شناسایی مؤلفه‌های مرجعیت علمی در علوم و فناوری دریایی در گام دوم انقلاب اسلامی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار گروه مدیریت آموزشی، دانشکده مدیریت و کمیسر دریایی، دانشگاه علوم دریایی امام خمینی(ره)، نوشهر، ایران.

10.22034/qjmst.2024.561918.1776

چکیده

هدف: هدف از پژوهش حاضر شناسایی مؤلفه‌­های مرجعیت علمی در علوم و فناوری دریایی کشور می‌­باشد.
روش: این پژوهش از نوع آمیخته بوده و به روش پیمایشی انجام شده است. جامعه آماری در بخش کیفی پژوهش تعداد 8 نفر از افراد صاحب‌نظر در حوزه علوم دریایی بودند که با استفاده از روش تحلیل محتوا مقوله‌­های مرجعیت علوم و فناوری دریایی مشخص گردیدند. در بخش کمی پژوهش و در یک جامعه آماری شامل استادان و صاحب‌نظران خبره در علوم دریایی، کارشناسان علوم دریایی در سازمان بنادر و دریانوردی و فرماندهان نیروی دریایی به تعداد 160 نفر بودند که نمونه‌گیری  به صورت تصادفی طبقه­‌ای انجام گرفت، رتبه­‌بندی مقوله­‌ها در نمونه آماری مورد بررسی قرار گرفته و با کمک نرم افزار آماری لیزرل یافته­‌ها مورد تحلیل قرار گرفتند.
یافته‌­ها: یافته‌­های پژوهش نشان­دهنده شش مقوله اصلی مرجعیت علوم و فناوری دریایی شامل سیاست‌گذاری ویژه در علوم و فناوری‌­های دریایی، داشتن متولی مشخص در حوزه دریا، فرهنگ دریایی، رویکرد فرایندی در مرجعیت علوم و فناوری دریایی، تمدن دریایی و دیپلماسی دریایی می باشد.
نتیجه گیری: 6 مقوله اصلی به همراه 26 مقوله فرعی دیگر در قالب الگوی شبکه­‌ای مرجعیت علمی در علوم و فناوری دریایی ارائه گردیدند که در صورت عملیاتی شدن این الگو انتظار رسیدن ایران به مرجعیت علوم و فناوری دریایی در گام دوم انقلاب میسر می‌­باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Identifying the components of scientific authority in marine science and technology in the second step of the Islamic revolution

نویسنده [English]

 • Alireza Alipour
Associate Professor of Educational Management , Faculty of Management and maritime Commissioner, University of Imam Khomeini Marine Sciences, Noshahr, Iran.
چکیده [English]

Objective: The reason for the current research is to distinguish the components of scientific authority in marine science and technology of the nation
Methodology:This research is mixed exploratory(quantitative and subjective) and has been done by survey methods. The statistical population in the qualitative part of the inquiry were eight members. In the quantitative part of the research, sampling of a statistical population of 180 people including professors and experts in marine sciences, Ports and Maritime Organization marine science experts and naval commanders was randomly done. The classification of the categories within the statistical test was explored, and in addition, the discoveries were analyzed with the assistance of Lisrel software.
Findings: The discoveries of the investigation showed the six fundamental categories of the authority of marine science and technology, counting extraordinary approaches in marine science and technology, having a particular trustee within the field of the ocean, sea culture, a process approach within the specialist of marine science and technology, maritime civilization and maritime discretion.
Originality: These 6 primary categories together with 26 other subcategories were displayed within the frame of an organized show of scientific authority in marine science and technology

کلیدواژه‌ها [English]

