soldiers and even citizens and is a real threat to the forces that continue to fight in difficult war conditions. Article examines the concepts of dust and friction in war from the perspective of one of the military theorists named "Clausewitz", identifying and explaining the factors and elements that make up dust and friction in today's battles is the goal of research.
Method: Research is mixed and applied and it has been done as a case in the field of war. The statistical population of experts is all professors and commanders who have been active in this field, 21 people were selected as a sample in the form of snowball, the relevant questionnaires were distributed among the statistical population in full and fuzzy Delphi approach, 12 The components were identified and prioritized.
Findings:The concept of dust and friction in war refers to the difficulty of making decisions in battlefield. The decisions of war commanders in a state of ambiguity and uncertainty cannot be correct decisions; Because in order to win the war and have a strong and reliable performance, they must get complete and correct picture of the battle scene.
Conclusion:The factors such as threats of cyber space, lack or saturation of information, technological disadvantages and revolution in military affairs cause ambiguity  uncertainty and dust and friction in today's wars.

کلیدواژه‌ها [English]

  • War
  • friction
  • dust
  • Clausewitz theory