بررسی عوامل بازدارنده و تسهیل کننده رفتار شهروندی سازمانی؛ مورد مطالعه: یگان ارتش جمهوری اسلامی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.

2 کارشناس ارشد، گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت، دانشگاه پیام‌ نور، تهران، ایران.

10.22034/qjmst.2024.2014926.1965

چکیده

هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی عوامل بازدارنده و تسهیل کننده رفتار شهروندی سازمانی در گروهانی از ارتش جمهوری اسلامی ایران انجام شد.
روش: این مطالعه از نظر نوع، کاربردی و از نظر نحوه گردآوری داده‌ها، توصیفی- پیمایشی بود و جامعه آماری آن یک گروهان از ارتش جمهوری اسلامی ایران (100 نفر) بود که به دلیل پایین بودن حجم جامعه، 100 نفر از طریق سرشماری انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده‌ها در این پژوهش، پرسشنامه‌های استاندارد و روش تحلیل مورد استفاده در این پژوهش، تکنیک مدل‌یابی معادلات ساختاری بود.
یافته‌ها: یافته‌های پژوهش نشان داد که ابهام نقش و در پی آن مسخ شخصیت، عامل بازدارنده‌ در رفتار شهروندی سازمانی خدمت محور هستند. همچنین تعارض نقش و در پی آن مسخ شخصیت، عامل بازدارنده‌ در رفتار شهروندی سازمانی خدمت محور هستند. علی رغم آن، مبادله رهبر- عضو در تاثیر ابهام نقش بر رفتار شهروندی سازمانی خدمت محور و همچنین در تاثیر تعارض نقش بر رفتار شهروندی سازمانی خدمت محور و همچنین در تاثیر مسخ شخصیت بر رفتار شهروندی سازمانی خدمت محور نقش تسهیل‌کننده دارد؛ و در نهایت سرمایه اجتماعی نقش تعدیل‌گر دارد و عامل تسهیل‌کننده‌ی رفتار شهروندی سازمانی خدمت محور می‌باشد.
نتیجه‌گیری: نتایج پژوهش نشان داد که رهبران باید در تدوین استراتژی‌های خود به این نکته توجه داشته باشند که داشتن راهبردهایی مانند تقویت سرمایه اجتماعی و افزایش کیفیت مبادله رهبر- عضو، می‌تواند تاثیر عوامل منفی استرس‌زای نقش را کاهش داده و متعاقبا باعث سوق دادن کارکنان به انجام رفتارهای شهروندی سازمانی خدمت‌محور شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Examining the Inhibiting and Facilitating Factors of Organizational Citizenship Behavior; Case study: Army Unit of Islamic Republic of Iran

نویسندگان [English]

  • Marziyeh Dehghanizadeh 1
  • Hadi Soleymani Nameghi 2
1 Assistant Professor, Department of Public Administration, Faculty of Management, Payame Noor University, Tehran, Iran.
2 MA. Department of Public Administration, Faculty of Management, Payame Noor University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Objective:The present study was conducted with aim of examining inhibiting and facilitating factors of organizational citizenship behavior in a group of Army of the Islamic Republic of Iran.
Methodology: This study was applied in terms of type and descriptive-survey in terms of data collection, and its statistical population was a detachment of Army of the Islamic Republic of Iran (100 people), which due to small size of the population, 100 people were selected through enumeration. The tool for collecting data in this research was standard questionnaires and analysis method used in this research was the structural equation modeling technique.
Findings: The findings of the research showed that role ambiguity and subsequent depersonalization are inhibiting factors in service-oriented organizational citizenship behavior. Also, role conflict and subsequent depersonalization are the inhibiting factor in service-oriented organizational citizenship behavior. In spite of, the leader-member exchange has a facilitating role in the effect of role ambiguity on service-oriented organizational citizenship behavior and also in the effect of role conflict on service-oriented organizational citizenship behavior and also in the effect of depersonalization on service-oriented organizational citizenship behavior; and finally social capital has a moderating role and is a facilitating factor of service-oriented organizational citizenship behavior.
Conclusion: The research results showed that leaders should in formulating their strategies, to pay attention to the fact that having strategies such as strengthening social capital and increasing the quality of leader-member exchange can reduce the impact of negative role stressors and subsequently lead employees to perform service-oriented organizational citizenship behaviors.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Role Ambiguity
  • Organizational Citizenship Behavior
  • Social Capital
  • Leader-member Exchange
  • Depersonalization