تأثیر بی تمرینی کوتاه مدت پس از طی دوره تکاور و رزم در کوهستان بر قابلیت های جسمانی و ترکیب بدنی دانشجویان نظامی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مدرس دانشگاه افسرى امام على (ع)، تهران، ایران.

2 کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزشی دانشگاه محقق اردبیلی

3 استادیار دانشگاه افسرى امام على (ع)، تهران، ایران.

چکیده

این پژوهش باهدف بررسی تأثیر بی­تمرینی بر قابلیت­های جسمانی و ترکیب بدنی دانشجویان نظامی متعاقب تمرین دوره تکاور و رزم در کوهستان، انجام شد. در یک مطالعه کاربردی به روش نیمه تجربی با طرح پیش‌آزمون و پس‌آزمون، تعداد 30 نفر از دانشجویان افسری، به شکل هدفمند و در دسترس انتخاب شدند و به دو گروه 15 نفره، تمرین دوره تکاور و تمرین دوره رزم در کوهستان تقسیم شدند. هر گروه به مدت 8 هفته دوره تکاور و رزم در کوهستان را طی نمودند. سپس از تمامی آزمودنی­ها، برخی از فاکتورهای آمادگی جسمانی، درصد چربی و ترکیب بدنی در پایان دوره و پس از 3 هفته بی­تمرینی اندازه­گیری شدند. نتایج مقایسه پیش و پس‌آزمون رکوردها نشان داد که استقامت قلبی- عروقی، انعطاف­پذیری، استقامت عضلات شکم قدرت، توان بی­هوازی و چابکی در هر دو گروه تمرینی کاهش معنی­داری داشتند ولی استقامت عضلات کمربند شانه و قدرت در هر دو گروه تمرینی با پیشرفت همراه بود ولی این پیشرفت ازنظر آماری معنادار نبود. همچنین مقایسه میانگین پس‌آزمون درصد چربی و شاخص توده بدنی دو گروه بیانگر آن بود که تفاوت معنی­داری ازنظر آماری ندارند. همچنین مشاهده شد که در هیچ‌کدام از قابلیت­ها به‌جز توان هوازی بین دو گروه تفاوت معنی­داری وجود ندارد. به‌طورکلی، میزان کاهش در متغیرهای ذکرشده در بی­تمرینی کوتاه‌مدت صرف‌نظر از نوع تمرین روند یکسانی دارد لکن ترکیب تمرینات در حفظ سازگاری­های به‌دست‌آمده و نیز اثر بی­تمرینی بلندمدت باید بررسی شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of not doing Exercise after the Ranger Course on the Physical Capabilities and Body Composition of Cadets

نویسندگان [English]

