روند تکاملی جنگ و جنگ ترکیبی (از منظرفرماندهی و کنترل)

نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشگاه پدافند هوایی خاتم الانبیا (ص)

2 مدرس دانشگاه پدافندهوایی خاتم الانبیا(ص)

چکیده

امروزه جنگ ترکیبی به‌عنوان مفهومی نوین در ادبیات نظامی و راهبردی موردتوجه اندیشمندان قرار گرفته و تحقیقات زیادی در خصوص نقش فرماندهی و کنترل (C4I) در جنگ ترکیبی در حال انجام است. بنابراین تبیین مبانی، اصول، ویژگی‌ها و اهداف جنگ‌های ترکیبی و نوع فرماندهی و کنترل آن‌ها (هدف تحقیق) به‌عنوان مصادیق جنگ‌های آینده (از حیث اهمیت و ضرورت) از الزاماتی است که می‌تواند در سیاست‌گذاری کلان نظامی در اولویت قرار گیرد. این مقاله با رویکرد شناخت‌شناسانه، ویژگی نسل‌های جنگ از منظر فرماندهی و کنترل را مورد بررسی قرار داده و به این نتیجه می‌رسد که جنگ ترکیبی شکل پیچیده و پیشرفته‌ای از جنگ در ابعاد ملی است که به دلیل وجود تهدیدات نوین و پیچیدگی ماهیت آن‌ها، شناخت چگونگی عملکرد فرماندهی و کنترل در سطوح مختلف و راه‌کارهای پیاده‌سازی آن در این حوزه‌ها امری ضروری تلقی می­شود و به همین دلیل است که راهبری و هدایت منابع تحت این شرایط نیاز به فرماندهی و کنترل در سطح ملی دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Evolutionary methods of war and Hybrid warfare(From the Command and Control view)

نویسندگان [English]

 • Iraj Bakhtiari 1
 • Beijan Saedi 2
1 Faculty member of Khatam Al-Anbia Air Defense University
2 Lecturer of Khatam Al Anbia Defense University
چکیده [English]

With the growing of various technologies, traditional warfare has gradually become a full-fledged war in which economic, biological, technical, demographic, and so on capacities are under unified management, command and control. Evolutionary theories of the war have one common thing; they study and consider the role of command in the evolution of warfare through a developmental process based on milestones in the history of human civilization. As the complexities of today's world make phenomena complex and multifaceted, so too is war because of its fundamental nature and character, and today's hybrid warfare has become the focus of scholars on the role of C4I in modern military and strategic literature. The researches are ongoing. Therefore, explaining the basics, principles, characteristics, and objectives of the hybrid warfare and their type of command and control (the purpose of the research) as instances of future wars (in terms of importance and necessity) is one of the requirements that can be prioritized in major military policy. This paper, with an ontological approach, examines the characteristics of generations of war from the command's point of view, and concludes that combined warfare is a sophisticated and sophisticated form of warfare on a national scale due to new threats and the complexity of their nature; Command and control at various levels and strategies for implementing them in these areas is essential and that is why the management and guidance of resources under these conditions requires command and control at the national level.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Generations of War
 • Hybrid Warfare
 • New Technologies
 • Command and Control
 • C4I
 • باری بوزان(1372)، انقلاب در تکنولوژی نظامی، سیاست دفاعی ، دوره 4،  بهار
 • بختیاری و همکار ( 1396)، فرماندهی و کنترل2، تهران،  انتشارات دانشگاه پدافند هوایی خاتم الانبیاء(ص)
 • تافلر، الوین؛ و هایدی(1385)، به سوی تمدن جدید، ، ترجمه محمد رضا جعفری، نشر علم
 • دیوسالار، عبدالرسول(1386)؛  ارزیابی ابعاد گوناگون دکترین های امنیتی دفاعی، سیاست دفاعی، نشر دانشگاه امام حسین(ع).
 • سلامی، حسین (1392)، مدیریت راهبردی صحنه جنگ، تهران، دانشگاه عالی دفاع ملی.
 • قوام، عبدالعلی (۱۳۸۰)، اصول سیاست خارجی و سیاست بین‌الملل، تهران: نشر سمت، چاپ هفتم.
 • کاپلو، تئودور و پاسکال ونس(۱۳۸۹)، جامعه شناسی جنگ، ترجمه هوشنگ فرخجسته، تهران، انتشارات جامعه‌شناسان.
 • کاستلز مانوئل(1389) ، عصر اطلاعات، ترجمه افشین خاکباز و احد علیقلیان، ناشر طرح نو
 • کوچکی بادلانی، سجاد، بررسی و شناخت تهدیدات ترکیبی از منظر جنگ مدرن ؛ فصلنامه مطالعات استراتژیک،شماره 40
 •  متقی، ابراهیم(۱۳90)، روابط بین‌الملل: نظریه‌ها و رویکردها  ،تهران، انتشارات سمت.
 • محمدی نجم، سید حسین(1389)، جنگ شناختی، مرکز آینده پژوهی موسسه تحقیقاتی صنایع دفاع وزارت دفاع
 • مکنزی،کنت( 1382)، جنگ نامتقارن، ترجمه سید حسین محمدی نجم، محمد تمنایی و مجید حیدری، تهران، انتشارات دافوس سپاه
 • میرطاهر( 1373)، نبرد هوایی در جنگ خلیج فارس؛ درس هایی برای نبرد های آینده، سیاست دفاعی،  دوره 5، شماره 6، بهار
 • ولیوندزمانی، حسین؛ شهلائی، ناصر؛ مهرنیا، احمد ؛(1389) نظریه‌های راهبردی، تهران، انتشارات دافوس اجا.
 • ویژگی تهدیدات آینده(1392)، گروه آینده پژوهی مرکز مطالعات راهبردی آجا
 • یارندی، سید محسن(1394)؛ جنگ ترکیبی و جنگ آرمانی، نسل‌های جدید جنگ، انتشارات مرکز تحقیقات راهبردی
  • Charles B. Miller: Enhancing the Strategic Application of Effects – Based Operation Concepts, U.S. Army War College, 2012.
  • Chris Morris, “Weapons of Mass Protection: Non Lethality, Information Warfare, and Air Power in the Age of Chaos”, Airpower Journal, spring 2013, pp. 15-29.
  • Fred Reed: Robotic Warfare Drawing Nears, Internet Accessed, 2012.
  • Gary S. Fitzgerald, “The Russian Military’s Strategy for Sixth Generation Warfare” 2001, pp. 457-76,
  • Michael O’Hanlon: Technological Change and the Future Warfare, Brookings Institution Press, 2009, p. 67
  • Robert J. Bunker, “The Transition to Forth Epoch War, Marine Corps Gazette, September, 1994, p. 20.
  • William S. Lind: “Understanding Forth Generation War”, Military Review, September – October, 2004, p. 1.