نقش آیین نامه ها در راهبرد اِعمال قدرت نظامی نیروهای مسلّح برای مقابله با تهدیدهای آینده

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیئت علمی دانشگاه فرماندهی و ستاد آجا

چکیده

در راهبرد اِعمال قدرت نظامی علاوه بر تسلیحات، تجهیزات و فناوری، وجود آیین­نامه­های مختلف به‌ویژه آیین­نامه­ عملیاتی و رزمی ضروری است. ازاین‌رو این پژوهش که با رویکرد تحلیلی-توصیفی نگاشته شده، تلاش دارد کاربرد آیین­نامه­های عملیاتی و رزمی را در اِعمال قدرت نظامی نیروهای مسلّح جمهوری اسلامی ایران به‌طور مشروح بیان نماید. جامعه آماری پژوهش شامل فرماندهان و جانشینان قرارگاه منطقه­ای و معاونین ستاد نیروهای آجا و سپاه پاسداران است. به‌منظور جمع­آوری داده­ها، از دو پرسش­نامه تحت عناوین "کاربرد آیین­نامه­های رزمی و عملیاتی" و "راهبرد اِعمال قدرت نظامی نیروهای مسلّح" و جهت بررسی رابطه میان متغیر مستقل و متغیر تابع از آزمون کولموگروف-اسمیرنوف و ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد. در سطح معنی­داری پنج ­درصد (5%) صحت فرضیه­های پژوهش مورد تأیید قرار گرفت. نتایج پژوهش نشان داد که مؤلفه طراحی عملیات نظامی، بیشترین تأثیر را بر اِعمال قدرت نظامی نیروهای مسلح دارد. در این میان تهیه برآوردهای ستادی، تصمیم­گیری فرماندهان و تهیه دستور عملیاتی برای ورود به صحنۀ عملیات و ناحیه رزم بسیار مهم و تعیین‌کننده هستند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Role of Bylaws in the Strategy of Using the Military Power of the Armed Forces to deal with Future Threats

نویسنده [English]

 • Hamid Hasanpoor
Faculty Member of AJA Staff and Command University
چکیده [English]

