الگوی ارزیابی عملکرد کارکنان ارتش جمهوری اسلامی ایران در عملیات مشترک

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت دفاعی دانشگاه فرماندهی و ستاد آجا،

2 استادیار دانشگاه عالی دفاع ملی، تهران، ایران.

3 استادیار دانشگاه فرماندهی و ستاد ارتش، تهران، ایران.

4 عضو هیئت علمی دانشگاه فرماندهی و ستاد آجا، تهران، ایران.

10.22034/qjmst.2023.1990555.1852

چکیده

الگوی ارزیابی عملکرد کارکنان فرآیند بسیار پیچیده، حساس و دارای جایگاه ویژه در ستاد آجا برای نیل به اهداف عالیه دارد. هدف اصلی این پژوهش طراحی الگوی ارزیابی عملکرد کارکنان ارتش جمهوری اسلامی ایران بوده و روش تحقیق توصیفی و از نوع کاربردی توسعه‌ای است. جامعه آماری برای بخش کیفی شامل خبرگان، فرماندهان و مدیران سطوح راهبردی آجا به تعداد 10 نفر و در بخش کمی تعداد 41 نفر هستند. برای تعیین جامعه نمونه در بخش کیفی از روش تمام شمار و در بخش کمی از روش تخمین فاصله‌ای میانگین استفاده‌شده است. ابزار گردآوری داده‌ها کتابخانه‌ای و مطالعه میدانی ست. برای روایی اسناد و مدارک، مصاحبه و پرسشنامه از تجربیات اساتید و جامعه خبره استفاده‌شده و برای سنجش اعتبار از نرم‌افزار اس پی اس اس و محاسبه آلفای کرانباخ استفاده‌شده است. برای تجزیه‌وتحلیل داده‌های کیفی از نرم‌افزار مکس‌کیودا استفاده و الگوی مدنظر استخراج‌شده است. نتایج این پژوهش نشان می‌دهد که ارزشیابی عملکرد یکی از مؤثرترین ابزارهای نظارتی برای کارآمدی، توانمندی و توسعه و بهبود و بهسازی عملکرد فردی و سازمانی است و ملازم با شایسته خواهی و شایسته گزینی، شایسته پروری، شایسته داری و به‌تبع آن شایسته‌سالاری و ایجاد طبقات سالم و مناسبات عادلانه، موجب انگیزش و سخت‌کوشی و تلاش مدیران و کارکنان در اجرای اثربخشی وظایف شغلی و نیل به اهداف سازمانی می‌گردد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The model of evaluating the performance of the employees of the Islamic Republic of Iran Army in joint operations

نویسندگان [English]

  • Majid Rashidi 1
  • Mohammad Shahmohammadi 2
  • Omid Ardalan 3
  • Ali Niyazi 4
1 Ph.D. student in defensive management, Command and Staff University, Tehran, Iran.
2 Assistant Prof. in Supreme National Defense University, Tehran, Iran
3 Assistant Prof, AJA Command and Staff University, Tehran, Iran.
4 Faculty Member of AJA Staff and Command University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

The employee performance evaluation model is a very complex, sensitive process and has a special place in the AJA headquarters, and considering that the future wars are mainly based on joint operations, the designers of military operations should use all the capacities of the real battlefields, including air, space, land and sea for to achieve victory and inflict heavy damage on the other party. The main purpose of this research is to design a model for evaluating the performance of the employees of the Islamic Republic of Iran Army in joint operations, and the research method is descriptive and of an applied development type. The statistical population for the qualitative part includes 10 experts, commanders and managers of strategic levels of AJA and 45 people for the quantitative part.To determine the sample population in the qualitative part, the whole number method and in the quantitative part, the distance estimation method of the mean was used. The data collection tool is library and field study. The experiences of professors and expert community were used for the validity of documents, interviews and questionnaires, and spss software and Cronbach's alpha calculation were used to measure validity.The results of this research show that performance evaluation is one of the most effective monitoring tools for efficiency, empowerment and development and improvement of individual and organizational performance and is associated with meritocracy and meritocracy, meritocracy, meritocracy, and accordingly, meritocracy and the creation of healthy classes. And fair relations motivate managers and employees to work hard

کلیدواژه‌ها [English]

  • Performance Evaluation
  • AJA Headquarters
  • Joint Operations