 • Sea
 • scientific authority
 • marine science and technology
 • امام خامنه­ای، سید علی.(1397). بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی، قابل دسترسی در سایت https://farsi.khamenei.ir
 • امام خامنه ای، سید علی.(1391). بیانات در دیدار شرکت‌کنندگان در اجلاس جهانی اساتید دانشگاه‌های جهان اسلام و بیداری اسلامی، قابل دسترسی در سایت https://farsi.khamenei.ir
 • امام خامنه ای سید علی.­(1387). بیانات در دیدار اساتید و دانشجویان در دانشگاه علم و صنعت، قابل دسترسی در سایت https://farsi.khamenei.ir
 • امام خامنه ای، سید علی.­(1391). بیانات در مراسم تحلیف و دانش آموختگی دانشجویان دانشگاه­های افسری آجا در دانشگاه علوم دریایی امام خمینی(ره)، قابل دسترسی در سایت https://farsi.khamenei.ir
 • امام خامنه ای، سید علی.­(1388). بیانات در مراسم تحلیف و دانش آموختگی دانشجویان دانشگاه­های افسری آجا در دانشگاه علوم دریایی امام خمینی(ره)، قابل دسترسی در سایت https://farsi.khamenei.ir
 • امام خامنه ای، سید علی.­(1388). بیانات در مراسم الحاق ناوشکن جماران در بندرعباس، قابل دسترسی در سایت https://farsi.khamenei.ir
 • بختیاری، ایرج.(1401). دفاع دانش­بنیان در برابر تهدیدات آینده با تاکید بر ویژگی­ها و عوامل الزام آور، فصلنامه آینده پژوهی دفاعی، 7(25): 31-7.
 • تولایی، روح اله.(1387). مرجعیت علمی و رسالت دانشگاه امام صادق(ع )، مجموعه مقالات همایش به سوی مرجعیت علمی، تهران:  مرکز تحقیقات دانشگاه امام صادق.
 • تابان، محمد؛ یاسینی، علی؛ شیری، اردشیر؛ محمدی، اسفندیار.(1395). طراحی و تبیین الگوی مرجعیت علمی در آموزش عالی ایران بر اساس زندگینامه اندیشمندان کشور با رویکرد تحلیل مضمون، فصلنامه مطالعات دانش شناسی، 2(6): 40- 21.
 • قبادی، عبدالمجید­.(1385). مرجعیت علمـی بـا رویکـرد اسـلامی ، روزنامــه رســالت، صــفحه 18 مــورخ 14/5/1385، قابــل دســترس در: https://www.magiran.com/article/1163566
 • عالی­پور، علیرضا.(1399). تبیین نظریه تمدن دریایی در راستای تمدن سازی نظام جمهوری اسلامی در گام دوم انقلاب اسلامی، فصلنامه علوم و فنون نظامی، 16(54): 26- 5.
 • عالی­پور، علیرضا.(1401). الگوی توسعه علوم و فناوری دریایی کشور مبتنی بر بیانات مقام معظم رهبری(مدیریت ظله العالی)، فصلنامه علوم و فناوری دریا، 26(103): 67- 51.

 

 • علوی، سید علی.( 1387). فراز و فرود مرجعیـت علمـی در ایـران؛ درآمدی بر عوامل تاثیرگذار بر مرجعیت علمی ایرانیان در آینده، مجموعـه مقالات همایش به سوی مرجعیـت علمـی، مرکـز تحقیقـات دانشـگاه امـام صـادق (ع)، پژوهشــکده مطالعــات فرهنگـی وزارت علــوم، تحقیقــات و فناوری، صص. 46-30.
 • گروه مطالعات و برنامه‌ریزی راهبردی، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، ستاد توسعه فناوری و صنایع دانش‌بنیان دریایی.(1396). ترجمه کتاب آینده فناوری‌های دریایی.
 • موحدی موسوی، علی اکبر.(1400). دیپلماسی علمی و مرجعیت علمی، مجله نشاء علم، 12(1): 1-1.
 • مکارم شیرازی، ناصر.(1366). تفسیر نمونه، قم: انتشارات دارالکتب اسلامیه.
 • رهبر، فرهاد؛ حسین زاده، حسن.(1395). نقش اقتدار و مرجعیت علمی در امنیت و منافع ملی با نگاه به اصول و آرمان‌های انقلاب اسلامی، فصلنامه مطالعات انقلاب اسلامی، 13(44): 188-167.
 • زرقانی، هادی؛ قلی زاده، معصومه.(1391). بررسی و تحلیل نقش و جایگاه استراتژیک سواحل مکران، اولین همایش ملی توسعه سواحل مکران و اقتدار دریایی جمهوری اسلامی ایران- چابهار.
 • وزیری، اسماعیل؛ صبوری،علی اکبر.(1400). تعاملا­ت علمی بین­المللی، پیشران دیپلماسی علم و  فناور­ی، نشریه نشاء علم، 12(1): 20- 1.
 • یزدانی، شهرام؛ سیاه تیر، مریم؛ حسینی، مریم.(1399). تحلیل گفتمان مرجعیت علمی در ایران، فصلنامه طب و تزکیه، 29(3): 195- 183.
 • Directorate-General for Research and Innovation.(2022). Science, research and innovation performance of the EU 2022 – Building a sustainable future in uncertain times European Commission, European Commission B-1049 Brussels Manuscript July 2022.
 • Directorate of Indigenisation , Indian Naval Indigenisation Plan(INIP)- 2015-2030,https://www.indiannavy.nic.in
 • Meirong, Z;Ping,W; Lianbing, D.(2022). Research on the factorial effect of science and technology innovation (STI) policy mix using multifactor analysis of variance (ANOVA), Journal of Innovation & Knowledge, 7(4). 1-8.
 • Jinglei, W; Xiao, M­; Yixuan, Z ; Jing, Za; Mohammad, H.(2022). Impact of scientific and technological innovation policies on innovation efficiency of high-technology industrial parks e A dual analysis with linear regression and QCA, International Journal of Innovation Studies, 6­: 169e182

 

 • John F. Sargent Jr.(2018). Defense Science and Technology Funding, Congressional Research Service 7-5700 www.crs.gov R45110
 • Navy Staff .(2017). The Brazilian Navy Science, technology and innovation strategy Brazilian Navy - Naval Staff.
 • John M. Richardson.(2020).  The Future Navy , Naval Research and Development:A Framework for Accelerating to the Navy & Marine Corps After Next. https://media.defense.gov/2020/May
 • Shenoi, R.A, Bowker,J.A.(2015). global marine technology trends, Fluid Structure Interactions Group, University of Southampton Instituional Repository.