It is necessary to fight for military power. In addition to weapons, technology, the existence of various by-laws, especially operational and martial law, is essential in the strategy of exercising military power. The bylaws teach the techniques and methods of fighting to the military. The overall purpose of this study is to explain the application of the Code of Conduct in the exercise of military power by the Islamic Republic of Iran. The type of research applied is correlational. This article is written in an analytical-descriptive approach and attempts to elaborate on the application of operational and combat codes in the exercise of military power by the Armed Forces. The statistical population of the study includes the commanders and successors of the regional headquarters and the deputies of the AJAF and IRGC. Data collection was done through two questionnaires on the application of martial and operational codes of conduct and the strategy of applying military force to the armed forces. Kolmogorov-Smirnov test and Pearson correlation coefficient were used to investigate the relationship between the independent variable and the function variable. At the significant level of five percent (5%) the validity of the research hypotheses was confirmed. The results showed that the component of military operations design had the most influence on the military power use of the armed forces. And among these is the preparation of staff estimates, commanders' decision-making, and the preparation of an operational command to enter the field of operations and the combat zone.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Military Bylaws
 • Military Strategy
 • Military Capability
 • Military Power
 • اعتماد، سلطان محمد، ( 1348) راهنمای بازی‌های جنگ، تهران: انتشارات ارتش.
 • ایالات‌متحده آمریکا، ( 1382) دکترین طرح‌ریزی عملیات مشترک، محسن حاتمی، تهران: انتشارات دافوس سپاه.
 • پاتاچو، نوئل، ( 1384) راهنمای تدوین دکترین، مترجم داود علمایی، تهران: نشر پیام سپاس.
 • تزو، سن(1358)، هنر جنگ، ترجمه محمود کی، تهران: انتشارات ستاد مشترک ارتش.
 • تهامی، سید مجتبی،(1382) امنیت ملی دکترین، سیاست­های دفاعی و امنیتی، تهران: سازمان عقیدتی  و سیاسی اجا.
 • ثروتی، محسن و همکاران، (1391) راهنمای آموزشی تدوین دکترین، تهران: انتشارات سازمان جغرافیایی  نیروهای مسلح.
 • جعفری­مقدم، سعید(1389). مستندسازیتجربیاتمدیران(ازدیدگاهمدیریتدانش). تهران: مؤسسه تحقیقات و آموزش مدیریت،
 • جمالی، علی‌اصغر و رستمی، محمود، (1380) تاریخ نظامی جهان و هنر جنگ، تهران: دانشگاه افسری امام علی(ع).
 • جمشیدی، محمدحسین، (1392) بررسی و تحلیل عناصر قدرت نظامی، تهران: پژوهشگاه علوم و معارف دفاع مقدس.
 • گروه مؤلفین، (1388) جنگ ناهمتراز، تهران: انتشارات دافوس.
 • چگینی، حسن (1382) طرح‌ریزی استراتژیک نظامی و برنامه­ریزی دفاعی، تهران: انتشارات دانشگاه علوم استراتژیک.
 • دیوید، فرد آر. (1379) مدیریت استراتژیک. ترجمه علی پارسائیان، محمد اعرابی. تهران: دفتر پژوهش­های فرهنگی.
 • رستمی، محمود،( 1378)، فرهنگواژه‌هاینظامی، تهران، انتشارات نیروهای مسلّح ج.ا.ایران.
 • رضائیان، علی(1386) مدیریت رفتار سازمانی، چاپ یازدهم، انتشارات علم و ادب.
 • سمعیی، فیروز و بختیاری، مسعود، (1379) آیین­نامه عملیات، جلد دوم، تهران: انتشارات دافوس آجا.
 • سنجابی، علیرضا (1375)، استراتژی و قدرت نظامی، مسائل نظامی و استراتژیک معاصر، تهران: انتشارات پاژنگ.
 • شیخ، محمدرضا و پرواس، سیدرضا، (1395) راهنمای افسران عملیات، تهران: انتشارات دافوس آجا.
 • شیخ، محمدرضا و حسن‌پور، حمید، (1394) طرح‌ریزی عملیات اطلاعاتی زمینی، تهران: انتشارات دافوس آجا،
 • صادق پور، صادق(1393)، موانع اجرای راهبردی سازمانی در دانشگاهی دولتی. فصلنامه مدیریت نظامی،53. 1-22.
 • ماه­پیکار، یاور، (1395) فرهنگ آموزش نظامی، دفتر واژه­گزینی نظامی ستادکل نیروهای مسلح، تهران: انتشارات روناس.
 • مدیریت بررسی و تدوین آیین‌نامه‌های دافوس نیروهای مسلّح، (1396) آیین‌نامه طرح‌ریزی تمرینات تاکتیکی درنبرد ناهمتراز ، تهران دافوس نیروهای مسلّح.
 • مرکز راهبردی آیین­نامه­های نیروهای مسلح، نظام مطالعه، تدوین بازنگری آیین­نامه­های نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، نظام­نامه 1/1، تهران، 1395
 • شهلایی، ناصر و ولیوندزمانی حسین، (1392) نظریه‌های راهبردی، تهران: انتشارات دافوس اجا.
 • حسن­پور، حمید، (1398) اولویت­بندی عوامل نرم­افزاری توان رزمی در جنگ غیرخطی، فصلنامه علوم و فنون نظامی، شماره14.
 • حسن‌پور ، حمید، (1395) نقش فرماندهی و کنترل در جنگ ترکیبی، همایش جنگ ترکیبی، تهران، دافوس آجا،
 • نیازی، حسن، (1390) بررسی تاکتیک‌های آینده در راستای دکترین عملیاتی نزاجا، پروژه تحقیقاتی.
 • ورنر، هالوگ، (1385) در باب جنگ کلازویتز، گذشته و حال، مترجم محمدعلی کریمی و حسن درگاهی، تهران: مرکز مطالعات دفاعی و امنیت ملی،

 

 • FM 61-100,1389
 • FM 71-100, 1385
 • FM 101-5,1346
 • FM 100-15,1390
 • FM 30-5,1348
 • FM 3-0,2012
 • FM100-5,1348

 

 • Mosadeghrad AM. Essentials of  healthcare organization and management. Tehran: Dibagran; 2015: 102[Book in Persian].
 • Sackett K, Jones J & Erdley WS. Incorporating healthcare informatics into the strategic planning process in nursing education. Nursing Leadership Forum 2005; 9(3): 98-104.
 • Sail A, Khawar M & Zufiqar S. Why do public sector organizations fail in implementation of strategic planning in Pakestan? Public Policy and Administration Research 2013; 3(1): 33-41.