 • Hekmat Ehsanbakhsh 1
 • Reza Sabzevari rad 2
 • Sajad Mohammadyari 3
1 Lecturer at Imam Ali Officer University, Tehran, Iran.
2 M.A in Sports Physiology, Mohaghegh Ardabili University, Ardabil, Iran.
3 Assistant Professor at Imam Ali Officer University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Military courses lead to recovery of physical fitness factors. One of the important concerns of the field of physical education, the practice of science and how to maintain the adaptations of the training. This study aimed to investigate the effect of three weeks of exercise on physical abilities and body composition of military students following 8 weeks of Ranger and War exercises in Mountains. In a pilot study using semi experimental design with pre-test and post-test design, 30 officer students were selected in a purposeful and accessible manner and divided into two groups (15). Each group trained Ranger and War in the mountains for 8 weeks. Then, from all subjects, some physical fitness factors, fat percentage and body composition were measured at the end of the course and after 3 weeks of inertia. Data was collected using The analysis of variance analysis with repeated measure and Bonferroni post hoc test was analyzed. The results of pre-and post-test results showed that cardiovascular endurance, flexibility, abdominal muscular endurance, anaerobic power and agility were significantly decreased in both training groups, but endurance of shoulder muscle and strength in both training groups with Progress had been made, but this improvement was not statistically significant. Also, the mean post-test of fat percentage and BMI in the two groups showed that there was no statistically significant difference. It was also observed that none of the capabilities except aerobic power between the two groups was significant.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Military courses
 • Ranger course
 • Physical fitness
 • Body Composition
 • دژآهنگ، منوچهر. رستم­خانی، حسین. نقیلو، ذبیح­اله. (1390). تأثیر دو، چهار و شش هفته بی تمرینی پس از یک دوره تمرین پلایومتریک بر کنترل وضعیت مردان دانشجو. فصلنامه پژوهش­درعلومتوان‌بخشی. 7(2):148-141.
 • بختیاری، یونس. (1390). تأثیربی تمرینیکوتاه‌مدتپسازدونوعتمرینمقاومتیبرعملکردقدرتیو ترکیببدنآزمودنی­هایتمرین کرده. پایان­نامه کارشناسی ارشد. دانشکده تربیت‌بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه رازی.
 • قیصر بیگی، آیت. ابراهیم، خسرو. نمازی­زاده، مهدی. (1390). تأثیر سه هفته بی تمرینی بر عوامل آمادگی جسمانی. مجله نشاط ورزش. 6(11):18-7.
 • ظریفی آیدین؛ رجبی حمید ؛ آقاعلی نژاد حمید؛ احمدی اعظم.(1387). تأثیر بی تمرینی کوتاه‌مدت پس از تمرینات استقامتی، مقاومتی، و موازی بر آمادگی عملکردی و ترکیب بدنی دانشجویان مرد غیر ورزشکار. مجله المپیک. 16(3):64-53.
 • کردی،  محمدرضا. سیاهکوهیان، معرفت. (1380). بررسی تأثیر بی تمرینی بر عملکرد و ترکیب بدن وزنه‌برداران نخبه تیم ملی. مجله حرکت. شماره7. 66-51.
 • حاجی­زاده، فرشاد. (1394). بررسی اثرات یک دوره بی تمرینی متعاقب دو برنامه­ی تمرینی تناوبی شدید بر روی فاکتورهای آمادگی جسمانی مرتبط با اجرا و سلامتی در فوتسالیست­های جوان نیمه آماتور. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دانشکده تربیت‌بدنی و علوم ورزشی. دانشگاه شاهرود.
 • ممشلی، الهه . سیاهکوهیان، معرفت . رحیم زاده، واحد. (1396).  بررسی اثرات بی تمرینی بر برخی از عوامل آمادگی جسمانی ناشی از تمرینات مقاومتی حجمی و قدرتی در والیبالیست‌های جوان.دهمین همایش علوم ورزشی. تهران. دانشگاه شهید بهشتی.
 • کریمی، علی. گرزی، علی. آزاد، احمد. (1391). بررسی اثر شش هفته بی تمرینی مطلق و نسبی بر سلامت وزنه‌برداران نخبه شهرستان زنجان. مجــلـــه دانــشـــگـاه عــلـــوم پـــزشــکـــی مـازنــــدران. 22(1): 304-300.
 • حسینی، یعقوب. میرزائی، بهمن. اراضی، حمید. (1395). اثر چهار هفته بی تمرینی پس از یک دوره تمرین قدرتی با دو الگوی باردهی متفاوت بر عوامل هورمونی و فیزیولوژیکی کشتی­گیران جوان. مجله فیزیولوژیورزشی. 8(30):84-65.
 • نیکرو، حسین.  باران­چشمه، مهرعلی. آزوره، سید اصغر.(1393). مقایسه­ی اثر تمرینات ترکیبی منتخب و تمرینات ورزشی جاری بر بهبود سطوح آمادگی جسمانی مشمولان مراکز آموزش سربازی. مجلهطبنظامی. 16(1)9-1.
 • گایینی، عباسعلی. کاظمی، فهیمه. مهدی آبادی، جواد. شفیعی، نیک لیلا. (1390). تأثیر 8 هفته تمرین هوازی تناوبی و یک دوره بی تمرینی پس‌ازآن بر ساختار و عملکرد بطن چپ. مجله علوم پزشکی زاهدان. 13(9):20-16. 
  • Andersen L, Magnusson S P, Suetta C. (2005). Changes in the human muscle force velocity relationship in response to resistance training and subsequent detraining. J of Apply Phys, 99(1): 87-99.
  • Bird S P, Tarpenning K M, Marino F k . (2005). Designing resistance training programmers to enhance muscular fitness: A review of the acute programmed variables. Sports Med, 35 (10): 841-51.
