تأثیر عملکرد سازمان عقیدتی سیاسی ارتش ج.ا ایران بر صورت‌بندی باورهای دفاعی کارکنان ارتش ج.ا ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناس ارشد مدیریت دفاعی

چکیده

پژوهش حاضر، با هدف تبیین تأثیر عملکرد سازمان عقیدتی سیاسی بر باورهای دفاعی کارکنان ارتش ج.ا.ا انجام شده است. نوع پژوهش، توصیفی و موردی زمینه‌ای است و برای جمع­آوری داده‌ها از روش­های کتابخانه‌ای و میدانی و ابزارهای اسناد و مدارک، مصاحبه با صاحب‌نظران و پرسشنامه استفاده شده است. جامعه موردمطالعه این تحقیق ارتش ج.ا.ایران و جامعه آماری آن، صاحب‌نظران و متخصصان حوزه فرهنگی و مدیریتی در ارتش ج.ا.ا ایران است. تعداد جامعه آماری 250 نفر برآورد شد و تعداد جامعه نمونه با استفاده از فرمول کوکران 150 نفر تعیین شد. روایی پرسشنامه به روش صوری و با تأیید متخصصان و پایایی آن با استفاده از روش آلفای کرون­باخ (872/0) تأیید شد. تجزیه‌وتحلیل داده‌ها در بخش کیفی به روش تحلیل محتوا و در بخش کمی با آمارهای استنباطی انجام شد. یافته‌ها و نتایج نشان داد که عملکرد سازمان عقیدتی سیاسی با تقویت انگیزه دینی کارکنان، ‌موجب تقویت ایمان و اعتقادات دینی-اسلامی شده و بر باورهای دفاعی کارکنان ارتش ج.ا.ا تأثیرگذار است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Impact of the Performance of the Political Ideological Organization of the I.R Army on the Formation of the Defense Beliefs of the Staff of the I.R Army

نویسنده [English]

 • Morteza Azizkhani
M.A in Defense Management
چکیده [English]

