اقتدار و امنیت ملی در سایه هم افزایی ارتش جمهوری اسلامی ایران و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با تاکید بر دیدگاه مقام معظم رهبری (مدظله العالی)

نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسندگان

1 مدرس دانشگاه- تهران-دانشگاه افسری امام علی (ع) دانشکده مهندسی و پرواز-گروه خلبانی

2 دانشیارگروه خلبانی، دانشکده مهندسی و پرواز، دانشگاه افسری امام علی (ع)، تهران، ایران

چکیده

امنیت ملی پایدار از حیاتی­ترین مسائل کشور بوده که توسط نیروهای مسلح کشور قابل تأمین و تحفیظ است. یکی از عوامل مهم تأثیرگذار بر امنیت ملی در شرایط حاکم بر مملکت و منطقه، وحدت و هم­افزایی نیروهای مسلح به‌ویژه ارتش و سپاه پاسداران است. در چند سال اخیر به دنبال ناامنی­های موجود در خاورمیانه و با افزایش حضور نظامی ایران به‌منظور برقراری ثبات، سناریوها و عملیات روانی مختلفی توسط ایالات‌متحده آمریکا  به اجرا درآمد. یکی از این سناریوها، ایجاد اختلاف، دودستگی و دو قطبی‌سازی در نیروهای مسلح به‌ویژه ارتش و سپاه است که می­تواند امنیت ملی را دچار خدشه کند. هدف از پژوهش حاضر ﺗﺒﯿـﯿﻦ ﻣﺆﻟﻔﻪ­ﻫﺎی ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬار بر ارتقاء وحدت و هم­افزایی ارتش و سپاه و تأثیر آن­ها بر امنیت ملی کشور است. در ﻫﻤـﯿﻦ راﺳـﺘﺎ، ﭘﺲ از ﻣﺮور ﻣﻔﻬﻮم اﻣﻨﯿﺖ و لزوم پیروی از ولی‌فقیه، به بررسی و تحلیل رویکرد مقام معظم رهبری (مدظله­العالی) در این زمینه پرداخته ­شد. اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ از ﻧﻮع کاربردی، روش آن تحلیل محتوا و روش ﮔﺮدآوری اﻃﻼﻋﺎت آن کتابخانه‌ای و میدانی اﺳﺖ. نتایج این پژوهش نشان داد که تحقق اندیشه­های والای فرمانده معظم کل قوا در حوزه­های مختلف می­تواند به‌عنوان نقشه راه، زمینه ارتقاء وحدت و هم­افزایی نیروهای مسلح کشور را فراهم و نقش بسزایی در تأمین امنیت ملی ایفا کند. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Authority and national security due to the cooperation of the Army of the Islamic Republic of Iran and the Revolutionary Guards Corps with an emphasis on the views of the Supreme Leader Imam Khamenei

نویسندگان [English]

 • Mohsen Rostami 1
 • M.Abolfazl Mokhtari 2
1 Tehran- Imam Ali University
2 Aviation group, Flight and engineering department, Imam Ali university, Tehran, Iran
چکیده [English]