  • Yen-Ting Lin, Chen-Kang Chang. (2008). Monitoring the training effect in different periods in elite athletes. International Journal of Sport and Exercise Science. 1(1): 15-22.
  • Harris C, DeBeliso M, Adams K J, Irmischer B S.(2007) Detraining in the older adult: Effects of prior training intensity on strength retention. J Strength Cond Res. 21: 813–8.
  • Fatouros I G, Kambas A, Katrabasas I, Nikolaidis K, Chatzinikolaou A, Leontsini K.(2005). Strength training and detraining effects on muscular strength, anaerobic power, and mobility of inactive older men are intensity dependent. Br J Sports Med. 2005; 39: 776–80.
  • Izquierdo M, Ibanez J, Gonzalez-Badillo J, Ratamess N A, Kraemer W, Gorostiaga E M.(2007). Detraining and tapering effects on hormonal responses and strength performance. Journal of Strength and Conditioning Research. 21: 768-775.
  • Mujika, I. and S. Padilla .(2000). Detraining: Loss of Training – Induced Physiological and Performance Adaptations. Sport Med. 30(2):79-87.
  • LeMura, L.M.; P. Serge; V. Duvillard; J. Andereacci. (2000). Lipid and lipoprotein profiles, cardiovascular fitness, body composition, and diet and after resistance, aerobic and combination training in young women. Eur J Appl Physiol. 82:451-458.
  • Kramer WJ, hakinen K. (2002). Strength training for sport. IOC Pubp32- 50.
  • Hnsel. A.L.; B.H. Jansen; K. Stenvik. (2004). Heart rate variability and its relation to prefrontal cognitive function the effect of training and detraining. Eur J Appl Physiol. 93(3): 263-72.
  • Kemi, O.J.; P.M. Hamam; O. Ellingsen. (2004). Aerobic fitness is associated with cardiomyocyte contractile capacity and endothelial function in exercise training and detraining”. Circulation. 109(23): 897-904.
  • Jesus G P, Luis C, Arturo D.(2009). Post-season detraining effects on physiological and performance parameters in top-level kayakers: Comparison of tow recovery strategies. Journal of Sports Science and Medicine. 8: 622-8.
  • Petibois C, Déléris G.(2003). Effects of short- and long-term detraining on the metabolic response to endurance exercise. International Journal of Sports Medicine. 24: 320-5.
  • Kalapotharakos V I, Michalopoulou M, Godolias G, Tokmakidis S P,  alliou P V, Gourgoulis V.(2004). The effects of high and moderate resistance training on muscle function in the elderly. Aging Phys Activity. 12: 131-43.
  • Savvas P, Tokmakidis, Vasilios I, Kalapotharakos, Andreas P.(2009). Effects of detraining on muscle strength and mass after high or moderate intensity of resistance training in older adults clin. Physiol Funct Imaging. 35: 316-9.
  • Prestes J, De Lima C, Frollini D F F, Conte M.(2009). Comparison of linear and reverse linear per iodization effects on maximal strength and body composition. J Strength Cond Res. 23(1): 266-74.
  • Sforzo G A, McManis B, Black D.(1995). Resilience to exercise detraining in healthy older people. J Am Geriatr Soc. 43: 209–15.
  • Tokmakidis S V, Kontantinos A.(2003). Training and detraining effects of a combined strength and aerobic exercise program on blood lipids in patients with coronary disease.J Cordiopulmonary Reha. 23(3): 193-200.
  • Godfrey, R.J.; S.A. Ingham; C.R. Pedlar. (2005). The detraining and retraining of and elite rower:A case study. J of Sci and Med in sport. 8(3):314-320.
  • Faigenbaum, AD.; W.L. Westcott; L.J. Micheli; A.R. Outerbridge; C.J. Long; R. LaRosa-loud; L.D. Zaichkowsky. (1996). The effect of strength training and detraining on children. J of Stre and Con Res. 10(2): 109-114.
  • Hakkinen, K.; M. Alen; W.J. Kraemer; E. Gorostiaga; M. Izquierdo; H. Rusko; J. Mikkola; A. Hakkinen; H. Valkeinen; E. Kaarakainen: S. Romu; V. Erola; J. Ahtiainen; L. Paavolainen. (2003). Neuromuscular adaptations during concurrent strength and endurance training versus strength training. Eur J Appl Physiol. 89(1):42-52.
  • Opstad P.(2001). Endocrine and metabolic changes during exhaustive multifactorial military stress. Results from studies during the ranger training course of the Norwegian Military Academy. DTIC Document.
  • Vagner, R.; M. Sandra. (2001). The muscle strength of elderly women decreases specially 8 weeks after interruption of a muscle strengthening training program. Rev Med Sport. 7: 110-129.
  • Tsolakis, C.K.; G.K. Vagenas. (2004). Strength adaptations and hormonal responses to resistance training and detraining in preadolescent males. J str cond res. 18(3): 625-9.
  • Chen, S.Y.; W.H. Chang; CH. Lai. (2006). Effect of Two-month detraining on body composition and insulin sensivity in young female dancers. Int J Obis. 30(1):40-4.