Defense beliefs are the basis for achieving scientific, cultural, economic, political, and military readiness against religious suspicions, intellectual and cultural attacks, and the views of the enemy and the defense of religion and society. To improve performance in defense organizations, promoting defensive beliefs can play a key and effective role. This study was conducted to explain the effect of the performance of the Political Ideological Organization on the defensive beliefs of Iranian Army personnel. In this research, a descriptive and case-by-case method has been used, and to collect data, library and field methods and document tools, interviews with experts and questionnaires have been used. The study population of this study is the Iranian Army and its statistical population is experts and specialists in the field of culture and management in the army. The statistical population was 250 and the number of the sample population was determined using Cochran's formula of 150 people. The validity of the questionnaire has been confirmed by the formal method and with the approval of experts and its reliability using Cronbach's alpha method (872.0). Data analysis was performed in the qualitative section by the content analysis method and in the quantitative section by inferential statistics. The findings show that the performance of the political-ideological organization strengthens the religious motivation of the staff, strengthens the faith and religious-Islamic beliefs, and affects the defensive beliefs of the army staff.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Defensive Beliefs
 • Organizational Performance
 • Military-Political Ideology
 • قرآن کریم
 • نهج‌البلاغه (صبحی صالح)
 • بیانات مقام معظم رهبری (1373)، دیدار با جمعی از پاسداران.
 • بیانات مقام معظم رهبری (1388)، دیدار با اعضای مجلس خبرگان رهبری.
 • بیانات مقام معظم رهبری (1390)، دیدار با اعضای مجلس خبرگان رهبری.
 • بیانات مقام معظم رهبری (1393)، دیدار با اعضاى مجمع عالى بسیج مستضعفین.
 •  الوندی، محمدجواد (1395)، فرهنگ دفاعی از دیدگاه امام راحل (ره)، همایش ملی فرهنگ دفاعی، تهران: معاونت فرهنگی تبلیغات دفاعی ستاد کل نیروهای مسلح.
 • بخشی، احسان، کلانتری، رضا، سلیمی، نوشین (1396)، بررسی عملکرد شغلی و عوامل مؤثر بر آن در کارکنان مراکز بهداشتی و درمانی شهرستان اسلام‌آباد غرب بر اساس مدل اچیو در سال 1394، مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اراک، سال 20، شماره 2، شماره پیاپی 119
 • بزاز جزایری، سید احمد (1378)، ارزیابیعملکردمنابعانسانی: الگوییبرایپیاده‌سازینظامارزیابی عملکردمنابعانسانیدرسازمان‌ها، چاپ دوم، تهران: نشر آییژ.
 • تقی‌خانی، شاهین (امیر سرتیپ دوم شاهین تقی‌خانی – معاون فرهنگی و روابط عمومی سازمان عقیدتی سیاسی و سخنگوی ارتش (24/07/1397))، نشست خبری با اصحاب رسانه به مناسبت تأسیس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش.
 • جعفری سنگری، ابراهیم (1393)، بررسی رابطه بین فرصت‌های تکنولوژیکی تأکیدات بازاریابی و عملکرد نوآورانه، فصلنامه مدیریت صنعتی دانشکده علوم انسانی، سال نهم، ویژه‌نامه مدیریت و حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج.
 • حر عاملی، محمد بن حسن (1386)، وسائل الشیعه، جلد 18، تهران: موسسه آل البیت (علیهم السلام) لاحیاء التراث.
 • خلجی، عباس (1395)، مؤلفه‌های فرهنگ دفاعی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، همایش ملی فرهنگ دفاعی، تهران: معاونت فرهنگی تبلیغات دفاعی ستاد کل نیروهای مسلح.
 • خمینی، روح اله (1358)، توضیح المسائل، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی.
 • خمینی، روح‌الله (1279 – 1368)، صحیفه امام خمینی، ج 16، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی.
 • رهنورد، فرج اله (1378)، عوامل مؤثر بر ارتقای عملکرد سازمان‌های بخش دولتی ایران، پژوهشنامهعلومانسانیواجتماعیمدیریت. سال هشتم، شماره ٤، تهران:
 • طباطبائی، محمدحسین (مترجم: موسوی، محمدباقر) (۱۳۷۴)، تفسیر المیزان، ج‏2، قم: جامعه مدرسین حوزه علمیه قم دفتر انتشارات اسلامی.
 • طبرسی، احمدبن‌علی (مترجم: غفاری مازندرانی،نظام‌الدین‌احمد) (1392)، الاحتجاج، جلد دوم، تهران: دینا.
 • عمید، حسن (۱۳۸۹)، فرهنگ فارسی، تهران: انتشارات امیرکبیر.
 • غضنفری، علی (1396)، ره رستگاری، ج 2، تهران: انتشارات لاهیجی.
 • کمالی نیا، محمدعلی (1392)، اثبات بایستگی رویکرد فلسفی در فهم معارف اعتقادی دین بر پایه ممنوعیت تقلید در اعتقادات، فصلنامه علمی تخصصی فرهنگ پژوهش، شماره 14 و 15.
 • مسعودی‌پور، سعید، مصلح، عرفان (1396)، بازشناسی مفهوم عملکرد در اندیشه قرآنی: با تأکید بر رویکرد سازمانی، فصلنامه چشم‌انداز مدیریت دولتی، شماره 32.
 • مکارم شیرازى، ناصر (با همکاری جمعی از نویسندگان) (1380)، تفسیر نمونه، تهران: دارالکتب الاسلامیة.
 • موصلو، احمدعزیز، عدالتی، علی، سلیمی قهفرخی، لیلا (1396)، مروری بر رابطه بین تبلیغات و بازاریابی با عملکرد شرکت‌ها، فصلنامه پژوهش‌های جدید در مدیریت و حسابداری، دوره جدید، شماره ششم.
 • موغلی، علیرضا، رزم‌آور، ذبیح‌اله (1394)، نقش فرهنگ‌سازمانی در بهبود عملکرد سازمان، اولین همایش بین‌المللی حسابداری، حسابرسی، مدیریت و اقتصاد، اصفهان.
 • میرسپاسی، ناصر (١٣٨٦)، مدیریتاستراتژیکمنابعانسانیوروابطکار، تهران: انتشارات میر.