The Army of the Islamic Republic of Iran and the Islamic Revolutionary Guards Corps are two military armies of Velayat-e Faqih and the Islamic Republic of Iran's holy system, both of which are defending the country's existence and the political system and guarding national dignity. Stable national security is one of the most important goals and interests of the country that can be provided by the armed forces of the country. One of the important factors influencing national security in the conditions of the region is the unity and complementary of other armed forces, especially the Islamic Republic of Iran and the Revolutionary Guards Corps. The insecurities found in the Middle East over the last few years have led to the strengthening of the Islamic Republic of Iran's political and military situation in the region contrary to US desire. Iran's attempts to stabilize the region and confront the occupation of terrorist groups in Iraq and Syria have forced the United States to expose its scenario of complex psychological operations by increasing the threat of Iran's military presence to the region, one from these scenarios, creating divisions, divisions and bipolarity of our society is about different issues. The doping of the armed forces of Iran, especially the army and the Sepah Pasdaran, is one of the goals of these scenarios that could undermine national security. Therefore, in this paper, this unity and synergy are explained in accordance with the guidelines and views of the Supreme Leader Imam Khamenei.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Unity
 • Cooperation
 • Army
 • Sepah Pasdaran
 • National Security
 • Supreme Leader Imam Khamenei
 • آشوری، داریوش. (1389). دانشنامه سیاسی، تهران: مروارید.
 • افتخاری، اصغر. (1385). صورت‌بندی امنیت ملی در حوزه فقه سیاسی. فصلنامه علوم سیاسی، 277-296.
 • اﻓﺘﺨﺎری، اﺻﻐﺮ. (1392). ﻓﺮﻫﻨﮓ اﻣﻨﯿﺖ ﺟﻬﺎﻧﯽ، ﺗﻬﺮان: ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪه ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت راﻫﺒﺮدی.
 • بوزان، باری. (2016). مردم، دولت‌ها، هراس. ترجمه پژوهشکده مطالعات راهبردی: تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی.
 • پایگاه اطلاع‌رسانی مقام معظم رهبری (مدظله­العالی) در سایت  http://farsi.khamenei.ir
 • تاجیک، محمدرضا. (1382). مدخلی بر امنیت اجتماعی. همایش امنیت اجتماعی، جلد اول، تهران: معاونت اجتماعی ناجا, 48.
 • ﺟﻬﺎنﺑﺰرﮔﯽ، اﺣﻤﺪ. (1388). اﻣﻨﯿﺖ در ﻧﻈﺎم ﺳﯿﺎﺳﯽ اﺳﻼم (اﺻﻮل و مؤلفه‌ها)، ﺗﻬﺮان: ﭘﮋوﻫﺸﮕﺎه ﻓﺮﻫﻨﮓ و اﻧﺪﯾﺸﻪ اﺳﻼﻣﯽ
 • حاجیوند، زهره. (1391). لزوم اطاعت از ولایت‌فقیه و ارتباط آن با امنیت ملی. تهران: دانشگاه الزهراء.
 • شاکری، سید رضا. (1381). مبانی اسلامی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران ( از منظر قانون اساسی). مطالعات راهبردی، شماره 15, ص 100.
 • ﺷﺎﯾﮕﺎن، ﻓﺮﯾﺒﺎ. (1391). امنیت پایدار از دیدگاه مقام معظم رهبری، ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ آﻓﺎق اﻣﻨﯿﺖ، ﺳﺎل ﭘﻨﺠﻢ، ﺷﻤﺎره 14.
 • شیرازی، حسن. (1386). درآمدی بر امنیت ملی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. نگرش راهبردی، 18.
 • ﮐﺮﯾﻤﯽ­ﻣﻠﻪ، ﻋﻠﯽ. (1384). ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﯾﺮان: ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻣﺮﺟﻊ اﻣﻨﯿﺖ در روﯾﮑﺮد اﻣﻨﯿﺖ ﻣﻠﯽ اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ (ره)، ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت راﻫﺒﺮدی، ﺷﻤﺎره30.
 • ﮐﺮﯾﻤﯽ­ﻣﻠﻪ، ﻋﻠﯽ. ﺑﺎﺑﺎﯾﯽ، اﮐﺒﺮ. اﻣﯿﺮﺧﺎﻧﯽ، ﮐﺎوه. (1392). ﺗﻬﺪﯾـﺪات  ﺳﯿﺎﺳـﯽ  اﻣﻨﯿـﺖ  ﻣﻠـﯽ  از دﯾـﺪﮔﺎه  اﻣـﺎم  ﺧﻤﯿﻨﯽ (ره)، ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت راﻫﺒﺮدی دوره 13، ﺷﻤﺎره 49.
 • گروسی، سعیده؛ میرزایی، جلال؛ و شاهرخی، احسان. (1386). بررسی رابطه اعتماد اجتماعی و احساس امنیت. فصلنامه دانش نظامی.
 • معلوف، لوییس. (1973). المنجد فی اللغه، دارالمشرق، بیروت، تهران: انتشارات اسماعیلیان.
 • معین، محمد. (1363). فرهنگ معین. تهران: موسسه انتشاراتی امیرکبیر
 • محمدی, حسین. (1387). قدرت نظامی و مؤلفه‌های آن . مدیریت نظامی، شماره 31، ص 109.
 • ولی­پور زرومی, سید حسین. (1381). درآمدی بر بنیان‌های اجتماعی امنیت. فصلنامه راهبرد، شماره 26 ص 149-150.
  • Bock, P. G., & Berkowitz, M. (Eds.). (1965). American National Security: A Reader in Theory and Policy. Free Press.
  • Buzan, B. (2016). People, States & Fear: An Agenda for International Security Studies in the Post-Cold War Era (25th Anniversary).
  • Collins, John M. (1973). Grand strategy; principles and practices. Annapolis, Md.: Naval Institute Press.
  • Mandel, R. (1994). The changing face of national security: a conceptual analysis (No. 156). Praeger Pub Text.
  • Maslow, A.H (1952), Manual for the security-Insecurity Inventory, California Consulting Psychology press.