بکارگیری بهینه بُعد فیزیکی سامانه فرماندهی و کنترل در نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناس ارشد مدیریت دفاعی

چکیده

فرماندهی و کنترل و دانش مربوط به آن از کلیدی­ترین مفاهیم جنگ است. ایجاد و به­کارگیری سامانه فرماندهی و کنترل بخشی از راهبرد تقویت نیروی زمینی ارتش است. اگرچه این سامانه در سطح نیروی زمینی وجود دارد، امّا با توجه به تغییرات محیط عملیاتی نیاز به بهینه­سازی منطبق با سطح تهدیدات جدید دارد. پژوهش حاضر ازنظر هدف، کاربردی و ازنظر روش، توصیفی- تحلیلی است. جمع‌آوری اطلاعات با مراجعه به اسناد و مدارک و به روش میدانی صورت گرفته است. جامعۀ آماری، کلیه فرماندهان یگان­های عمده، کارشناسان ارشد عملیاتی و اساتید گروه زمینی دافوس آجا با حداقل جایگاه سرهنگی است. نتیجه حاصله از تجزیه‌وتحلیل داده‌ها نشان داد که جهت به‌کارگیری بهینه بُعد فیزیکی سامانه فرماندهی و کنترل در سطح نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران بایستی تجهیزات، نیروی انسانی متخصص و تأسیسات را بهینه نمود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Optimal Application of the Physical Dimension of the Command and Control System in the Army of the Islamic Republic of Iran

نویسنده [English]

 • Mehdi Khanjani
M.A in Defense Management
چکیده [English]

Command and control and related knowledge are the key concepts of war. Creating and deploying command and control systems is part of the Army's ground reinforcement strategy. However, this system exists at ground level. But due to changes in the operating environment, it needs to be optimized to suit new threats. The present study is of applied purpose and of the descriptive-analytical method. The information was collected by referring to field documentation. The statistical population includes all major unit commanders, senior operational experts, and Dafos Aja ground team professors with minimum colonial status. The result of analyzing the theory of the respondents and the sample community, By confirming the research hypothesis' It seems that in order to optimally utilize the physical dimension of the command and control system at the ground level of the Army of the Islamic Republic of Iran, the equipment, specialist manpower, and facilities should be optimized. ' Use of electronic surveillance equipment and communications networks including communication lines, fiber optic networks, telephone lines, local area networks, global networks, Mobile lines and special services such as SMS, satellite communication equipment, and wireless communication lines. Use of birds, drones, land vehicles, marine, and personal equipment as well as general computer training, Programming, designing databases, working with networking systems, building needed kits, working with security systems, Geographic information system, satellite image processing, image sensing processing, information exchange between different centers are required by users of this system.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Optimization
 • Command and Control System
 • Ground Force
 • آل‌شیخ، علی. (1379). GIS کاربردی، جزوات درسی دانشگاه خواجه نصیر طوسی، تهران: انتشارات دانشگاه خواجه نصیر  
 • الینورسی، اسلون. (1396). راهبرد نوین نظامی، مترجم: ایرج اسماعیلی فرزین، تهران: انتشارات دانشگاه افسری امام علی(ع)
 • بختیاری، ایرج. و چمنی‌براگوری، مسلم. (1396). فرماندهی و کنترل(2)، تهران: انتشارات دانشگاه پدافند هوایی خاتم­الانبیاء(ص)
 • حقیری، علی‌اصغر. و ستاری‌خواه، علی. (1384). سامانه فرماندهی و کنترل به‌عنوان عامل برتر ساز در نیروهای مسلح، فصلنامه مطالعات دفاعی استراتژیک، پاییز و زمستان، (23-24)
 • خیراندیش، مهدی. و رشیدی، مهدیه. (1394). الگوی قابلیت­های پیاده‌سازی سامانه‌های فرماندهی و کنترل در نیروهای زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران، فصلنامه مدیریت نظامی، 15(60)
 • درخشش، روح­الله. و عبدی، فریدون. (1393). مبانی فرماندهی و کنترل C4I، تهران: انتشارات دانشگاه افسری امام علی(ع)
 • دیوسالار، عبدالرسول. (1395). راهبردها و معماری کلان فرماندهی و کنترل در روسیه، تهران: موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی
 • رزم­خواه، محمدرضا. (1395). نقش حساس‌های جمع­آوری اطلاعات در دفاع غیرعامل، چاپ دوم، تهران: نشر بوستان حمید
 • سهیلی، حمیدرضا.، غضنفری، مهدی. و نادری‌درشوری، وحید. (1395). شناسایی چالش‌های قابلیتی توسعه سامانه فرماندهی و کنترلC4I در نیروهای مسلح ج.ا.ایران، فصلنامه فرماندهی و کنترل، 1(1)
 • شیخ، محمدرضا. (1390). زیر­ساخت­های موردنیاز سامانه فرماندهی و کنترل، فصلنامه علوم و فنون نظامی، 7(18)
 • فرج­پور علمداری.، عباس-خوش چشم. و داوود رضا­پور، مسعود. (1396). چالش­های اساسی تحقق پتانسیل C4I، تهران: انتشارات دانشگاه افسری امام علی(ع)
 • قنبری‌خانقاه، قاسم. (1395). فرهنگ جامع واژه­ها و اصطلاحات نظامی، تهران: نشر روناس
 • یاوری، احیا. و فهیمی، مهدی. (1384). مروری بر ادبیات و معرفی طرح­های مهم C4I، تهران: مؤسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی-طرح فراسازمانی فرماندهی و کنترل
 • مهدیه، رشیدی. (1394). شناسایی قابلیت­های موردنیاز برای پیاده‌سازی سامانه‌های فرماندهی و کنترل در نیروهای مسلح، دانشکده مدیریت، دانشگاه آزاد قزوین
 • جمعی از اساتید دانشکده مخابرات نزاجـا. (1382). فرماندهی و کنترل مکانیزه و سنجش از راه دور، چاپ دوم، تهران: انتشارات مرکز آموزش پشتیبانی نزاجا
 • موسوی، علی. سبزعلی‌گل، مجید. (1386). مفاهیم شبکه، تهران: انتشارات سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش
  • Snajder, M. (2012). Military Communications and Information Technology: A Trusted Cooperation Enabler, Warsaw, Military University of Technology.
  • Karin, Verspoor., Cliff ,Joslyn., John ,Ambrosiano., Lynette, Hirschman. ( 2005). Knowledge Integration for Bio-threat Response.
  • Xiao Song., Wen Shi, Gary Tan .(2015). Yaofei Maa, Multi-level tolerance opinion dynamics in military command and control networks, Physica A: Statistical Mechanics and its pplications, Volume 1(437): 322–332