بررسی سواری رایگان ناشی از صادرات تسلیحات در یک اتحادیه نظامی: مطالعه کشورهای عضو ناتو

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش‌آموخته دکتری اقتصاد بخش عمومی، گروه اقتصاد، دانشکده علوم اقتصادی و اداری، دانشگاه لرستان، خرم‌آباد، ایران.

2 استادیار، گروه اقتصاد، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.

10.22034/qjmst.2024.562601.1781

چکیده

هدف: سواری رایگان ناشی از صادرات تسلیحات به این موضوع اشاره دارد که کشورهای صادرکننده تسلیحات می‌توانند با صدور سلاح و تجهیزات نظامی به کشورهای متحد نظامی خود، از طریق بهره‌مندی از اثرات خارجی امنیتی مثبت اعمال‌شده توسط این کشورها، هزینه‌های نظامی خود را کاهش دهند. در این راستا، هدف اصلی این مقاله بررسی سواری رایگان ناشی از صادرات تسلیحات بین کشورهای عضو ناتو به‌عنوان بزرگ‌ترین پیمان نظامی جهان طی دور‌ه‌ی زمانی 2018-1995 می‌باشد.
روش: روش تحقیق، توصیفی تحلیلی است که در قسمت توصیف از روش اسنادی استفاده شده و بخش تحلیل متکی بر مفاهیم اقتصادسنجی است. برای نیل به هدف تحقیق، تأثیر صادرات تسلیحات بین کشورهای عضو ناتو بر هزینه‌های نظامی این کشورها در کنار سایر عوامل مؤثر، به‌صورت مدل‌های پانل ایستا و پانل پویا مدل‌سازی شده است.
یافته‌ها: نتایج تجربی با استفاده از برآوردگرهای اثرات ثابت (FE) و گشتاورهای تعمیم‌یافته (GMM) نشان می‌دهد که صادرات تسلیحات کشورهای عضو ناتو به سایر کشورهای عضو این پیمان، اثر منفی و معناداری بر هزینه‌های نظامی داشته است. بر اساس سایر نتایج، دیگر عوامل مؤثر بر هزینه‌های نظامی کشورهای ناتو از معناداری و علامت انتظاری لازم برخوردار می‌باشند که نشان‌دهنده استحکام نتایج است.
نتیجه‌گیری: صادرات سلاح به کشورهای متحد نظامی، ضمن ایجاد درآمدهای ارزی، می‌تواند از طریق ایجاد اثرات خارجی امنیتی مثبت، باعث کاهش هزینه‌های نظامی و تخصیص مجدد این هزینه‌ها به سایر بخش‌های محرک رشد اقتصادی شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Examining the Free Riding of Arms Exports in a Military Alliance: Study of NATO Member Countries

نویسندگان [English]

  • Abolghasem Golkhandan 1
  • Sahebe Mohammadian Mansoor 2
1 , Ph.D. in Public Sector Economics, Department of Economic, Faculty of Economics and Administrative, University of Lorestan, Khoram Abad, Iran.
2 Assistants Professor, Department of Economics, Payame Noor University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Objective: Free riding in arms exports refers to the phenomenon wherein arms-exporting countries can reduce their military spending by exporting arms and military equipment to their allies. This allows them to benefit from the positive security effects created by these countries. The main objective of this article is to analyze the occurrence of free riding in arms exports among NATO countries, which is considered the largest military treaty in the world, during the period from 1995 to 2018.
Methodology: The research method used is descriptive and analytical. The description part utilizes the Document method, while the analysis part relies on econometric concepts. In order to achieve the research purpose, the impact of arms exports between NATO member countries on their military expenditure, along with other influential factors, has been modeled using static panel and dynamic panel models.
Findings: Empirical results using fixed effects (FE) and generalized method of moments (GMM) estimators show that arms exports from NATO member countries to other member countries of this treaty had a significant negative effect on military expenditure. Other results also indicate that other factors affecting the military expenditures of NATO countries are significant and have the expected sign, which confirms the robustness of the results.
Originality: it can be said that exporting weapons to allied military countries not only generates foreign exchange earnings but also reduces military expenditure. This reduction allows for the reallocation of these costs to other sectors that stimulate economic growth through the creation of positive security externalities effects.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Free Riding
  • Military Expenditure
  • Arms Exports
  • Security Externalities Effects
  • Panel Data