ارتقاء توان رزمی گردان های زمین به هوای قرارگاه پدافند هوایی خاتم‌الانبیاء (ص) ارتش جمهوری اسلامی ایران

نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسندگان

1 مدرس و عضو هیئت‌علمی دانشگاه فرماندهی و ستاد ارتش جمهوری اسلامی ایران.

2 دانشگاه عالی دفاع ملی

چکیده

هدف این تحقیق، تبیین چگونگی ارتقای توان رزمی گردان­های زمین به هوای قرارگاه پدافند هوایی خاتم‌الانبیاء (ص) است. داده‌های موردنیاز از دو روش کتابخانه‌ای و میدانی گردآوری و پایایی پرسش‌نامه با استفاده از روش تنصیف 88% به‌دست‌آمده و برای اطمینان از معناداری پاسخ جامعه آماری، از آزمون خی‌دو در سطح اطمینان 95 درصد و خطای 05/0 بهره گرفته‌شده است. جامعه آماری تحقیق شامل افسران ارشد، معاونین و رؤسای دوایر و فرماندهان گردان­های زمین به هوا به تعداد 300 نفر و حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران 158 نفر محاسبه گردیده است. نتیجه ­تحقیق نشان می‌دهد که بین آموزش میدانی، متحرک­سازی­ جنگ­افزارهای پدافندی، آماد رسانی و به­کارگیری نیروی انسانی با ارتقای توان رزمی رابطه­ای با سطح معنی­داری 05/0 وجود داشته و این عوامل موجب ارتقای توان رزمی گردان­های زمین­ به هوای قرارگاه پدافند هوایی خاتم‎الانبیاء (ص) می­ گردند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Improving the combat capability of Surface to Air Battalion of IRI ARMY Khatam-Al-Anbia Headquarter

نویسندگان [English]

 • Gholamreza Nasirpoor 1
 • Reza Shamloo 2
1 Lecturer and faculty member of the University of Command and Staff of the Army of the Islamic Republic of Iran.
2 National Defense University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

At the Present Age, Missile And Air Strick With A lot of Acuracy And Full Volume, to Vital And Acute Central, Is Prime and Fix Component of Agression and war.Against, Multi Layer and Composite Airdefence Creation From Collective and Diversity Surface to Air Weapon, Can Decrease Damages in Front of Enemy Air Attacks, speciality, In Vulnerable Points Boundy.As the Matter,IRIB Doctrine and Priority Were Chang From Offensive to Defensive Operation, Surface to Air sytem’s, to be More Important and This System’s to be recked on as Most Important Equipment for Airborns Attack to Turn Upside Down And This Affair without very fine Combat Power not Impossible. This Research Done to Making Clear Qualily of Advancment Combat Power of Surface to Air Battlion of IRI ARMY Khatam-Al-Anbia Headquarter.This Paper to Make Answering to This Quistions that”how must be Advancment Combat Power of Surface to Air Battlion of IRI ARMY Khatam-Al-Anbia Headquarter”. For this Object Determining, Researh Target That They Are Determinig and Identify” Traning, Mobility, Logestics and Human Sourse Employing at Surface to Air Battlion’ will Analysed.This Paper, Is Applide And Descriptive and Mixed Method and Document And Evidence,Clear sightes Interview, Available Articles And Books, Was Also Used Collect Data Resarch and Analysed.This Research Resault, Dtermined That Is Significant Correlation (α%= 5(Between Traning,Defence Weapon Mobility, Logestics, Human Sourse Employing and Enumaret All of the Above Factors causes Advancment Combat Power of Surface to Air Battlion of IRI ARMY Khatam-Al-Anbia Headquarter

کلیدواژه‌ها [English]

 • Surface to Air Battalion
 • Combat Power
 • Logestics
 • Mobility
 • Traning
 • آشتیانی، محمدرضا (1392)، توان رزمی، فصل‌نامه راهبردی دفاعی، سال نهم، شماره 32.
 • الوانی، سید مهدی (1374)، مدیریت عمومی، تهران، انتشارات مروارید.
 • انصاری، ناصر (1392)، چگونگی تغییر ساختار سازمانی گردان موشکی هاگ به‌منظور ارتقای توان رزمی قرارگاه پدافند هوایی خاتم­الانبیا (ص) آجا در مقابله با تهدیدات ناهمتراز، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه فرماندهی و ستاد آجا، تهران.
 • برومند، زهرا (1374)، مدیریت‌ رفتار سازمانی، تهران، دانشگاه‌ پیام‌ نور.
 • جزنی، نسرین (1378)، مدیریت منابع انسانی، تهران، نشر نی.
 • جعفری‌ قوشچی، بهزاد (1381)، مدیریت و کارایی، مجله تدبیر شماره‌ 122، تهران، خرداد، صص23-39
 • خرازیان، پیمان، رجب پور، مجید (1392)، طرح‌ریزی آماد و پشتیبانی در پدافند هوایی، انتشارات دانشگاه فرماندهی و ستاد آجا.
 • رضایی، محمدتقی (1392). ارتقای عملکرد یگان‌های واکنش سریع قرارگاه پدافند هوایی خاتم‌الانبیاء (ص) (مطالعه‌ی مورد کاوی در گروه‌ واکنش سریع شهید ستاری تهران پایان‌نامه کارشناسی ارشد ،دانشگاه فرماندهی و ستاد آجا.
 • رستمی، محمود (1386)، فرهنگ واژههای نظامی، تهران، نشر ایران سبز
 • شایان، مهیـن (1375)، عوامـل مؤثر در بهره‌وری نظام آموزش عالی در تربیت نیروی انسانی، تهران، مرکز آموزش مدیریت.
 • گروه مؤلفین (1392)، پشتیبانی خدمات رزمی در رزم ناهمتراز، انتشارات دانشگاه فرماندهی و ستاد آجا.
 • مخدومی، مرتضی و روشنی، رضا و سیفی، حاتم (1397)، تبیین ساختار مناسب سیستم آماد و پشتیبانی تیپ‌های نیرو مخصوص واکنش سریع. فصلنامه علوم و فنون نظامی، سال چهاردهم، شماره 46، زمستان، صص 80-55. تهران: دانشگاه فرماندهی و ستاد آجا،1397.
 • محمدی، اردشیر، خرازیان، پیمان (1392)، مدیریت صحنهی نبرد، انتشارات دانشگاه فرماندهی و ستاد آجا، تهران، 1392.