بررسی تأثیر هوش جنگی به عنوان یک موضوع نوپدید بر جنگ شبکه محور

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری جامعه شناسی سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

2 کارشناس ارشد مطالعات دفاعی استراتژیک، دانشگاه امام حسین (ع)، تهران، ایران.

چکیده

با ورود جهان به قرن جدید، توانایی و ابزار دفاع نیز وارد مرحله­ ای تازه­ای شده است؛ جنگ هوشمند با انقلاب اطلاعاتی به عنوان نقطه شروع، بر این اصل تاکید دارد که نیروها تنها از طریق تقویت رابطه بین فناوری و موضوعات فکری قادر به غلبه بر دشمنان خواهند بود. از آنجایی که یکی از مؤثرترین تاکتیک رزمی جنگ شبکه است، لذا این پژوهش ضمن تبیین توصیفی، به تشریح مولفه­های «هوش ­جنگی» پرداخته است. برای شناخت تعمیم­پذیری نتایج پژوهش با برگرفتن 31 نمونه، و اندازه­گیری آلفای کرونباخ 879/0 برای کل پرسش‌نامه، به کمک نرم‌افزار SPSS 21 اعتبار درونی پرسشنامه بدست آمد. با کمک آزمون کولموگرف اسمیرنف (تست نرمالیته)، توزیع نرمال داده­های پژوهش و به کمک آزمون‌های ناپارامتریک به فهم داده­های پژوهش اقدام شد. در نهایت مشخص شد، میزان ضرورت هوشمندسازی جنگ، میزان اثرگذاری و نقش آموزش و همچنین میزان تأثیر عوامل فردی در افزایش اثربخشی جنگ در نبرد شبکه‌ای در حد زیاد است. بنابراین متغیر اصلی پژوهش یعنی هوش­جنگی با میانگین (38/4) بالاتر از حد متوسط(5/2) بوده و با تفاوت معناداری از مقدار آزمون بیشتر شد که این یعنی، تأثیر هوش جنگی در نبرد شبکه­محور در حد زیاد است.‌

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the effect of war intelligence as an emerging issue on network-based warfare

نویسندگان [English]

 • Hossein Solati sarvandi 1
 • Reza Shaban 2
1 PhD Student of Political Sociology Islamic Azad University, South Tehran Branch, Iran
2 M.A in Strategic Defense Studies, Imam Hossein University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

World to the new century, the ability have entered a new stage. If recent developments are a result of the effect of new technologies is currently focused on the "intelligence ".Therefore, the intelligence war tells us with an information revolution as a starting point “Forces will only be able to overcome enemies by strengthening the relationship between technology and intellectual issues." Since one of the most effective martial tactics is network warfare. This research, with a new component of "Battle Wise" seeks to explain the effect of this component on network warfare. Therefore, this research, along with a descriptive explanation, describes the components of the new concept of "battle wise". To recognize the generalizability of results by taking 31 samples, and measure alpha for the whole questionnaire 0/879 SPSS 21 software to help get the internal validity of the questionnaire, with the help of Kolmogorov-Smirnov test (test for normality) normal distribution of data research Was obtained. The researcher was able to understand the research data using nonparametric tests. Finally, we found the extent of the need for war intelligence, the level of impact and the role of education, as well as the extent of the impact of individual factors on increasing the effectiveness of the war in the network battle. Therefore, the main variable of the research, with a mean (4.38), was higher than the average (2.5) and with a significant difference in the test value, which means that the effect of the battle intelligence on the network battle was high.

کلیدواژه‌ها [English]

 • War intelligence
 • Network-based warfare
 • War
 • باصری، احمد، میرسندسی، سید محمد، حاتمی، حمیدرضا. و حاجیانی، ابراهیم (1390). تغییر نگرش مخاطب در جنگ رسانه­ای، فصلنامه روانشناسی نظامی، 2(8): 83-96.
 • برزگر، کیهان. (1388). سیاست خارجی ایران از منظر رئالیسم تدافعی و تهاجمی، فصلنامهبین‌المللیروابط خارجی، 1(1).
 • بوزان، باری. (1389). مردم دولت­ها و هراس، ترجمه پژوهشکده مطالعات راهبردی، چاپ اول، تهران: پژوهشکده غیرانتفاعی مطالعات راهبردی.
 • بوزان، باری. و ویور، الی (1388). مناطق و قدرت­ها، ترجمه رحمان قهرمان­پور، چاپ اول، تهران: پژوهشکده غیرانتفاعی مطالعات راهبردی.
 • پارساپور، روزبه. (1394). جنگ­های نیابتی منطقه و طرح خاورمیانه بزرگ، ماهنامه خلیج‌فارس و امنیت مرکز مطالعات خلیج‌فارس.
 • پوراحمدی­میبدی، حسین. و رضایی، مسعود. (1391). تحول تاریخی جنگ: از الگوهای سنتی تا نوین، فصلنامه راهبرد دفاعی، 10(36): 175-214.
 • توکل، اکبر. (1385)، جنگ شبکه محور، فصلنامه پژوهشی آموزشی علوم و فنون نظامی، 3(6): 60-76.
 • عرض­تبار، توحید. و میرسعیدقاضی، مهدی. (1394). مطالعه و بررسی جایگاه سرباز آینده در جنگ­های شبکه محور، چهارمین همایش سراسری علوم و مهندسی دفاعی در سپاه، تهران، دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین، دانشکده علوم و مهندسی دفاعی.
 • قیاسوندی، فاطمه. و ترکاشوند، جلال. (1396). آمریکا، جنگ­های نیابتی و امنیت خاورمیانه. فصلنامه پژوهش‌های سیاسی جهان اسلام، 7(4).
 • مایلی، محمدرضا. و بهمنی، محمد سعید. (1392). جنگ سرد نوین و رقابت بین قدرت­های جهانی در فضای سایبری، پژوهش­نامه روابط بین‌الملل. 1(4).
 • ·     ناظمی، مهدی، نجات­پور، مجید. و محمدی، مصطفی. (1395). انقلاب اطلاعات و تأثیر آن بر جنگ نرم، فصلنامه پژوهش­های راهبردی سیاست، 4(16).

 

 • Benson, D. (2007). Battle-wise: Seeking time-information superiority in networked warfare. Air & Space Power Journal, 21(3): 116-117.
 • Lachow, I., & Perkins, J. (2006). Battle-Wise: Seeking Time-Information Superiority in Networked Warfare. Government Printing Office.
 • Jennex, M. E. (2007). What is Knowledge Management? In Jennex, M. E., Knowledge Management in Modern Organizations (pp. 1-9). USA: Idea Group publishing.
 • Singer, P. W., & Allan F. (2014). Cybersecurity and Cyberwar. New York: Oxford University Press.
 • Rosenzweig, P. (2013). Cyber Warfare: How Conflicts inCyberspace Are Challenging American and Changing theWorld. Santa Barbara, CA: Praeger Security International.
 • Rattray, G. J. (2001). Strategic Warfare in Cyber Space, Cambridge, MA: MIT Press.