عملکرد مرکز بازسازی و بهینه‌سازی یا علی (ع) هوانیروز در ارتقاء آمادگی رزمی آجا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشگاه فرماندهی و ستاد آجا

2 دکتری تحقیق در عملیات دانشگاه تهران - عضو هیئت علمی دافوس آجا

3 کارشناس ارشد رشته مدیریت دفاعی

چکیده

کاربرد مرکز بازسازی و بهینه‌سازی یا علی (ع) هوانیروز در سامانه نگهداری هوانیروز، با عنایت به تنگناهای اقتصادی موجود می‌تواند نقش مهم و اثرگذاری در ارتقاء آمادگی رزم آجا داشته باشد. از این رو پژوهش حاضر، با هدف بررسی متغیرهای نحوه آموزش کارکنان فنی، وسایل و تجهیزات و محیط کاری مناسب بر ارتقاء آمادگی رزمی ارتش جمهوری اسلامی ایران انجام شده است. جامعه آماری،140 نفر از کلیه صاحب‌نظران و متخصصان فنی مرکز بازسازی و بهینه­سازی یاعلی(ع) هوانیروز با حداقل مدرک کارشناسی و 16 سال تجربه در حوزه‌های یادشده هستند. از مصاحبه، پرسشنامه و مطالعات کتابخانه‌ای به‌عنوان ابزار جمع‌آوری داده‌ها استفاده شد.نتایج حاصلنشان داد که نحوه عملکرد (آموزش کارکنان، کیفیت و کمیت تجهیزات، شرایط محیط کاری) در مرکز بازسازی و بهینه­سازی یاعلی(ع) می­تواند آمادگی رزمی آجا را ارتقاء بخشد. همچنین بیشترین اولویت را متغیر آموزش کارکنان دارد و متغیرهای کیفیت و کمیت تجهیزات و شرایط محیط کاری به ترتیب در رتبه­های پایین‌تری در ارزش‌گذاری‌های مخاطبان قرارگرفت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Performance of the Reconstruction and Optimization Center of Havanirouz YaAli (as) in enhancing the combat readiness of the Army of the Islamic Republic of Iran

نویسندگان [English]

 • Ahmad Mahdi Jamali 1
 • Mohammad Taghi Partovi 2
 • Morteza Poorjafari 3
1 Faculty Member of AJA Staff and Command University
2 PhD in Operations Research, University of Tehran -Faculty Member of AJA Staff and Command University
3 M.A in Defense Management
چکیده [English]

The study entitled the functions of Army Aviation (hereafter called HAVANIRUZ) Ya Ali Reconstruction and Optimization Center in enhancing AJA combat readiness, aimed to investigate the variables of technical personnel training, equipment and tools, and the proper working environment effective on AJA combat redlines. Given the economic constraints, the role of HAVANIRUZ Ya Ali Reconstruction and Optimization Center in HAVANIRUZ maintenance system would be significant in enhancing AJA combat readiness. Regarding the aims of the study, it is an applied and case/descriptive one. The statistical population consisted of 140 experts and technical specialists of HAVANIRUZ Ya Ali Reconstruction and Optimization Center with at least Bachelor Degree and 16 years of experience in the aforementioned fields. Interviews, questionnaires and library studies were used as a data collection tools. Through a scientific method in the area of the functions of HAVANIRUZ Ya Ali Reconstruction and Optimization Center, this study sought ways to result in enhancing AJA combat readiness. According to the findings of the study, the use of the variables including technical personnel training, equipment and tools, and the proper work environment would have significant impact on enhancing AJA combat readiness. The findings confirmed that the functions of HAVANIRUZ Ya Ali Reconstruction and Optimization Center can enhance AJA combat readiness. Regarding the significance of the variables, the personnel training was in first place and the variables of quality and quantity of equipment and working environment were ranked lower respectively in experts’ evaluations,

کلیدواژه‌ها [English]

 • HAVANIRUZ
 • personnel training
 • Quality and Quantity of Equipment and Working Environment
 • بیانات حضرت امام خامنه‌ای (مدظله‌العالی) در دیدار متصدیان ساخت ناوشکن جماران30/11/1388
 • پورجعفری، مرتضی 1398، عملکرد مرکز بازسازی و بهینه‌سازی یا علی (ع) هوانیروز در ارتقاء آمادگی رزمی آجا، تهران: دافوس آجا.
 • هیئت مؤلفین (1395)، ﺗﺎرﻳﺨﭽﻪ ﻣﺮﻛﺰ ﺑﺎزﺳﺎزی و بهینه‌سازی مرکز ﻳﺎ ﻋﻠﻲ (ع)، ﺗﻬﺮان: ﭼﺎپ و اﻧﺘﺸﺎر ﻣﻌﺎوﻧﺖ آﻣﺎد و ﭘﺶ ﻫﻮاﻧﻴﺮوز.
 • ﺗﺎﻛﺎﺷﻲ اوﺳﺎدا، (1395)، ﭘﻨﺞ اﺻﻞ ﺑﺮای دﺳﺖﻳﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻋﺎﻟﻲ در ﻃﺮاﺣﻲ ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺎر، ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﻋﻠﻴﻨﻘﻲ و اﺣﻤﺪرﺿﺎ زینت‌بخش، ﭼﺎپ ششم، تهران: ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻲ ﺑﻬﺮه­وری اﻳﺮان.
 • هیئت مؤلفین (1395)، روش ﺟﺎری و دستورالعمل‌های ﻧﮕﻬﺪاری و ﺗﻌﻤﻴﺮ در مرکز بازسازی و بهینه­سازی ﻳﺎ ﻋﻠﻲ (ع)، ﺗﻬﺮان: اﻧﺘﺸﺎر ﻣﻌﺎوﻧﺖ آﻣﺎد و ﭘﺲ ﻫﻮاﻧﻴﺮوز.
 • عصاریان­نژاد، حسین، رزمخواه، محمدرضا، (1397)، ماهنامه نگرش راهبردی، انتشارات دانشگاه عالی دفاع ملی
 • هیئت مؤلفین (1395)، آﻣﺎد ﻓﻨﻲ ﺑﺎﻟﮕﺮد ،SUPPLY7101 ، ﺗﻬﺮان: ﭼﺎپ و اﻧﺘﺸﺎر ﻣﻌﺎوﻧﺖ آﻣﺎد و ﭘﺶ ﻫﻮاﻧﻴﺮوز.
 • ﻛﺮﻳﻤﻲ ﻣﺴﻌﻮد، (1395)، اﻳﻤﻨﻲ در ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺎر ﺻﻨﻌﺖ حمل‌ونقل ﻫﻮاﻳﻲ، ﻧﺸﺮ ﺗﻬﺮان.
 • هیئت مؤلفین (1396)، بهبود و تعالی در نگهداری و تعمیرات، ﺗﻬﺮان: معاونت آماد و پشتیبانی و تحقیقات صنعتی ستاد کل نیروهای مسلح.
 • هیئت مؤلفین (1396)، ، روش ﺟﺎری اﻳﻤﻨﻲ ﭘﺮواز و زﻣﻴﻨﻲ در مرکز بازسازی و بهینه­سازی ﻳﺎ ﻋﻠﻲ (ع)، ﺗﻬﺮان: ﻣﻌﺎوﻧﺖ تربیت و آﻣﻮزش ﻫﻮاﻧﻴﺮوز ستاد هوانیروز.