آسیب‌شناسی آموزش های مهارت محور در هیئت های آموزش تجهیزات یگانی نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران

نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مدیریت دفاعی

2 هیئت علمی دانشگاه فرماندهی و ستاد آجا، تهران، ایران.

چکیده

هدف پژوهش حاضر، آسیب‌شناسی آموزش­های مهارت محور در هیئت‌های آموزش تجهیزات یگانی نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران با استفاده از الگوی سه‌شاخگی است. در الگوی مذکور، سازمان‌ها از سه منظر ساختاری، محیطی و زمینه‌ای موردبررسی قرار می‌گیرند. این پژوهش به لحاظ روش‌شناسی، رویکردی کیفی دارد که به کمک ابزارهای مصاحبه و اسناد و مدارک دست اولی که در دسترس بوده است صورت گرفته است. در این روش، نمونه‌گیری به‌صورت هدفمند با استفاده از روش اشباع نظری بوده است و در تجزیه‌وتحلیل به روش تحلیل محتوا در سه حوزه محتوایی(رفتاری)، ساختاری(فرایندی) و زمینه­ای(محیطی) برای یافتن نتایج تحقیق استفاده‌شده است. ﺗﺤﻠﯿﻞ داده‌ها ﺍﺯ ﻃﺮﯾﻖ ﺭﻭﺵ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﺤﺘﻮﺍﯼ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﯼ ﺻﻮﺭﺕ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﭘﺲ ﺍﺯ غوطه‌وری ﺩﺭ ﺗﺤﻠﯿﻞ داده‌ها، ﮐﺪﻫﺎﯼ ﺍﻭﻟﯿﻪ ﺍﺳﺘﺨﺮﺍﺝ ﮔﺮﺩﯾﺪ. ﺟﻬﺖ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﺍﺻﻠﯽ، ﮐﺪﻫﺎی اﻭﻟﯿﻪ ﺩﺭ ﭼﻨﺪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﻮﺭﺩ ﺑﺎﺯﺑﯿﻨﯽ، ﺑﺮﺭﺳﯽ ﻭ طبقه‌بندی ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺖ، درنهایت 297 ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺩﺭ ﮐﺪﮔﺬﺍﺭﯼ ﺍﻭﻟﯿﻪ، 67 ﻣﻘﻮﻟﻪ ﺩﺭ ﮐﺪﮔﺬﺍﺭﯼ ﺑﺎﺯ ﻭ 20 ﻃﺒﻘﻪ ﺩﺭ ﮐﺪﮔﺬﺍﺭﯼ ﻣﺤﻮﺭﯼ ﺍﺳﺘﺨﺮﺍﺝ ﮔﺮﺩﯾﺪ. تحلیل یافته‌های تحقیق گواه این است که عوارض و آسیب‌های موجود در ابعاد محتوایی (رفتاری)، ساختاری و زمینه‌ای (محیطی) موجب گردیده تا خروجی‌های مناسبی به یگان‌های عملیاتی ارائه نگردد و تمامی تلاش‌ها نتیجه مطلوب و موردنظر سلسله‌مراتب آموزشی و عملیاتی را در برنداشته است. در پایان آسیب‌ها به‌درستی شناسایی و راهکارهای مناسب ارائه گردیدند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Pathology of field Training detachment in the Air Force of the Islamic Republic of Iran

نویسندگان [English]

 • Ali Shakibarad 1
 • Hossain Akbari 2
1 M.A in Defense Management
2 Faculty of AJA Command and Staff University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

The purpose of the present study was to determine the pathology of FTD Air Force training of the Islamic Republic of Iran Army using the Tricycle model. In this model, organizations are considered from three structural, environmental and contextual perspectives. The main question to ask is what are the disadvantages of FTD training there? Methodologically, this research has a qualitative approach that has been made possible through tools such as in-depth interviewing and first-hand documentation. In the analysis, the conventional content analysis method is used to find the research results. The analysis of the findings of the research shows that the effects on the content (behavioral), structural and contextual (environmental) dimensions do not result in proper outputs to the operational units. And all efforts did not achieve the desired and desired outcome of the training and operational hierarchy. At the end of the analysis, the injuries were correctly identified and appropriate solutions were presented.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Injury
 • Training
 • Skill-Based
 • Islamic Republic of Iran Air Force
 • Uniform Equipment
 • FTD
 • Tricycle Pattern
 • حسنی سعدی، حسن؛ بررسی نظام جامع تربیت و آموزش نیروهای مسلح، نامه دفاع مرکز تحقیقات راهبردی دفاعی آموزش در نیروهای مسلح، شماره پیاپی 44، شماره هشتم، بهمن 1395
 • روش جاری 3-28 /ف آ ه اجرا آموزش و ارزیابی شاگرد، استاد و دوره (شاد) تیرماه 1385
 • سیف، علی‌اکبر (1394)، اندازه‌گیری، سنجش و ارزشیابی آموزشی، تهران، نشر دوران، چاپ چهارم ویرایش ششم
 • شوقی، علی‌اکبر؛ نگاهی کاربردی به‌نظام توسعه آموزش، نامه دفاع مرکز تحقیقات راهبردی دفاعی آموزش در نیروهای مسلح، شماره پیاپی 44، شماره هشتم، بهمن 1395
 • صفوی، امان اله (1394)، روش‌ها و فنون تدریس، تهران، نشر معاصر، چاپ شانزدهم
 • صفر زاده، حسین؛ فلاح یساولی، مژگان (1394)، تئوری‌های مدیریت، تهران، ناشر پوران پژوهش چاپ نقش مهر، چاپ هفتم
 • علاقه بند، علی (1395)، مبانی نظری و اصول مدیریت آموزشی، تهران، نشر روان، چاپ بیست و هفتم ویرایش ششم
 • فردانش، هاشم (1394)، مبانی نظری فنّاوری آموزشی تهران، نشر سمت، چاپ پانزدهم
 • فتحی واجارگاه، کورش؛ آموزش ضمن خدمت، انتشارات سمت، تهران 1394
 • کریمی، حمید؛ فناوری آموزش در نیروهای مسلح، نامه دفاع مرکز تحقیقات راهبردی دفاعی آموزش در نیروهای مسلح، شماره پیاپی 44، شماره هشتم، بهمن 1395
 • ملکی، حسن؛ (1394)، مقدمات برنامه‌ریزی درسی، تهران، نشر سمت، چاپ دهم
 • ملکی، حسن؛ (1395)، برنامه‌ریزی درسی (راهنمای عمل)، تهران، نشر پیام اندیشه، چاپ بیست و چهارم
 • میر مهرداد، پیدایی؛ نوری، فیروز؛ آسیب‌شناسی آموزش کارکنان در سازمان‌ها، انتشارات سیمای دانش، چاپ اول، 1389